Sitemize Hoşgeldiniz, Ziyaretçi! Giriş Kayıt Ol

Konuyu Değerlendir
  • 5 Oy - 4.2 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Silah Ruhsat İşlemleri
#1
Photo 
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

SAYI : B.05.1.EGM.0.52.45265.(32066)
TARİH : 17/07/2012
KONU: Genelgelerin BirleştirilmesiBAKANLIK GENELGE NO:43
EGM GENELGE NO:70


6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun, 285 sayılı Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 91/1779 sayılı Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik, 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun ve uygulanmasına ilişkin Yönetmelik başta olmak üzere diğer ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, uygulamayı kolaylaştırmak, ortaya çıkan tereddütleri gidermek, yoruma muhtaç hususları açıklığa kavuşturmak için zaman zaman çeşitli genelge ve yazılar gönderilmektedir.

Geniş bir alan olması nedeniyle, mevzuatta sıkça meydana gelen değişiklikler ve bu yönde gönderilen genelge ve yazıların çokluğu nedeniyle; uygulama daha da zor bir hale gelebilmekte, bazı genelge ve yazılara ulaşılamayabilmekte, aynı hususu düzenleyen birden fazla genelge ve yazılar ise yanlış anlama ve uygulamalara neden olabilmektedir.

12.06.2002 tarihli ve 126701 sayılı Birleştirilmiş Genelge ile, 31.12.2001 tarihi itibarıyla Emniyet Genel Müdürlüğünce yayımlanan ve ?Özel?, ?Gizli? ve ?Çok Gizli? olanlar haricindeki genelgeler iptal edilerek tek metin altında toplanmış, 01.04.2004 tarihli ve 2004/68 sayılı genelge ile de 2002 ve 2003 yılını da kapsayacak şekilde güncellenmiştir.

Silah ruhsatları ve yivsiz av tüfekleri ile ilgili olarak 2004 yılından bu yana birçok yazı ve genelge yayımlandığından, birleştirilmiş genelge içindeki hususlar da yeniden ele alınarak, tek metin halinde yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre, uygulama aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda yapılacaktır:

BİRİNCİ BÖLÜM
SİLAH RUHSAT İŞLEMLERİ

1. Silah Ruhsat Müracaatı ve Tahkikata İlişkin Hususlar
Başvurular kayda alındıktan sonra talebe göre (silah taşıma, bulundurma) ilgili birime/görevlisine verilecektir. Bu başvuruya göre gereken işlemler yapılacak, talebin müspet sonuçlanması halinde ilgili ruhsat defteri ve bilgisayar sistemine kayıtları yapılacaktır.
Herhangi bir nedenle talebin reddedilmesi veya işlem yapılamaması halinde ise genel evrak olarak işlem yapılarak (talep sahibine bilgi verilerek) işlem tamamlanacaktır.

1.1. Silah Ruhsatı Başvurusunda İlk İşlemler
İkamet ve nüfus kayıtları Kimlik ve Adres Paylaşım sisteminden çıkarılarak görevli tarafından imzalandıktan sonra dosyasına konulacaktır.
UYAP ve merkezi bilgisayar kayıtlarında (Silah Ruhsat Programı) talep sahibinin kaydı olup olmadığı ile kaydı var ise bunun mahiyeti ve silah ruhsatı almaya engel teşkil edip etmediği kontrol edilerek sorgulama sonucu yazdırılarak gerekli inceleme ve araştırma bu doğrultuda yapılacaktır.
Adli Sicil Bilgileri ilgili kurumdan sorulacaktır. Adli sicil bilgileri istenirken, adli sicilden silinmiş ya da affa uğramış suçları da kapsayan arşiv kayıtları da sorulacaktır.
Bu çerçevede;
? İkamet yeri itibarıyla kolluk soruşturması yapılmayacak, ikamet bilgileri Kimlik ve Adres Paylaşım sisteminden alınacaktır.
? İlgili hakkında nüfus ve şube tahkikatı yapılmayacaktır.
? Yapılan inceleme ve araştırmada suç kaydı çıkanların varsa buna ilişkin mahkeme veya savcılık kararları istenerek durumunun engel teşkil edip etmediği hususu değerlendirilecektir.
? Adli sicil belgesinde yer alan kimlik bilgileri ile müracaatta bulunan şahsın kimlik bilgileri karşılaştırılarak doğruluğu teyit edilecektir.
? Silah bulundurma veya taşıma ruhsatı talebinde bulunanlar hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapıldıktan sonra yetkili makamın onayına sunularak işlem neticelendirilecektir.
? Silah ruhsatı ilk defa verilirken ve yeniletilirken ruhsatın türüne göre EK-1 veya EK-2?de yer alan formlar, bilgileri olması açısından ruhsat sahiplerine imzalatılacaktır.
? Türk vatandaşlığından izinle çıkarak çıkma belgesi alanlara da Türk Vatandaşı gibi silah ruhsatı verilebilecektir.
? Silah ruhsatı için müracaat eden şahısların ruhsat işlemleri, müracaat tarihinden itibaren en geç bir ay içinde sonuçlandırılacak, işlem neticesi ile bu süre içinde sonuçlanmaması durumunda konu hakkında şahıslara aynı süre dâhilinde yazılı olarak bildirilecektir.

1.2. Silah Ruhsat İşlemlerini Yapacak Birimler
6136 sayılı Kanun ve 91/1779 sayılı Yönetmelik hükümlerine göre, silah ruhsatı talebinde bulunan kişilerin silah ruhsat işlemlerinin ikamet yeri esasına göre, ikamet edilen il valiliğince veya yetki devri yapılan yerlerde kaymakamlıkça yapılması gerekmektedir. İşyerinde bulundurma ruhsatı talep edenlerin işyeri ve ikametgâhlarının farklı mülki amirlik sınırları içinde olması halinde, ruhsat işlemleri işyerinin bulunduğu mülki amirlikçe yapılacaktır.

Silah ruhsat müracaatında bulunan kişilerin (silah ruhsatı verilebilecek kamu görevlileri dâhil) Kimlik Paylaşım Sisteminden adres kontrolleri yapılarak, ruhsat işlemi yapacak mülki amirlik ve kolluğun tespit edilmesi ve işlemlerin buna göre yapılması gerekmektedir.

Ruhsat işlemlerinde yerleşim yeri adresi (birinci adres) esas alınacaktır.

2. İstenecek Belgeler ve bazı hususlar
2.1. Bulundurma Ruhsatı İçin İstenecek Belgeler
a) Dilekçe,
b) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
c) Silah ruhsatı istek formu,
d) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
İşyerinde bulundurma ruhsatı talep edenlerden ayrıca;
e) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
f) Mükellefiyeti gösterir vergi dairesi yazısı,
g) İşyeri ortaklık veya şirkete ait ise yönetimin buna ilişkin kararı ve muvafakat yazısı.

2.2. Taşıma Ruhsatı Talep Edenlerden İstenecek Belgeler
(Bulundurma Ruhsatı için Gerekli Belgelere İlaveten)

2.2.1. Can güvenliğinden taşıma ruhsatı talep edenler(Madde 7)
a Bendi: Can güvenliğinin hangi nedenle tehlike içinde olduğu belirtiliyor ise bunu gösteren belgeler,
b Bendi: Şehitlik durumunu gösteren belge (talep sahibinin şehit ile yakınlık derecesi Kimlik ve Adres Paylaşım sisteminden tespit edilecektir),
c Bendi: Koruma altına alındığına dair yazı ve Bakanlığın muvafakati.

2.2.2. Kamu görevlileri (Madde 8)
? Görev belgesi; Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına dikkat edilecektir. Emniyet Teşkilatı personelinden görev belgesi istenmeyecek, Personel Bilgi Sisteminden sorgulanarak çıktısı alınıp dosyasına konulacaktır.
? Yönetmelik?in 8?inci maddesi birinci fıkrasının (a) bendi ile (e) bendinin (1),(2),(3),(4),(5) ve (10) numaralı alt bentlerinde sayılan görevliler ile bu görevleri sona erdikten sonra altı ay içinde başvuranlardan sağlık raporu istenmez. Ancak sınıf veya kurum değiştirmek suretiyle (e) bendinin (10) numaralı alt bendi kapsamına girenlerden sağlık raporu istenecektir.
? Kamu görevlilerinin ibraz ettikleri görev belgeleriyle ilgili tereddüde düşülmesi ve gerekli görülmesi halinde, bu kişilerin görev durumları yazılı olarak ilgili kuruma sorularak işlem yapılacaktır.

2.2.3. İş-Meslek mensupları (Madde 9)
b) Fahri Temsilciler:
Şahsın görev ve silah taşıma ruhsatı talebiyle ilgili Dışişleri Bakanlığının yazısı.
c) Basın Mensupları:
? Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün yazısı,
? Sarı basın kartı fotokopisi.
d) Kuyumcu ve Sarraflar
? İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
? Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
? Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
? Sorumlu ortakları belirten yetkili kurul kararı,
? Oda kayıt belgesi.

(e) Patlayıcı Maddeleri Satın Alma Ve Satış Ruhsatı, Patlayıcı Madde Deposu, Yivsiz Av Tüfeği İmalathanesi, Ruhsatlı Silah Tamirhanesi Sahipleri, Güvenlik Belgesi Sahipleri
? İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
? Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
? Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
? Sorumlu ortakları belirten yetkili kurul kararı,
? Oda kayıt belgesi,
? Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi,
Güvenlik belgesi olan kişilerden;
? İş sahibinin yazılı müracaatı,
? İş sahibinden istenen belgeler ((e) bendi için),
? Güvenlik belgesi fotokopisi,
? Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin İşveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).

(f) Banka Müdürleri
? Yetkili birim amiri tarafından imzalanmış görev belgesi (Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olması gerekmektedir.).

(g) Pilotlar
? Kurum yazısı,
? Pilotluk lisans fotokopisi.

(h) Yıllık Satış Tutarı (Ciro)
? İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
? Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını (ciro) gösterir vergi dairesi yazısı (Serbest bölge veya başka bir nedenle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı),
? Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
? Oda kayıt belgesi.

(ı) Arazi Sahipleri
? Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
? Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,
? Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi.

(i) Sürü Sahipleri
? Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
? Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
? Hayvan sayısını gösterir Tarım il/ilçe müdürlüğü yazısı.

Arazi ve Sürü Sahipliği İçin Normlar
1. Hububat ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı; taban Arazide 900, kıraç arazide 1700 dönüm;
2. Bakliyat, afyon, susam, keten, kendir ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 1000 dönüm;
3. Ayçiçeği ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 950 dönüm;
4. Pamuk ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 400 dönüm;
5. Çeltik ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 300 dönüm;
6. Pancar ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 300 dönüm;
7. Patates, soğan, sarımsak ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 200 dönüm;
8. Çay ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 150 dönüm (Mahsul verebilecek hale gelmeyenler hariç);
9. Tütün ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 200 dönüm;
10. Sebze ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 200 dönüm;
11. Sera ve çiçekçilik ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 8 dönüm;
12. Kavun ve karpuz ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 300 dönüm;
13. Meyve verebilecek hale gelmiş fındık ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 250 dönüm;
14. Meyve verebilecek hale gelmiş bağ ve incir ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 250 dönüm;
15. Meyve verebilecek hale gelmiş Antep fıstığında 2500 ağaç;
16. Meyve verebilecek hale gelmiş zeytinliklerde 4500 ağaç;
17. Meyve verebilecek hale gelmiş narenciyede 1500 ağaç;
18. Meyve verebilecek hale gelmiş elmada 2000 ağaç;
19. Muz ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 30 dönüm;
20. Meyve verebilecek hale gelmiş kayısıda 2000 ağaç;
21. Meyve verebilecek hale gelmiş armut, kiraz, vişne, şeftalide 2000 ağaç;
22. Diğer meyve ve ürün ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 100 dönüm, yer fıstığı 350 dönüm (Meyve ve ürün verebilecek hale gelmeyenler palamut hariç);
23. Büyükbaş hayvan sayısı 150 adet ( İş hayvanları ile iki yaşından küçük, büyükbaş hayvanlar hariç);
24. Küçükbaş hayvan sayısı 750 adet (Bir yaşından küçük, küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanları hariç);

(j) Müteahhitler
? Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
? Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
? Sorumlu ortakları belirten yetkili kurul kararı,
? Oda kayıt belgesi,
? İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi.

(k) Akaryakıt İstasyonu Sahipleri
? İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
? Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
? Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
? Sorumlu ortakları belirten yetkili kurul kararı,
? Oda kayıt belgesi,
? Bayilik sözleşme fotokopisi.

(l) Akaryakıt İstasyonu Sahipleri Adına Akaryakıt Satışı Yapanlar
? İş sahibinin yazılı müracaatı,
? İstasyon sahibinden ((k) bendi için) istenen belgeler,
? Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).

(m) Sigortalı Olarak En Az 50 İşçi Çalıştıranlar
? Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
? Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
? Sorumlu ortakları belirten yetkili kurul kararı,
? Oda kayıt belgesi,
? Müracaat tarihinde ve bir yıl geriye dönük çalıştırılan işçi sayısını ve ödenen prim gün sayısını belirten SGK yazısı, (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır),
Bekçi, veznedar ve mutemetler için;
? İş sahibinin yazılı müracaatı,
? İş sahibinden istenen belgeler ((m) bendi için),
? Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).

(n) Poligon Sahipleri
? İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
? Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
? Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
? Sorumlu ortakları belirten yetkili kurul kararı,
? Oda kayıt belgesi,
? İşletme ruhsatı fotokopisi,

Poligonda görevli bekçilerden;
? İşverenin yazılı müracaatı,
? İşverenden istenen ((n) bendi için) belgeler,
? Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).

(o) Müze ve Anıtları Koruyan Bekçiler
? Kişi/kurumun yazılı müracaatı,
? Bekçilerin primlerin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).

(ö) Arıcılık Yapanlar
? Ziraat odalarından veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi,
? Kovan adedini belirtilen, il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
? 2000 kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla en fazla 1 yıl öncesine ait),
? Arıcılığın meskûn yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
? Oda kayıt belgesi.

(p) Patlayıcı Madde Depolarının Korunması İle Görevli Bekçiler
? İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
? Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
? Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
? Oda kayıt belgesi,
? İş sahibinin yazılı müracaatı,
? Depo izin belgesi fotokopisi,
? Sigorta primlerinin ödendiğine dair SGK yazısı (Belgenin işveren tarafından düzenlenmesi halinde SGK onaylı olacaktır).

® Asli Memur Statüsünü Kazanmış Olup İhraç Ve Benzeri Sebepler Dışında Tamamen Kendi İsteği İle Kurumlarından Ayrılanlar
? Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı.

(s) Dövize İlişkin İşlem Yapanlar
? İşyeri açma ve çalışma ruhsatı (İşyeri açma ve çalışma ruhsatına tabi olunmaması halinde buna ilişkin belge ve işletme/faaliyet izin belgesi) fotokopisi,
? Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
? Şahsın durumunu, şirketse yönetici ve ortaklarını gösteren Ticaret Sicil Müdürlüğü yazısı,
? Sorumlu ortakları belirten yetkili kurul kararı,
? Oda kayıt belgesi,
? Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi.

(ş) Avukatlar:
? Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı.
Noterler:
? Noterlik görev belgesi,
? Vergi dairesi yazısı,
? Oda kayıt belgesi.

(t) Oda, Birlik, Federasyon ve Konfederasyonların Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri İle Meclis Üyeleri
? Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı,
? Görevle ilgili seçim tutanağı.

(u) En Az Bir Dönem Köy Veya Mahalle Muhtarlığı Yapmış Olanlar
? Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
? İl/ilçe seçim kurulu yazısı.
Saklama süresinin dolması nedeniyle seçim kurulunca belge verilemeyenlerin de silah ruhsat işlemleri yapılabilecektir.

(ü) En Az Bir Dönem Belediye Başkanlığı Veya İl Genel Meclis Üyeliği Yapmış Olanlar
? Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
? İl/ilçe seçim kurulu yazısı.
Saklama süresinin dolması nedeniyle seçim kurulunca belge verilemeyenlerin de silah ruhsat işlemleri yapılabilecektir.


2.2.4. Emekli kamu görevlileri
? Emekli oluş şekline, hakkında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kurum yazısı,
? Emekli kimlik kartı fotokopisi,
? Sağlık sebebiyle emekli edilenlerden, ilk rapordan da bahsedilerek düzenlenmiş, silah ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına ilişkin son sağlık durumunu gösterir sağlık raporu.

2.3. Emniyet Hizmetleri Sınıfından Emekli Olanlar
? Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışmakta iken emekliye ayrılan personelin kadrolarınca ilişiğinin kesilmesi sırasında, meslekten veya memuriyetten çıkarmayı gerektirir bir suçtan dolayı soruşturmasının mevcut olup olmadığına dair düzenlenecek belgenin, ilgili Silah ve Patlayıcı Maddeler Şubesine ibraz edilmek üzere mazruf halinde personele verilmesi, böyle bir belgenin ibraz edilememesi durumunda ruhsat işlemini yapan birimce şahsın ilişik kestiği kadrodan durumunun sorulması, ihtiyaç duyulması halinde Personel Dairesi Başkanlığından da bilgi talep edilmesi,
? Emekli olduktan sonra verilen adli ve idari cezaların, Hukuk İşleri ve Personel Şube Müdürlüklerince ilgili Silah ve Patlayıcı Maddeler Şubesine bildirilmesi, Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüklerince de gerekli araştırma yapılarak şahsın ruhsat aldığı birime bildirilmesi, ruhsat alınmamış ise merkezi bilgisayar sistemine kaydedilmesi gerekmektedir.

2.4. Diğer Hususlar
? Silah ruhsatını yenileme veya yeni silah ruhsat müracaatında bulunan kişilerin durumlarını belirten ve varsa daha önce işlem görmüş dosyalarında yer alan belgelerden zamanla değişikliğe uğraması söz konusu olmayan durumlara ilişkin olanların (sabıka kaydında görünen mahkeme kararları, can güvenliği nedeni ile taşıma ruhsatı verilmesine gerekçe gösterilen olay bilgileri, eski muhtarların görev belgeleri ve seçim tutanakları, emeklilik onayları gibi) yeni müracaatta istenmeden, bu belgelerin mevcut dosyadan fotokopileri çekilerek işlemi yapan birim tarafından onaylanarak kullanılabilecektir.

? Düzenlendiği tarihten itibaren altı ay geçmemiş sağlık raporlarının fotokopileri tasdik edilmek suretiyle (işlem görmüş dosyalardan da alınması mümkün olabilecektir) diğer dosyalar için kullanılabilecek, bunun dışında (aynı anda müracaat etme durumları hariç) yeni belge istenecektir.

? Nüfus cüzdan fotokopisi istenmeyecek, T.C.Kimlik numarası istenecektir (dilekçelerinde yer alması yeterli kabul edilebilecektir).
? Emekli kamu görevlisi ruhsatının yenilenmesinde veya araştırılmasında mevcut emekli onayı geçerli kabul edilerek yeniden emeklilik onayı talep edilmeyecektir.
? Silah ruhsatı için gerekli belgeler düzenlendiği tarihten itibaren altı ay geçerli sayılacaktır. Ancak bu sürenin idareden kaynaklanan nedenlerle aşılması durumunda, söz konusu belgeler, işlemler sonuçlanıncaya kadar geçerli sayılacaktır.
? Yönetmelik?in 8 ve 9?uncu maddelerine göre taşıma ruhsatı, görevlerini asaleten yapanlara verilecek vekillere veya geçici olanlara verilmeyecektir.

? Meydana gelebilecek yanlış anlamaların önlenebilmesi için; Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlükleri ve Bürolarında, müracaat için istenen belgeler ile vergi ve harç yatırılması gibi işlemlerin nerede ve nasıl yapılacağını gösteren yazılar iş sahiplerinin kolayca görebileceği yerlere asılacaktır.

? Silah ruhsat işlemlerinde adli sicil belgesi istenmeyecek, diğer hususlar hakkında Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

? Fotokopisi istenen evrak ya tasdikli olacak ya da aslı ile birlikte ibraz edilmesi halinde müracaatı alan görevli aslını görerek tasdik edecektir.

? Aynı kişi aynı anda birden fazla dosya ile müracaat ederse; silah ruhsatı istek formu ve görev belgesi dışında diğer evrakın aslı dosyanın birinde kalmak suretiyle, diğerlerinin fotokopileri tasdik edilmek suretiyle kabul edilebilecektir. Bu durumda ?aslı gibidir? tasdiki yapılan evraka aslının nerede olduğu veya hangi işlem yapıldığı şerh düşülecektir (aslı 2012/1 sayılı dosyadadır, aslı sahibine iade edilmiştir vb.).


2.5. Silah Satın Alma Yetki Belgeleri
? Yönetmelik ekinde bulunan formlara uygun olmasına,
? Müracaatçının açık adresinin belirtilmesine,
? Yönetmelik?in hangi maddesine göre silah satın alma talebinde bulunulduğunun belirtilmesine,
? Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşların satın almak istedikleri silaha uygun olarak tanzim edilmesine,
? Teslim alacak kişinin (mutemedin) belirtilmesine,
? Tarih ve sayı numaralarının bulunmasına, özen gösterilecektir.
? Silah Satın Alma Belgesi ve Ruhsat onayının aynı anda alınarak zaman kaybı ve kırtasiyeciliğin önlenmesi sağlanacaktır.
? Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce, silah ruhsatı iptal edilmesi istenen kişilerin ruhsatı iptal edildikten sonra ve silah ruhsatı bulunmaması halinde kişinin nüfusa kayıtlı olduğu yer birimince merkezi bilgisayar sistemine kaydedilecektir.
? 91/1779 sayılı Yönetmelik?in Ek-6?ncı maddesi uyarınca, Yönetmelik hükümlerine göre verilen her türlü izin, belge ve ruhsatlar ile tutulan kayıtlarda (defterler dâhil) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası kullanılacaktır.

2.6. Müracaat Süresi (60 Gün)
Fatura tarihinden itibaren 60 gün içinde müracaat edilmemesi halinde bu kişilere yeni bir tebligat yapılmasına gerek olmaksızın Yönetmelik?in 22?nci maddesine göre adli işlem yapılacaktır.
6136 sayılı Kanunun 7?nci maddesi birinci fıkrasının 1, 2, 3 numaralı bentlerinde (Yönetmelik?in 8?inci maddesinde) sayılan kamu görevlileri ve 4 numaralı bentlerinde sayılan emeklilerin (emekli; mülki amirler, hakimler, savcılar, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli (çarşı ve mahalle bekçileri dahil), Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı personeli, emekli veya müstafi askeri personel) silahlarına ait fatura ya da satış senedinin düzenlendiği tarihten itibaren 60 gün geçmiş olsa da ruhsat düzenlenebilecektir.
60 gün içinde müracaat edilmemesi nedeniyle adli işlem yapılan silahlarla ilgili olarak, mahkemece ?ruhsat verilip verilemeyeceğinin takdiri ve yerine getirilmesi için idareye teslimine? şeklinde karar verilmesi halinde, menşei belgesinin geçerlilik süresinin bitmesinden dolayı silahın ruhsata bağlanması mümkün olmadığından, ruhsatsız vasfa dönüşmüş söz konusu silah müsadere edilmek üzere tekrar adli makamlara intikal ettirilecektir.

2.7. Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personelinin Zati Silahları
Personelin, silahını muhafaza için gerekli özen ve dikkati göstermemesi ya da iyi niyet veya güven sonucu başkalarına teslim etmeleri sonucu mağdur duruma düştükleri anlaşılmaktadır.
Ayrıca, görev yapan ve herhangi bir şekilde ayrılan personelin görevden ayrıldıktan sonra silahlarının ruhsat işlemleri için uzun süre müracaat etmemeleri kendilerinin mağduriyetlerine neden olmaktadır.
Bu nedenle;
1. Personelimizin bu duruma düşmemeleri ve neticede mağdur olmamaları için, silahlarını hiçbir şekilde, hiçbir kimseye geçici de olsa teslim etmemeleri, devir veya hibe edecekleri silahlarını ancak devralacak kişi adına ruhsat düzenlendikten sonra teslim etmeleri ile silahlarının muhafazası için gerekli özeninin gösterilmesi hususlarının tüm personele duyurulması,
2. Personelden emekli olan, sınıf değiştiren ya da herhangi bir şekilde ayrılanlara ilişikleri kesilirken, sahip oldukları ruhsatlı ya da adlarına tahsis edilen zati demirbaş silahları için, ilişik kesilme tarihinden itibaren 60 gün içinde ruhsatlarının değiştirilmesi ve yeni durumlarına göre yeniden ruhsat düzenlenebilmesi için ikamet ettikleri valiliklere müracaat etmeleri gerektiğinin tebliği,
3. Görevi devam eden, emekli olan ya da herhangi bir şekilde meslekten ayrılan personele tahsis edilen zoralım, standart dışı, 3831 sayılı Kanuna göre verilen silahlar ile zati demirbaş silahlar için düzenlenen satış senedi ya da menşei belgelerine ?bu belge düzenlendiği tarihten itibaren 60 gün süre ile geçerlidir. Bu süre içinde ruhsat işlemleri yapan birime müracaat edilmesi zorunludur? ibaresinin belirgin bir şekilde yazılması,
4. Görevli personele verilen zati demirbaş silahlar için düzenlenen satış senedi için ?60 gün? ibaresinin yazılmaması ancak, emekli olurken, emekli oldukları tarihten itibaren ?60 gün içinde silahlarını ruhsata bağlatmaları gerektiği? hususunun kendilerine tebliğ edilmesi gerekmektedir.

2.8. Tespit İşlemi

1. Silah ruhsatı düzenleme, yenileme, kimliğe işleme gibi işlemler yapılırken silahın nitelikleri ve numaraları yetkililerce kontrol edilecek, uygunluk bir tutanakla tespit edilecektir.

2. Ruhsat yenileme işlemleri esnasında, gerekli görülen silahlara aldırılacak ekspertiz raporu sonucu, silahın orijinal seri numarasının silindiği veya bazı rakamlarının kazınarak yok edildiği veya sonra yeniden numara vurulduğunun tespit edilmesi halinde silah, ekspertiz raporu ve işlem dosyası ile birlikte adli makamlara intikal ettirilerek mahkemenin vereceği karara göre işlem yapılacaktır.

3. Tesis edilen kayıt ve işlemlerin mevzuata aykırılığı tespit edilirse, yapılan işlemler geçersiz sayılıp adli ve idari gereken işlem yapılacaktır.


3. Bulundurma Ruhsatları

1. Bulundurma ruhsatı meskende veya işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenir, silah bu yerler dışına çıkarılamaz.

2. İşyerinde bulundurma ruhsatı verilebilmesi için işyerinin talep sahibine ait olması veya yöneticisi olması gerekmektedir. Bunların dışında kalan çalışanlara işyerinde bulundurma ruhsatı verilemez.

3. Bulundurma ruhsatlı silahın tamire, istendiği zaman kontrole, poligonlara atışa götürülmesi, mesken ya da işyeri değişikliği sebebiyle nakli için mülki amirden nakil belgesi alınması zorunludur. Belirtilen amaçlara uygun olmayan nakil belgesi talepleri kabul edilmez. Bulundurma ruhsatlı silahı, yetkisiz kişi nakil belgesi olsa dahi taşıyamaz, taşıması halinde adli işlem yapılır.

4. Yönetmelik?in 22?nci maddesine göre satın alınan silah ve mermilere ait fatura; 7 (yedi) gün süre ile yol belgesi yerine geçer. Bu süre içinde ayrıca nakil belgesine gerek yoktur.

5. Mesken veya işyerinde silah bulundurma ruhsatı talep eden kişilerin işyeri veya ikamet adresleriyle ilgili oluşacak tereddütler, belediye veya elektrik dağıtım şirketleri gibi kurum veya kuruluşlardan sorulmak suretiyle çözümlenecektir.

6. Yetkili idarelerce ruhsatlandırılmış kahvehane, lokanta, içkili restoran, bar, pavyon gibi yerlerde (işyerinde) bulundurma ruhsatı talep eden kişilerin talepleri; bu yerlerin nitelikleri itibariyle umuma açık oluşları ile işyerinin fiziki özellikleri dikkate alınarak, gerekli görülmesi halinde ilgili kurumların da görüşüne başvurularak ruhsat vermeye yetkili yer mülki amirliğince karara bağlanacaktır.

7. Bulundurma ruhsatlı silahlar ile süresi sona ermiş taşıma ruhsatlı silahları mülki amirlikten gerekli izinleri almadan tamir, bakım, ikamet değişikliği veya poligona götürme gibi veya herhangi bir nedenle nakledenler hakkında, Kanunun 13?üncü maddesine aykırılıktan adli işlem yapılacak, mahkemelerin verecekleri kararlara göre işlemleri neticelendirilecektir.

8. Süresi devam eden bulundurma ruhsatlı silahın başka bir adrese nakledilmek istenmesi halinde, şahsın belirtilen adreste ikamet edip etmediği kimlik ve adres paylaşım sisteminden kontrol edilerek, şahıstan yeni belge istenmeden yeni adresi kayıtlara alınarak kart düzenlenecektir. Ancak, Yönetmelik?in 20?nci maddesi gereği silahın tespiti yapılacaktır.


4. Can Güvenliği Nedeniyle Silah Taşıma Ruhsatı Verilmesi
91/1779 sayılı Yönetmelik?in 7?nci maddesiyle ilgili olarak;
1. a) bendine istinaden silah taşıma ruhsatı talep edilmesi durumunda, şahsın ikamet durumu ile silah taşıma talebine ilişkin gerekçesi araştırılarak neticesine göre işlem tesis edilecektir.
2. Silah ruhsatı almaya engel hali olanlara, (a) bendi gereğince bile silah ruhsatı verilmeyecektir.
3. (a) bendine göre de bir kişiye birden fazla silah için taşıma ruhsatı verilebilecektir. Ancak diğer ruhsat taleplerinde olduğu gibi her silahın izin ve işlemleri ayrı ayrı değerlendirilecektir.
4. (b) ve © bentleri için can güvenliğinin tehlikede olup olmadığına ve ikamet yerine ilişkin ayrı bir araştırma yapılmayacaktır.
5. Yabancılara karşılıklılık gereğince silah taşıma ruhsatı verilip verilemeyeceği her ülke için Dışişleri Bakanlığından sorulacaktır.
6. Kişinin beyan ettiği duruma, ibraz ettiği belgelere ve yukarıda belirtilen araştırma sonucuna göre, can güvenliğinin tehlikede olup olmadığı valiler tarafından değerlendirilerek silah taşıma ruhsatı verip vermeme hususundaki takdir yetkisini kullanacaktır.

5. Silah Taşıma Ruhsatı Verilecek Kamu Görevlileri
5.1. (8/1-a-1)
Bu bentte geçen ve görevi devam edenlere yeşil renkli Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı süresiz, görevi sona ermiş olanlara ise mavi renkli Emekli Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı süresiz düzenlenecektir.

5.2. (8/1-a-2): Mülki İdare Amirleri
8?inci maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı alt bendine göre taşıma ruhsatı verilebilmesi için, başvuruda bulunanın mülki idare amirliği hizmetleri sınıfına dâhil ve halen İçişleri Bakanlığı merkez veya taşra teşkilatı kadrolarında görevli olması yeterli olacaktır.
İl özel idaresi genel sekreterliğine atanan mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı personeli de mülki idare amirleri gibi değerlendirilecektir.
Kaymakam adaylarına da kanunun 7?nci maddesi ile Yönetmelik?in 8?nci maddesi (a) bendinin (2) numaralı alt bendi hükümlerine göre silah taşıma ruhsatı verilebilecektir.

5.3. (8/1-a-4): Özel Kanunları Gereği Silah Taşıma Yetkisine Sahip Olanlar
1. Özel kanunlarına göre her zaman ve her yerde silah taşıma yetkisine sahip ve Valiliklerce şahsi silahlarına taşıma ruhsatı verilebilecek görevliler, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli (çarşı ve mahalle bekçileri dahil), Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı personeli, 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 39?uncu maddesinin birinci fıkrasında silah taşıma başlığıyla sayılan görevliler, orman muhafaza memurları, çiftçi mallarını koruma bekçileridir.
2. Orman ve Su İşleri Bakanlığının demirbaş silahla silahlandırılması uygun görülen personeli 22.01.2007 tarihli ve 2007/11633 sayılı Kararnamede belirtilmiştir. Orman muhafaza memurları dışında kalan diğer personeline 91/1779 sayılı Yönetmelik?in 8?inci maddesinin a/4 hükmü gereğince silah taşıma ruhsatı verilmeyecektir.

5.4. (8/1-b?1): Muhtarlar
Yönetmelik?in 8'inci maddesi birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen muhtarların bu görevlere seçim yoluyla gelmiş olmaları gerekmektedir. Bu görevlere herhangi bir nedenle vekâlet etme ya da atanarak getirilmiş olma hallerinde anılan bent hükümleri uygulanmayacaktır.
Ancak, ara seçimle göreve gelen muhtarlar da bu kapsamda değerlendirilecektir.

5.5. (8/1-e-4): Teftiş ve Denetim Görevlileri
8?inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (4) numaralı alt bendine göre silah taşıma ruhsatı verilebilmesi için ilgilinin merkezi yönetime bağlı kurumlarda görevli olmaları gerekmektedir. Belediye ve bağlı kuruluşları merkezi idareye bağlı kamu kurumu sayılmadıkları için, bu kurumlarda görev yapanlar bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.
Tarım Kredi Kooperatifleri ve birliklerinde görevli müfettişler, Dış Ticaret Standardizasyon Genel Müdürlüğünde görevli denetmenler, 5018 sayılı Yasa kapsamında (II) sayılı cetvelde belirtilen iç denetçiler Yönetmelik?in 8/1-e-4 maddesi kapsamına girmemektedir.
5018 sayılı Yasa kapsamında (I) sayılı cetvelde belirtilen genel bütçeli idarelerde görev yapan iç denetçiler ?merkez denetim elemanı? oldukları ve Türkiye düzeyinde denetim yaptıklarından kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı verilebilecektir.
Bu bende göre taşıma ruhsatı verilebilmesi için kişinin hem asli görevinin hem de kadrosunun teftiş ve denetim olması gerekmektedir. Örneğin, asli kadrosu müfettişlik olmasına rağmen halen başka bir dairede görev yapıyor olanlar bu kapsama girmemektedir.
Bu bentte kadro ve unvanları açıkça belirtilenler dışında kalan diğer teftiş ve denetim görevi yapanların, kendilerine teftiş ve denetim yetkisini veren kanun veya yönetmelik hükmünü görev belgeleri ile birlikle ibraz etmeleri ve bu çerçevede asli görev ve kadrolarının teftiş ve denetim olduğunun anlaşılması halinde taşıma yetkisi verilebilecektir.

5.6. (8/1-e-6): Kamu İktisadi Teşebbüsleri
8?inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan Kamu İktisadı Teşebbüslerinden özelleştirme işlemi tamamlananların yöneticilerine bu maddeye göre ruhsat verilmeyecektir.

5.7. (8/1-e-9): Belediye Başkanları
Yönetmelik?in 8'inci maddesi birinci fıkrasının (e) bendinin (9) numaralı alt bendinde belirtilen belediye başkanlarının bu görevlere seçim yoluyla gelmiş olmaları gerekmektedir. Bu görevlere herhangi bir nedenle vekâlet etme ya da atanarak getirilmiş olma hallerinde anılan bent hükümleri uygulanmayacaktır. Boşalan belediye başkanlığı için Belediye meclisince seçilen Belediye Başkanları da bu bent kapsamında değerlendirilecektir.

5.8. (8/1-e-10): Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışındaki Personel
Emniyet Teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4?üncü maddesi birinci fıkrasının (A) ve (B) bentlerine göre istihdam edilen memur ve sözleşmeli personel ile sürekli işçi kadrolarında bulunanlar bu kapsamda değerlendirilebilecektir.
Belediye Başkanlığı kadrosunda işçi olarak çalışmakta iken 6111 sayılı Kanun kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü kadrosuna sürekli işçi olarak atanan kadrolu işçilere de bu bende göre kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı verilebilecektir.

5.9. Köy Hizmetleri Personeli
5286 sayılı Kanun?la, Köy Hizmetleri İl Müdürlükleri uhdesinde bulunan görevlerin ve görevlilerin il özel idarelerine geçmesi nedeniyle, şahsın halen teknik elaman olarak arazide bilfiil kontrollük görevini yürüttüğü anlaşılanlara 91/1779 sayılı Yönetmelik?in 8?inci maddesi birinci fıkrasının (e) bendinin (13) numaralı alt bendi gereğince kamu görevlisi silah taşıma ruhsatı verilebilecektir.

5.10. Kamu Görevlilerine İlişkin Diğer Hususlar
Silah taşıma ruhsatı verilebilecek kamu görevlileri arasında olan ancak ücretsiz izinde olan kişilere silah taşıma ruhsatı verilebilecektir.

5.11. Stajyer Memurlar (Memur Adayı)
Özel kanunlarına göre silah taşıma yetkisine haiz kamu görevlileri dışında, 91/1779 sayılı Yönetmelik?in 8?inci maddesi hükümlerine göre silah tasıma yetkisi verilen Devlet memurlarına taşıma ruhsatı verilebilmesi için adaylık sürelerinin tamamlanarak asli memur statüsünü kazanmaları gerekmektedir.

6. Silah Taşıma Ruhsatı Verilebilecek Meslek Mensupları
Yönetmelik?in 9?uncu maddesi birinci fıkrası (b, c, g, r, ş, t, u, ü bentleri hariç) hükümlerine göre taşıma ruhsatı talep eden iş ve meslek sahibi kişilerin, silah taşıma ruhsatına gerekçe gösterdikleri iş ya da faaliyetleri bizzat yapıp yapmadıkları mahallinde araştırılarak, şahsa silah taşıma ruhsatı verilip verilemeyeceği hususu ruhsat vermeye yetkili mülki amirlikçe karara bağlanacaktır. Yapılan araştırmada, iş veya faaliyete ilişkin ibraz edilen belgelerde tereddüt oluşması durumunda, belgeyi düzenleyen veya diğer ilgili birimlerden açıklayıcı bilgi alınarak çözüme kavuşturulacaktır.

6.1. (b) Bendi
Yönetmelik?in 9/1-b maddesine göre yapılan silah ruhsatı taleplerinin bağlı bulundukları Büyükelçilik vasıtasıyla Dışişleri Bakanlığına iletilmesi ve Dışişleri Bakanlığının yazısına göre hareket edilmesi gerekmektedir.

6.2. (d) Bendi
Seyyar olarak kuyumculuk yapanlar ile sadece gümüş işi ile iştigal edenlere silah taşıma ruhsatı verilmeyecektir.

6.3. (e) Bendi
Patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı bulunan işyeri sahipleri: 87/12028 K.S. Tüzüğün 113?üncü maddesindeki bayiler bent kapsamında değerlendirilebilecek, Tüzüğe göre bayilik ruhsatı bulunmayan, sadece 2521 sayılı Kanuna ve Yönetmelik?in 10?uncu maddesine göre av malzemesi satışı yapan işyerleri sahipleri bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.
Patlayıcı madde deposu sahipleri: Patlayıcı madde depo sahipleri bu kapsamda değerlendirilebilecek, kiralama yoluyla kullananlar ile gezici depo sahipleri bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.
Güvenlik belgesi sahipleri: Bu bendin son cümlesinde geçen "iş yerinde ve işbaşında demirbaş silah" sadece patlayıcı madde taşımakla görevli güvenlik belgesi sahibi kişileri kapsamaktadır.
Bu bentteki faaliyetlerin şirket olarak yapılması halinde sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye bu bent kapsamında taşıma ruhsatı verilebilecektir.

6.4. (h) Bendi
Anonim şirketler, limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler 9?uncu maddenin (h) bendinde yer alan sermaye şirketlerinden sayılmakta, kollektif ve adi komandit şirketler ise sermaye şirketi sayılmadığı için madde kapsamı dışında kalmaktadır.
Anonim şirket dışında kalan diğer sermaye şirketlerinde yönetim kurulu bulunmadığı için, şirketin yönetim, temsil ve ilzamıyla görevlendirilen ?Müdürü? bu kapsamda değerlendirilecektir.
Ancak, şirketin belirli alanlarına yönelik görevlendirmeler (muhasebe müdürü, satın alma müdürü, personel müdürü gibi) bu kapsamda değerlendirilmeyecektir. Yönetim kurulu üyeleri veya şirket müdürü şirket ortağı olmasa da silah taşıma ruhsatı verilebilecektir. Ancak bir limited şirketin ortağı olmayan müdürüne taşıma ruhsatı verilmiş ise ortaklara taşıma ruhsatı verilmeyecek verilmiş ruhsat ise iptal edilecektir.
Birden fazla şirketin cirosu toplanarak bir kişiye bu bent hükmüne göre taşıma ruhsatı verilemez.
Bu bent kapsamında cironun net satışlara göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

6.5. (i) Bendi
Sabit bir yerde hayvan besiciliği yapanlar (i) bendi kapsamında değerlendirilmeyecek ruhsat talepleri kabul edilmeyecektir.

6.6. (j) Bendi
1. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmelik?inde İş deneyim belgelerinin;
Yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak, Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) gerçekleştirilen işler için, iş sahibi tarafından düzenleneceği ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanacağı,
Gerçek kişilere veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işler için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ilgili bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuatı uyarınca yapı denetimi veya kabulü bunların dışındaki kuruluşlar tarafından yapılan işlerde ise bu mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenleneceği, Belediyenin ilgili birimi tarafından düzenlenen iş deneyim belgelerinin belediye başkanı veya yetkili birim amiri tarafından, bayındırlık ve iskan il müdürlüğünce düzenlenenlerin ise, valilik tarafından onaylanacağı,
Organize sanayi bölgesinin yetki alanı dâhilindeki yerlerde gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin, organize sanayi bölgesi müdürlüğü tarafından düzenlendikten sonra; yönetim kurulunun kararı üzerine yönetim kurulu başkanınca, organize sanayi bölgesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kredi kullandırılan işler için ise bu Bakanlığın ilgili birimince onaylanmak suretiyle verileceği,
Serbest bölgelerin yetki alanı dâhilindeki yerlerde gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim belgelerinin, serbest bölge müdürlüklerince düzenlenerek verileceği, belirtilmektedir.
Bu nedenle ibraz edilen iş deneyim belgelerinin bu çerçevede olması gerekmektedir.

2. Belirtilen kurumlar tarafından düzenlenen belgeler dışında, diğer gerçek ya da tüzel kişiler tarafından düzenlenen belgeler kabul edilmeyecek, İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgelerinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmelik?i ekinde yer alan formlara uygun olmasına dikkat edilecektir.
3. İşin devam edip etmediğine ya da devam eden bir işin olup olmadığına ilişkin ayrıca bir belge istenmeyecektir.
4. 91/1779 sayılı Yönetmelik?te, Müteahhitlik faaliyetinin ortaklık ya da şirket halinde yapılması durumunda sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye silah taşıma ruhsatı verilebileceği belirtilmiştir. Bu nedenle, ortaklığa belge tarihinden sonra girilse de sorumlu ortaklardan ise ruhsat verilebilecektir.
5. Yapılan işin Yönetmelik?te belirtilen yapı, tesis ya da büyük onarım işi olup olmadığına dikkat edilecektir (Örneğin: bir işin çevre düzenlemesi ya da çim ekme işleri, boya, proje, tesisat, harita işleri, yol sanat yapım işleri bu kapsamda değerlendirilmeyecektir).
6. Müteahhitlikten dolayı silah taşıma ruhsatı talep edenlerden diğer belgelerin yanında iş bitirme ya da iş durum belgesi istendiğinden, bu belgeleri bulunmayanlara sözleşme, müteahhitlik karnesi gibi belgelere istinaden taşıma ruhsatı verilmeyecektir.
7. İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgelerinin aslı ya da noter tasdikli örneği kabul edilebilecektir.
8. Bu belgelerde işi yapanın (yüklenicinin) taşeron olarak geçmesi halinde, işin tamamının mı yoksa bir kısmının mı taşerona verildiğine bakılacak, işin tamamının aynı kişiye verildiğinin (devredildiğinin) tespiti halinde kendisine taşıma ruhsatı verilebilecektir. Ancak iş bitirme belgesinde yapılan işin, duvar, sıva, betonarme gibi belirli bir bölüme yönelik olduğunun anlaşılması halinde Yönetmelik kapsamında değerlendirilmeyecektir.
9. İş deneyim (iş bitirme/iş durumu) belgelerinin geçerliliği hususunda tereddüde düşülmesi halinde belgeyi düzenleyen makamdan sorulacak ve buna göre işlem yapılacaktır.
Müteahhitlere taşıma ruhsatı verilebilmesi için, devam eden işi olmayıp işin bitmiş olması durumunda, müracaat tarihi itibariyle en fazla bir yıl önce biten işlere ait iş deneyim (iş bitirme) belgeleri kabul edilebilecektir.

6.7. (k) ve (l) Bentleri

9?uncu maddenin birinci fıkrasının (k) ve (1) bentlerinde yer alan kişilerin akaryakıt istasyonunda fiilen çalışıyor olmaları şartı aranacaktır. Tek başına Fuel-oil veya LPG bayiliği yapanlar bu madde kapsamında değerlendirilmeyecektir.

6.8. (m) Bendi
Bu bent hükmüne göre silah taşıma ruhsatı verilebilmesi için müracaat edilen tarihte en az elli işçi fiilen çalıştırılıyor olması gerekmektedir. Geçmişte elliden fazla işçi çalıştırılmış ancak halen çalıştırılan işçi sayısı bu sayıya ulaşmıyor ise madde kapsamında değerlendirilmeyecektir.
Bu çerçevede;
1. Sigortalı İşçi Sayısının Tespiti Usulü: Sigortalı işçi sayısı, müracaat tarihi itibarıyla 12 ay geriye gidilerek en az 50 işçi için bir yıl içinde toplam en az 18.000 gün prim ödenmiş olmak kaydıyla, değerlendirmeye tabi 12 aydan bazı aylarda işçi sayısı 50 kişinin altına düşmüş ise, diğer aylarla birlikte İşçi sayısı ortalaması 50'nin altına düşmez ve toplam en az 18.000 gün prim ödenmiş olursa bu bent kapsamında değerlendirilecektir.
2. İş Yeri Sayısı: Aynı kişi, ortaklık veya şirkete ait olması şartıyla, iş yerinin bir veya birden fazla olması bu hükmün uygulanmasında sınırlayıcı bir kriter değildir. "Sigortalı en az 50 işçi", aynı gerçek kişi, ortaklık veya şirkete ait olmak şartıyla birden fazla iş yerinde çalışan işçiler toplamından oluşabilir.
3. İş Yerinin Aynı İl Sınırlarında Olmasının Gerekip Gerekmediği: Aynı gerçek kişi, ortaklık veya şirkete ait olmak şartıyla, işyerinin birden fazla il sınırları içinde olmasında bu bendin uygulanması bakımından sakınca bulunmamaktadır.
4. Ancak, bekçi, veznedar ve mutemetler, münhasıran "iş yerinde ve iş başında" demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilmeleri söz konusu olacağından, sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştırılan iş yerinin aynı il sınırlan içinde bulunması gerekmektedir.
5. Yukarıda belirtildiği şekilde, en az elli işçi çalıştırılıyor ve geriye dönük 18.000 gün prim ödenmiş ise, bunun dışında prim borcu olup olmadığı değerlendirmeye alınmayacaktır.

6.9. (ö) Bendi
Gezginci arıcılık yapanlara silah ruhsatı verilmesi ile ilgili olarak ibraz edilen müstahsil makbuzlarının, müracaat tarihi itibariyle en fazla 1 yıl öncesine ait olması gerekmektedir.

6.10. ® Bendi
Emniyet Hizmetleri sınıfı personelinden sayılan çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapmakta iken kendi isteği ile istifa ederek kurumdan ayrılanlara 91/1779 sayılı Yönetmelik?in 9/r maddesine göre silah taşıma ruhsatı verilebilecektir.

6.11. (t) Bendi
Birlik, federasyon ve konfederasyon sadece yönetim kurulu başkan ve üyelerine taşıma ruhsat verilecek, bu üst kuruluşlara bağlı odaların yönetim kurulu başkan ve üyeleri bent kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, Yönetmelik?te sayılan ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ziraat odaları ve ticaret borsalarının yönetim kurulu başkan ve üyeleri bu bent kapsamında değerlendirilecektir.

6.12. (u) ve (ü) Bentleri
Bu bentlerde belirtilen görevlere atama, ara seçim veya yedekten getirilip de sadece dönemi tamamlamış olanlar bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.

7. Silah Ruhsatı Almaya Engel Teşkil Eden Haller
7.1. Genel Olarak
Yönetmelik?in 4, 7, 8, 9 ve 10?uncu maddelerinde belirtilen silah taşıma ya da bulundurma şartlarını taşısa bile, yapılan inceleme ve araştırmada, durumu Yönetmelik?in 16?ncı maddesinde belirtilen hallerden birine girdiği anlaşılan kişilere, silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verilmeyecektir. Ancak, Yönetmelik?in 7?nci maddesi birinci fıkrasının © bendinde belirtilen kişiler bu kayda tabi değildirler (istisnai hal).
16?ncı madde kapsamına girdiği halde, bu durumu, ruhsat verildikten sonra anlaşılanlar ile ruhsat verildikten sonra 16'ncı maddede belirtilen hallerden birine girenlerin verilmiş ruhsatları iptal edilecektir. Ancak, durumu 16/J maddesi kapsamına girdiği anlaşılanların sadece silah taşıma ruhsatları iptal edilecek, bu kişilere bir daha taşıma ruhsatı verilmeyecektir. Bunlara, başka engel halleri yok ise, bulundurma ruhsatı verilebilecektir.

7.2. Ateşli Silahlarla İşlenen Cürümlerden Hükümlü Bulunanlar
Ateşli silahla işlenen ?suçlardan? mahkûm olanlara silah ruhsatı verilmeyecektir. Ateşli silahlarla işlenmiş suç taksirli suç olsa dahi ilgiliye silah ruhsatı verilmez.

7.3. Ruhsatlı Silahıyla Suç İşleyenler Veya Silahın Muhafazasındaki İhmal Ve Kusuru Neticesi Başkaları Tarafından Bir Suç İşlenmesine Veya İntihara Ya Da İntihara Teşebbüs Edilmesine Neden Olanlar

7.3.1. Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler
Silahıyla herhangi bir suç işleyen ve bundan dolayı cezalandırılanlar bu kapsamda değerlendirilecektir. Bulundurma ruhsatlı veya süresi geçmiş taşıma ruhsatlı silahını taşımaktan cezalandırılanlar da bu kapsamda değerlendirilerek kendilerine silah ruhsatı verilmeyecektir.
7.3.2. Silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihara ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar
Bir kişinin silahıyla başka bir kişi tarafından;
? Suç işlenmesi ve işleyen kişinin bu suç nedeniyle cezalandırılmış olması halinde,
? İntihar veya intihara teşebbüs edilmesi hallerinde ruhsat sahibinin cezalandırılıp cezalandırılmadığına bakılmaksızın, ruhsat sahibinin durumu ?silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihara ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar? kapsamında değerlendirilerek ruhsatları iptal edilecek ve kendilerine bir daha silah ruhsatı verilmeyecektir.
? Ruhsatlı silah sahibinin mahkûm olması aranmayacak, silahıyla işlenen suçta, sahibinin muhafaza yönünden ihmali olduğu anlaşılıyor ise bu bent nedeniyle ruhsatı iptal edilecek ve yeni silah ruhsatı verilmeyecektir. Örneğin: muhafaza için gerekli özen gösterilmeden açıkta bırakılan bir silahla başkası tarafından suç işlenmesi halinde: Sahibinin silahı bilgisi dahilinde, bilerek, isteyerek veya rızasıyla vermemesi veya suçun işlenmesinde yardım edilmemesi gibi nedenlerle silah iade edilmiş olsa bile, silah sahibinin durumu bu bent kapsamında değerlendirilecektir.
? Ancak, hırsızlık, gasp, doğal afet gibi nedenlerle silahın başkasının eline geçmesi ve başkasının suç işlemesi gibi hallerde ruhsat sahibinin ?ihmal ve kusuru?ndan bahsedilemeyeceğinden durumları bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.

7.4. Haklarında Türk Ceza Kanununun 119'uncu Maddesinin Uygulanması Nedeniyle Kamu Davası Açılmamış Olsa Bile, Zorunlu Olmadığı Halde Meskûn Bir Mahalde Veya Civarında Ya Da Umuma Mahsus Yol Üzerinde Veya Bu Yola Doğru Silah Atanlar İle Bu Suçların Birinden Mahkûm Olanlar
Meskun mahallerde ve yollarda sebepsiz yere silah atmak fiilini işleyenlere, (bu fiili ister ruhsatlı, ister ruhsatsız silahla işlemiş olsun) bu fiilden dolayı ön ödeme yaptırılması nedeniyle haklarında kamu davası açılmadığı için herhangi bir cezaya mahkum olmasalar da, silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verilmeyecektir. Verilmiş ruhsatlar da iptal edilecektir. Aynı işlem, belirtilen fiiller nedeniyle hüküm giyenlere de uygulanacaktır.
Ancak, ön ödemede bulunmaması nedeniyle yapılan yargılama neticesi ceza almayanlar ile savcılık kararıyla ön ödeme yapmış olsa bile, mahkemece bu suçu işlemediğine karar verilenler bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.
Ön ödeme yapıldıktan sonra silahın müsaderesi için açılan dava, zaman aşımı nedeniyle ortadan kaldırılsa dahi silah ruhsatı verilmez.

7.5. Taksirli Suçlar Hariç Bir Yıldan Fazla Hürriyeti Bağlayıcı Cezaya Mahkum Olanlar İle Zimmet, İhtilas (Zimmetin Nitelikli Hali), İrtikap, Rüşvet, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Sahtecilik, İnancı (Güveni) Kötüye Kullanma, Dolanlı (Hileli) İflas Gibi Yüz Kızartıcı Suçlarla Her Türlü Kaçakçılık, Kara Para (Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerini) Aklama, Hayali İhracat, Elektronik Alet Ve Cihazlarla İşlenen Suçlar (Bilişim Alanında Suçlar), Resmi İhale Ve Alım Satımlara Fesat Karıştırma, Devlet Sırlarını Açığa Vurma, İdeolojik, Anarşik, Terör Ve Benzeri Yaygın Şiddet Eylemlerine Katılma Ve Bu Gibi Fiilleri Tahrik Ve Teşvik Suçlarından Birinden Hüküm Giymiş Olanlar

7.5.1. Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûm olanlar

Bu bende göre, hükmedilen hürriyeti bağlayıcı cezanın bir yıldan fazla olması gerekir. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık, tedbirsizlik, meslek ve sanatta acemilik veya nizam, talimat ve emirlere riayetsizlik neticesi işlendiği mahkeme kararından anlaşılan (taksirli) suç bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.
İsmen sayma yöntemiyle belirtilen diğer suçlardan (zimmet, irtikap vb.) dolayı cezalandırılanlara ise, cezanın miktarı veya süresine bakılmaksızın ruhsat verilmeyecek, verilmiş ruhsatları iptal edilecektir.
Türk Ceza Kanununda yer alan bilişim alanındaki suçlar, elektronik alet ve cihazlar ile işlenen suçlar olarak değerlendirilecektir.

7.5.2. Karşılıksız çek keşide etmek
3167 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 03.04,1985 tarihinden önce karşılıksız çek keşide etmek suçundan mahkemelerce Mülga 765 sayılı TCK'nın 503?üncü maddesi gereğince cezalandırılanların durumları Yönetmelik?in 16?ncı maddesi birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında (dolandırıcılık) değerlendirilmeyecektir Ancak, 03.04.1985 tarihinden sonra, bu suçtan dolayı sadece TCK'nın 503?üncü maddesine veya hem TCK 503 hem de 3167 sayılı Çek Kanununa göre mahkemece cezalandırılmış olanlar, 16?ncı maddenin (d) bendi kapsamında değerlendirilecektir. Ancak, bu suçtan dolayı bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılanlar suç tarihine bakılmaksızın 16?ncı maddenin (d) bendi kapsamında değerlendirilecektir.

7.5.3. İdeolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçları
İllegal bir kuruluşun, örgütün, kişinin; çağrısına, teşvik tahriki ve organizesine uyarak ideolojik amaçla; işe gelmemek, işi bırakmak, greve katılmak, kamu veya özel kişilere ait bina ve tesisleri işgal etmek, fabrika üretim sahası ve araçlarına el koymak, toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak, siyasi propaganda yapmak, neşir yolu ile kanunun suç saydığı fiili övmek, halkı kanunsuzluğa ve toplumun muhtelif sınıflarını suça teşvik ve tahrik etmek, duvarlara veya umuma açık yerlere yazı yazmak, resim, afiş, pankart asmak ve taşımak, illegal örgütün sembol, bayrak, flama, amblemlerini taşımak ve bunları giysilerinde teşhir etmek, bildiri dağıtmak, korsan miting ve gösteri yürüyüşü düzenlemek, öğrenim özgürlüğünü engellemek, siyasi amaçla darp, iş yeri yağmalamak, kamu malına zarar vermek veya bu gibi suçları işleyenleri desteklemekten dolayı hüküm giyenlere Yönetmelik?in 16?ncı maddesinin (d) bendi hükmü gereğince silah ruhsatı verilmeyecektir.

7.5.4. Suç eşyası malı bilerek satın almak ve saklamak
Bir suçtan dolayı elde edilen para, belge, eşya ve sair şeyleri bilerek satın almak, kabul etmek, saklamak ve satmak veya aracılık etmekten dolayı cezalandırılmış olan kişiler, başka bir engel halleri yok ise, Yönetmelik?in 16?ncı maddesinin (d) bendi kapsamında değerlendirilmeyecektir.

7.5.5. Kaçakçılık
Vergi Usul Kanuna Muhalefet: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 359?uncu maddesinde sayılan fiillerden dolayı cezalandırılanların durumu 91/1779 sayılı Yönetmelik?in 16/1-d maddesi kapsamında değerlendirilecektir.
Orman kaçakçılığı: 6831 sayılı Orman Kanununun 108?inci maddesinde kaçakçılık fiilleri düzenlendiğinden bu maddede sayılan fiillerden dolayı ceza almış olanlara 91/1779 sayılı Yönetmelik?in 16?ncı maddesinin (d) bendi hükmü gereğince silah ruhsatı verilmeyecektir.
7.5.6. Taksirle Veya Basın Yoluyla İşlenenler Hariç, Değişik Zamanlarda İşlediği Aynı Veya Farklı Türden İkiden Fazla Suçtan Dolayı Hapis Veya Ağır Hapis Ve/Veya Ağır Para Cezasına Mahkum Olanlar
Bu bentte belirtilen hallerin ruhsat verilmesini engellemesi için, ayrı ayrı zamanlarda işlenmiş aynı veya farklı türden en az üç suçtan dolayı hüküm giyilmiş olması gerekir.
Mahkûm olunan cezaların ise, kabahatler için öngörülen hafif hapis veya hafif para cezası (veya idari para cezası) değil; suçlar için öngörülen ağır hapis, hapis, ağır para veya adli para cezasıdır. Örneğin: bir kişi iki kez cürümden, bir kez de kabahatten dolayı cezalandırılmış ise bu bent hükmü uygulanmaz. Aynı şekilde suçların, taksirle değil kasten işlenmiş suçlar olması gerekmektedir.
Taksirli suçlar hariç ikiden fazla suçtan para veya hapis cezası almış olmak: Cezanın, değişik zamanlarda işlenmiş olan suçlara ait olması ve kesinleşip adli sicile işlenmiş olması şartı aranacaktır.
Aynı mahkeme, aynı tarih ve sayılı kararı içinde aynı zamanda kanunun birden fazla maddesini ihlalden iki veya daha fazla ceza vermiş ise bunlar değerlendirmede tek ceza sayılacaktır. Değişik zamanlarda işlenen suçlardan dolayı aynı mahkemece cezalandırılmış ise, bu bende göre de ruhsat verilmeyecektir.
Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık, tedbirsizlik, meslek ve sanatta acemilik veya nizam, talimat ve emirlere riayetsizlik neticesi işlendiği mahkeme kararından anlaşılan (taksirli) suç, bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.
Basın yoluyla işlenen suçlar (basın yayın yoluyla hakaret gibi) (e) bendi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak alınan cezanın miktarı (bir yıldan fazla hapis gibi) ve türüne göre diğer bentler kapsamına girip girmediği ayrıca değerlendirilecektir.

7.5.7. Kanunun 4'üncü Maddesinde Yazılı Silahlardan Birini Kullanmak Suretiyle Suç İşleyen Ve Bu Suçtan Dolayı Hapis Ve/Veya Ağır Para Cezasına Mahkûm Olanlar
? Bu bent kapsamına 6136 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinde sayılan kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ve benzeri salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere imal edilmiş özel nitelikteki aletleri kullanmak suretiyle suç işleyen ve bundan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum edilenler dahildir. Bu bentte mahkûmiyet nevi olarak hapis ve ağır para cezası öngörülmüş olduğundan, bu tür silahlarla işlenen kabahat nevinden suçlar bu bent kapsamında mütalaa edilmeyecektir. Ancak adli para cezaları bu kapsamda değerlendirilecektir.
? Kullanmaksızın, sırf taşıma veya bulundurmaya ilişkin cezalar (altı aydan az ise) ruhsat almaya engel teşkil etmeyecektir.

7.5.8. Ruhsatların Veriliş Nedenleri Ortadan Kalktığı Halde Durumu Ruhsatı Veren Makama Altı Ay İçinde Bildirmeyen Ruhsat Sahipleri
Bent kapsamına, ruhsat veriliş sebebi ortadan kalktığı halde durumu altı ay içinde ruhsatı veren makama bildirmeyen ruhsat sahipleri girmektedir. (örneğin: kuyumculuk nedeniyle ruhsat verildikten sonra kuyumculuk mesleğini bırakanlar, 9?uncu maddenin (t) bendinde belirtilenlerin görev sürelerinin sona ermesi vb.)

Bu bentle ilgili olarak uygulamaya ilişkin bazı hususlar aşağıda belirtilmiştir:
? 6136 sayılı Kanun?un 7/1 maddesi dördüncü alt bendinde sayılan emekli kamu görevlileri (maddede belirtilen şartları taşıyan emekli ya da müstafi askeri personel, mülki amirler, hâkim ve savcılar, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli (çarşı ve mahalle bekçileri dahil), Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı personeli) hakkında Yönetmelik?in 16/i maddesi uygulanmayacaktır.
? Halen Yönetmelik?in 8?inci maddesinde sayılan kamu görevlileri hakkında Yönetmelik?in 16/i maddesi uygulanmayacaktır.
? Durumu yukarıda belirtilen hal kapsamına giren ancak, ruhsatın veriliş sebebinin ortadan kalktığını altı ay içinde bildirmediği gerekçesiyle Yönetmelik?in 16/i maddesi uygulanmış olan kamu görevlilerine, Yönetmelik?in 8?inci maddesinde sayılan bir görevi halen sürdürüyor olması ve talep etmesi halinde yeniden silah ruhsatı düzenlenebilecektir.
? 6136 sayılı Kanunun 7?nci maddesinde sayılan emekli kamu görevlilerinden olma durumu hariç olmak üzere, 8?inci madde nedeniyle silah taşıma ruhsatı verilen ancak görevi sona erdiği tarihten itibaren altı ay içinde bildirimde bulunmayanlarla ilgili olarak Yönetmelik?in 16/1-i maddesine göre işlem yapılacaktır.
? Yönetmelik?in 9?uncu maddesiyle ilgili olarak;
? Yine 9?uncu maddede sayılan başka bir sebeple silah taşıma ruhsatı alma ihtimali bulunsa bile, ruhsat verilme gerekçesi olan iş veya faaliyetin sona erdiği tarihten itibaren altı ay içinde bildirimde bulunmayanlarla ilgili olarak 16/1-i maddesine göre işlem yapılacaktır.
a) Ruhsat verilme gerekçesi olan şirketteki pozisyonunda bir değişiklik olmaması kaydıyla, şirketin adında veya türünde (limited şirketten anonim şirkete dönüşme veya şirket adına değişiklik gibi) değişiklik olması halinde 16/1-i maddesi uygulanmayacaktır.
b) Ruhsat alma gerekçesi olan tüzel kişilikten ayrıldıktan itibaren altı ay içinde bildirimde bulunmayanlar hakkında 16/1-i maddesine göre işlem yapılacaktır.
c) Gerçek şahıs olarak faaliyet göstermesi nedeniyle taşıma ruhsatı almasına rağmen bu faaliyetini terk ederek tüzel şahsa dönüştürülmesi ve aksi durumda 16/1-i maddesine göre işlem yapılacaktır.

Bu bentle ilgili olarak ruhsat sahiplerine tebligat yapılması zorunluluğu bulunmamakta olup, durumlarında meydana gelen değişikliğin ruhsat sahipleri tarafından bildirilmesi gerekmektedir.
Silah taşıma ruhsatı bulunan birinin bulundurma ruhsatı istemesi, silahını devir etmek istemesi veya başka bir nedenle taşıma ruhsatı talep etmesi gibi durumlarda durumunun 16/1-i maddesi kapsamına girip girmediğine (eski ruhsatın veriliş sebebinin ortadan kalkıp kalkmadığına) son işlemi yapacak birimce ayrıca bakılacaktır.

7.5.9. Kısıtlı Olanlar ile Kamu Hizmetinden Yasaklılar
"Kısıtlılık"; bir kimsenin, medeni haklarını kullanma yetkisinin mahkeme tarafından kaldırılması halidir. Kısıtlılık nedenleri; akıl hastalığı veya akıl zayıflığı, savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya malvarlığını kötü yönetmesi, bir yıl veya daha fazla hapis cezasıdır.
Kamu hizmetlerinden yasaklılık geçici veya daimi olarak kamu hizmetlerinden veya memuriyetten men edilmiş olma halidir.
Her iki hal de, kişiler hakkında verilmiş mahkeme kararlarının tetkikinden anlaşılacaktır. Kısıtlılık (mahcuriyet) hali ile kamu hizmetlerinden yasaklılık süresince ruhsat verilmeyecektir. Kısıtlılık hali veya kamu hizmetlerinden yasaklılık hali, mahkeme kararı ile ya da bu konuyla ilgili yasa hükümlerine uygun olarak ortadan kalkmasından sonra, bu haller tek başına ruhsat verilmesini engellemeyecektir.

7.5.10. 4616 sayılı Kanun Uygulaması
Yukarıda bahsedilen izin ve belgelerin verilmesine engel teşkil eden suçlar nedeniyle haklarında başlatılan hazırlık soruşturması veya açılan kamu davasının görülmesi sırasında yürürlüğe giren 4616 sayılı ?23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen Suçlardan Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun? gereği hakkında hazırlık soruşturmasının kaldırılması, davanın açılması ya da açılan kamu davasının mahkemelerce kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, kesinleşmiş bir mahkûmiyetten söz edilemeyeceğinden bu durumu izin ve belgelerin verilmesinde bir engel teşkil etmeyecektir. Bu şekilde kararı bulunanların belirtilen süre sonunda davanın tamamen ortadan kaldırılıp kaldırılmadığı sorulacaktır.
Ancak, 4616 sayılı Kanun uyarınca şartlı salıverilmelerde, mahkûmiyet şartının gerçekleşmiş olması, 4616 sayılı Kanunun da genel af niteliği taşımadığı gibi mahkumiyetin bütün neticeleri ile birlikte ortadan kaldırılması da mümkün bulunmadığından, kesinleşmiş mahkumiyet hükmü bulunanlara ilgili mevzuat kapsamında yer alan belge ve izinler verilmeyecektir.
97/9510 sayılı Yönetmelik?in Geçici 1?inci maddesiyle "kazanılmış hakların" korunması amaçlanmıştır. Değişiklikten önceki esas ve usullere uygun olarak silah taşıma veya bulundurma ruhsatı almış olup da, değişiklikten sonra konulan yeni hükümler nedeniyle durumları 16'ncı madde kapsamına girenlerin bulundurma ruhsatlarına dokunulmayacak, var ise, taşıma ruhsatları süresi sonunda bulundurma ruhsatına çevrilecektir. Ancak, bu durumdaki kişilere, bu Yönetmelik?in yürürlüğe girdiği tarihten sonra başka silahlar için ruhsat verilmeyecektir.
 
Alıntı
4 üye teşekkür etti:
zaferatun, nimso, Aisin, cobalt71
#2
(14-10-2012, 02:04 AM)alperka demiş ki: Ruhsat işlemleri ile ilgili sorulan soruların neredeyse tamamının yanıtını içeriyor. Elinize sağlık.
Teşekkür ederim Sn.alperka. Bu metnin tamamı 70 sayfa. Fakat forum yazılımının sınırlamasından mıdır nedendir bilemiyorum. 7. maddeden sonrasını yükleyemiyorum.Blush
 
Alıntı

#3
7.5.11. Yargı Kararıyla İptal Edilen Hükümler
? 91/1779 sayılı Yönetmelik?in 16?ncı maddesi birinci fıkrasının 99/13749 sayılı Yönetmelik ile ek (ö) bendi, Danıştay Onuncu Dairesinin 26.05.2008 tarih ve E.2005/2186; K.2008/3516 sayılı kararı ile iptaline karar verildiğinden, Orman Kanunu?na muhalefet suçundan hüküm giyenler hakkında yukarıda belirtildiği şekilde ((d) bendi altında) işlem yapılması gerekmektedir. Kişinin ikiden fazla suçtan mahkumiyetinin bulunması halinde yukarıda belirtilen (e) bendi ayrıca uygulanacaktır.
? Yönetmelik?in 16?ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ?ö? ibaresi Danıştay Onuncu Dairesinin 18.02.2011 tarihli ve E.2007/3353, K.2011/666 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.
? Danıştay Onuncu Dairesinin 27.03.2003 tarih ve Esas No:2001/2044, Karar No:2003/135 sayılı kararı ile Yönetmelik?in 16?ncı maddesi birinci fıkrasının (h) bendinin iptaline karar verilmiştir.
? 6136 sayılı Kanunun 7/7. maddesinde 5728 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce yer alan ?bu maddenin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde sayılanlar hariç? ibaresi Anayasa mahkemesinin 17.03.2004 tarihli ve E.2001/282, K.2004/34 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.
? Yönetmelik?in 16?ncı maddesi birinci fıkrasında yer alan ?Kanunun 7?nci maddesinin (1) numaralı bendinde sayılanlar hariç? ibaresinin Danıştay Onuncu Dairesinin 01.03.2001 tarih ve 2001/279 sayılı kararıyla yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup, aynı Dairenin 19.10.2004 tarihli ve E.2001/279, K.2004/6730 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.
? 2008 yılında yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunla bu fıkra yeniden (6136 sayılı Kanunda belirtilen suçlardan dolayı altı aydan fazla hapis cezası alanlara silah ruhsatı verilmemesi şeklinde, aşağıda açıklaması mevcuttur) düzenlenmiştir. Bu nedenle silah ruhsatı verilmesini engelleyen haller açısından kişiler arasında herhangi bir ayrım bulunmamaktadır. Ancak, 6136 sayılı Kanunun 7?nci maddesinin son fıkrasında yer alan (bu maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde sayılanlar hariç? ibaresi yürürlükte olduğu süre içinde (iptal edilinceye kadar), bu hükme istinaden verilmiş süresiz silah ruhsatları geçerliliğini muhafaza edecektir.

7.5.12. 6136 sayılı Kanun?a Muhalefet Suçundan Altı Aydan Fazla Hapis Cezası Alanlar
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun?da 08.02.2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle; 7?nci maddesinin yedinci fıkrası; ?Ateşli silahla işlenen suçlardan hükümlü bulunanlar ile taksirli suçlar hariç olmak üzere bir yıldan veya bu Kanun kapsamına giren suçlardan dolayı altı aydan fazla hapis cezasına mahkûm olanlara, affa uğramış olsalar bile ateşli silah taşıma ve bulundurma izni verilmez.? şeklinde değiştirilmiştir.
Yapılan bu değişiklikle ilgili olarak;
? 5728 sayılı Kanun?un yürürlüğe girdiği 08.02.2008 tarihinden önce usulüne uygun olarak alınmış silah ruhsatlarının sürelerinin sonuna kadar mevcut durumlarını koruması, süresi sonunda 6136 sayılı Kanun?un 7?nci maddesinin değişik yedinci fıkrası kapsamında değerlendirilmesi,
? 5728 sayılı Kanun?un yürürlüğe girdiği 08.02.2008 tarihinden önce, mülki makamlardan onay alınmış ancak, diğer işlemleri tamamlanmadığı için henüz ruhsatı teslim edilmemiş kişilere başkaca engel halleri yok ise ruhsat düzenlenebilmesi, bu ruhsatın süresi sonunda 6136 sayılı Kanun?un 7?nci maddesinin değişik yedinci fıkrası kapsamında değerlendirilmesi,
? 5728 sayılı Kanun?un yürürlüğe girdiği 08.02.2008 tarihinden önce başvuruları kabul edilmiş ancak, mülki amirden onay alınmamış olanlardan 6136 sayılı Kanun?un 7?nci maddesinin değişik yedinci fıkrası kapsamına girdiği tespit edilenlerin başvurularının reddedilmesi, şeklinde işlem yapılacaktır.

7.5.13. Yargılanması Devam Edenler
91/1779 sayılı Yönetmelik?in 16?ncı maddesinin dördüncü fıkrası ?Bu madde kapsamında sayılan fiillerden dolayı yargılanması devam eden şahısların ruhsat verilme ve yenileme işlemleri, yargı kararı kesinleşinceye kadar durdurulur. Yargılama sonucuna kadar silah ilgili birimce emanete alınır.? hükmünü amirdir.
Silah ruhsat alma şartlarını kaybeden kişinin ruhsatının iptal edildikten sonra hiçbir zaman, silah ruhsatı almaya engel olabilecek bir suçtan dolayı yargılanması devam edenlerin ise buna ilişkin tespit ve onayı müteakip, yargılanmaları devam ettiği müddetçe silah taşıma veya bulundurma yetkileri bulunmamaktadır.
Bu fıkranın uygulanması ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:
? 91/1779 sayılı Yönetmelik?in 16?ncı maddesine girebilecek eylemler nedeniyle denetimli serbestlik veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi halinde talep sahiplerinin durumlarının yukarıda anılan ?yargılanması devam edenler? kapsamında değerlendirilmesi ancak, denetimli serbestlik veya hükmün açıklanmasının ertelenmesine dair süre sonunda kamu davasının düşürülmesine dair kararın ibraz edilmesi halinde silah ruhsat işlemleri yapılması,
? Yönetmelik?in 16?ncı maddesinde ismen sayılan suçlar dışında, yargılanılan ceza maddesinde belirtilen cezanın üst sınırının bir yıldan fazla olması veya ikiden fazla suçtan dolayı yargılanılıyor olması durumunda da yukarıda belirtilen ?yargılanması devam edenler? kapsamında işlem yapılması,
? Silah ruhsatı alma veya mevcut ruhsatını yeniletme talebinde bulunup da silah ruhsatı almaya engel teşkil edebilecek bir suçtan dolayı yargılanması devam edenlerin, buna ilişkin tespit ve onayı müteakip Yönetmelik?in 16/4 maddesi gereğince silahlarının yargılama sonuna kadar emanete alınması,
? Herhangi bir suç isnadıyla yargılanan kişilerin ruhsatlı silahlarının bulunup bulunmadığının araştırılması, ruhsatlı silahlarının varlığının tespiti halinde yargılanmaya konu suçun engel teşkil edip etmediğinin incelenmesi, engel teşkil edebilecek bir suç nedeniyle yargılandığının anlaşılması halinde ruhsatlı silahlarının, buna ilişkin tespit ve onayı müteakip Yönetmelik?in 16/4 maddesi gereğince emanete alınması,
? Yönetmelik?in 3 veya 16?ncı maddelerine göre ruhsatı iptal edilen silahların devrettirilmek üzere 17?nci madde hükümlerine göre teslim alınması,
? Yukarıda sayılan hallerle ilgili olarak, istenmesine rağmen silahını teslim etmeyen veya kendisine ulaşılamayanlarla ilgili olarak 6136 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olarak silah taşımak veya bulundurmak suçundan adli işlem yapılması,
? Yargılanması devam etmesi nedeniyle silah ruhsatı verilemeyen veya mevcut silahları teslim alınan kişilerin diğer birimlerden silah ruhsatı almasının engellenmesi açısından, Pol-Net silah ruhsat programına bu kişilerin durumlarının ?red nedeni? olarak girilmesi, davanın ortadan kalkması veya yargılamanın sonunda silah ruhsatı almasında sakınca bulunmadığının tespiti halinde bu kaydın işlemi yapan birim tarafından ?adli/idari sicil bilgileri? bölümüne aktarılması gerekmektedir.
Yönetmelik?in 16'ncı maddesinde belirtilen mahkûmiyetler, kesinleşmiş mahkumiyetlerdir. Kesinleşmeyen kararlarda kişinin yargılanması devam ediyor olarak değerlendirilecektir. Ayrıca, hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmedildiği halde usul hükümlerine uygun olarak bu cezanın paraya çevrilmesi halinde, ruhsat işlemlerinde hürriyeti bağlayıcı ceza esas alınacaktır.

7.5.14. Adli Sicil ve Mahkeme Kararına Ulaşılamayanlar
Silah ruhsatı için müracaatta bulunan kişilerden zabıta kayıtlarında suç kaydı bulunmasına rağmen yangın, su baskını, dosyaların imhası, deprem v.s. nedenlerle mahkeme kayıtları (kararları) bulunamayan ve bu durumları adli makamlarca resmen belgelenen ve adli sicilinde de bu suçlara ait herhangi bir kayıt bulunmayanların durumları, idarece dikkatle araştırılmış olması ve başkaca engel halleri olmaması şartıyla 16'ncı madde kapsamında değerlendirilmeyecektir.

7.5.15. Suçun veya Cezanın Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Hususlar
1. Kesinleşmiş ceza affa uğrasa dahi Kanunun 7?nci maddesi ve Yönetmelik?in 16?ncı maddesinde "affa uğrasa da" şartı bulunduğu için 16?ncı madde kapsamında değerlendirilecektir.
2. Mahkeme devam ederken yargılama konusu suç af kanunu kapsamına alınmış ve bu nedenle ceza davası düşmüş veya ortadan kaldırılmış ise bu durum ruhsata engel teşkil etmeyecektir.
3. 16'ncı maddenin birinci fıkrasında (j) bendine kadar sayılan hallerden birinin kapsamına giren kişilere, bu kişilerin işlemiş oldukları suçlar ve cezalar affa uğramış olsalar, af, tecil, ceza zaman aşımı ve benzeri usul hükümlerinin tatbiki sonucu mahkûmiyetleri bütün neticesiyle birlikle ortadan kalksa, haklarında memnu haklarının geri verilmesine karar verilmiş olsa ya da mahkemelerce verilen karar üzerine adli sicilden silinmiş olsa bile kendilerine hiç bir suretle silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verilmeyecektir.
4. İşlemiş oldukları fiiller nedeniyle hüküm giymiş olanlardan silah ruhsatı verilemeyecek kişilerin, cezalandırıldıkları fiillerin son yapılan düzenlemelerle suç olmaktan çıktığına dair mahkeme kararı ibraz etmeleri halinde durumları silah ruhsatı almaya engel teşkil etmeyecektir.
5. Yönetmelik?in 16?ncı maddesine göre ruhsat alması mümkün olmayan ancak mahkemeden "memnu hakların iadesi kararı" almış olanlara da silah ruhsatı verilmeyecektir.
6. Açılmış olan kamu davası; zaman aşımı nedeniyle ortadan kaldırılmış ise kişi ceza almamış olduğu için bu durum ruhsata mani olmayacaktır.
7. Verilen bir cezayla ilgili olarak, daha sonradan verilen bir ek kararla kamu davasının veya hükmün ortadan kaldırılması halinde bu durum silah ruhsatı almaya engel teşkil etmeyecektir.


8. Devir
8.1. Genel Olarak
1. Silah satın alan veya devralanlar bu silahları, adlarına ruhsat düzenlenmeden (fatura ve menşei belgeleri ile ) devredemeyeceklerdir. Ancak ruhsat almaya engel hali olanlara ruhsat verilmesi mümkün olmadığından, bu şahıslar adlarına ruhsat düzenlenmeden silahlarını devredebileceklerdir.
2. 6136 sayılı Kanun?un 11?inci maddesinin beşinci fıkrasının 5728 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılması ve yerine bir başka düzenleme getirilmemesinin 91/1779 sayılı Yönetmelik?in 55?inci maddesinin beşinci fıkrasını kanuni dayanaktan yoksun bırakması ve Anayasanın 124?üncü maddesi hükmü de dikkate alındığında Yönetmelik?in 55?inci maddesinin beşinci fıkrasının uygulanmasına olanak bulunmadığından armağan silahların devir ve hibesi yapılabilecektir.
3. Devir alınan silahların eski ruhsat asılları dosyasına konulacaktır.
4. Silah satın alma yetki belgelerinin bir nüshası işlem dosyasında bulundurulacaktır.
5. Silah ruhsatı almak için müracaat eden şahısların dilekçe asıları dosyasında bulunacaktır.
6. Silah devir alma talebinde bulunan kişilere verilen, silahı devralmalarında sakınca bulunmadığına ilişkin yazılar mühürlenecektir.
7. Devam eden yargılanması nedeniyle sahibi adına ruhsata bağlanamayan silahlar devredilebilecektir.
8. Silahın miras yoluyla hibe, devir, satış veya feragatinde de noter istek belgesi düzenlenecektir.
9. Miras yoluyla intikal eden silahlar, mirasçılardan hiçbirinin ruhsat almak istememesi halinde üçüncü kişilere devredilebilecektir.
10. Yönetmelik?in 3?üncü veya 16?ncı maddelerine istinaden altı ay içinde devrettirilmek üzere emanete alınan silahlarla ilgili olarak; altı ay içinde gerekli tüm evraklarla (harç dahil) başvurulması ve yine altı ay içinde noter devrinin yapılması halinde devir alan kişi adına ruhsat düzenlenebilecektir. Altı ay içinde başvurulmasına rağmen, eksik evrak, harç yatırmama veya devir işleminin (noterden) yapılmaması gibi nedenlerle devir işlemlerinin gerçekleşmemesi halinde 17?nci maddeye göre müsadere için adli işlem yapılacaktır.
11. Devir izinleri, devralan kişiye silah ruhsatı verilebileceğine ilişkin onaydan sonra verilecektir. Devir için başvurulmasına rağmen devir izin tarihinden itibaren altı ay içinde sonuçlandırılmamış müracaat dosyaları işlemden kaldırılacak ve silah sahibine bilgi verilecektir.
12. Devir sözleşmesinin yapıldığı tarihten itibaren altmış gün içinde ruhsat için başvurulmaması halinde de ruhsat işlemi yapılmayacak ve silah sahibine bilgi verilerek müracaat dosyası işlemden kaldırılacaktır.
Ayrıca, devralan kişinin bu silahı devir gerçekleşmeden taşıyıp bulundurması mümkün olmadığından, devralan kişiye ruhsat düzenlenmeden silahın teslim edilmemesi gerekmektedir.

8.2. Silah Satın ve Devir Alma Talep Değişiklikleri
Silah edinmek isteyen kişilerin ilk müracaatı esnasında belirttiği silah yerine başka bir silahı edinmek istemesi durumlarıyla ilgili olarak;
1. Silah satın almaya ilişkin onaylarda, silahın kimden/nereden satın alınacağının belirtilmemesi,
2. Silah Satın Alma Yetki Belgesi verilen kişinin silahı MKE Kurumundan satın almaktan vazgeçip bir başkasından devralmak istemesi durumunda, verilen satın alma belgesi geri alınmak kaydıyla, devir için yeni onay almadan devir alabilmeye ilişkin belge verilmesi,
3. Aynı şekilde, silah devri için izin verilenlerin, MKE Kurumundan satın almak istemeleri halinde verilen izin belgesi geri alınmak ve devreden kişiye bilgi verilmek kaydıyla, yeni onay almaya gerek olmaksızın Silah Satın Alma Yetki Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

8.3. Hibe İşlemleri
1. Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe edilen silahların, ekspertiz raporu, hibe dilekçesi ve ruhsat iptal onayı ile birlikte gönderilmesi, silah işlem dosyalarının ise Emniyet Müdürlüklerinde muhafaza edilmesi,
2. Yönetmelik?in 3?üncü,15?inci veya 16?ncı maddelerine göre ruhsatları iptal edilen ve adli makamlarca müsaderesine karar verilen veya Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe edilen silahlara ait işlem dosyalarının arşiv mevzuatına göre değerlendirilmesi gerekmektedir.

8.4. Farklı Birimler Arasında Silah Devri
1. Kolluk emanetinde bulunan bir silahın, başka bir mülki amirlik ya da birim sınırları içinde ikamet eden kişi tarafından devir alınmak istenmesi halinde;
? Devralacak kişinin silah ruhsatı almasında sakınca bulunmadığına ve silah ruhsatı verilmesine dair onaya istinaden verilen izne göre noter satışının yapılması,
? Noterce düzenlenmiş devir senedi ile ruhsat için başvurulması,
? Ruhsat düzenlenme aşamasında; gerekli kontrollerin yapılabilmesi için, silahın emanetinde bulunduğu birime bir yazı ile başvurularak; yapılan işlemlerle ilgili bilgi verilmesi, silahın devralacak kişiye teslim edilmesinin istenmesi, hangi günlerde teslim edilebileceğinin ve güzergâhın belirtilmesi,
? Bu belgenin ruhsat yerine geçmeyeceği, silahın belirtilen süre içinde ruhsatı verecek makama ibraz edilmesi gerektiğinin hak sahibine tebliğ edilmesi şeklinde yapılacaktır.
2. Başka bir mülki amirlik ya da birim sınırları içinde ikamet eden kişi adına kayıtlı silahın devri için;
? Diğer işlemler bittikten sonra, ruhsat düzenlenme aşamasında ve ruhsatı düzenleyecek birim tarafından, gerekli kontrollerin yapılabilmesi için devralacak kişiye silahı hangi günlerde ve güzergâhta getireceğine ilişkin belge verilmesi,
? Bu belgenin ruhsat yerine geçmeyeceğinin, silahın belirtilen süre içinde ruhsatı verecek makama ibraz edilmesi gerektiğinin hak sahibine tebliğ edilmesi,
? Silahın devredenden teslim alınıp getirtilerek ibrazının sağlanması ve ruhsat kartının düzenlenmesi şeklinde yapılacaktır.

8.5. Vekâletle Yapılabilecek/Yapılamayacak İşlemler
Noterlerce düzenlenmiş vekalet akdi, başkası adına düzenlenmiş silah satın alma yetki belgesiyle MKE Kurumundan veya kişilerden ateşli silahı satın alma, hibe kabul etme veya başkasının ruhsatlı silahını satma ve hibe etme iş ve işlemlerini (gerekli müracaatların yapılması, belgelerin ibrazı ve imzalanması gibi) yapmasına yetki vermektedir.
Ancak, vekil tayin edilen kişilerin noterlerce düzenlenen vekâlete istinaden ateşli silahı satın ve teslim alma, taşıma, bulundurma veya yetkili makamlara tespit amacıyla ibraz etme fiillerini yapmaları 6136 sayılı Kanun hükümlerine aykırı olduğundan vekâletname ile bu gibi fiillerin geçici olarak dahi yapılmasına yetki verilmesi mümkün değildir.
91/1779 sayılı Yönetmelik?in 22?nci maddesinde, aynı Yönetmelik?in 8?inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile (e) bendinin (1), (2) ve (5) numaralı alt bentlerinde sayılan kişilerin, noterce düzenlenen vekaletname (yetki belgesi) ile aynı bent ve alt bentlerde sayılan kamu görevlilerine silah ve mermilerini satın aldırabileceği düzenlenmiştir.

8.6. Silah Ruhsat İşlemlerini Yapacak Kolluk Birimleri
Ruhsat işlemini yapacak kolluk birimi ile ilgili olarak, 91/1779 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapan ve 09.03.1999 tarih ve 23634 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 99/12448 sayılı Yönetmelikle, Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenler ile muvazzaf, emekli ve müstafi askeri personelin ruhsat işlemlerinin Jandarma birimlerince yerine getirilmesi düzenlenmiştir. Jandarma ve Emniyet birimleri tarafından yapılacak iş ve işlemler her iki kurum arasında yapılan bir protokolle belirlenmiştir.
Buna göre:
1. Bulundurma ve taşıma ruhsatlarının verilmesinde ikamet yeri şartı esas alınacaktır. Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet edenlere ait işlemler Jandarma, Polis sorumluluk bölgesinde ikamet eden kişilere ait işlemler ise Emniyet birimlerince yerine getirilecektir. Kişinin ikametgâhı ile taşıma ruhsatına gerekçe teşkil eden işyeri farklı bölgelerde ise ikamet yeri esas alınacaktır. İşyerinde bulundurma ruhsatı talep eden kişiye ait işlemler, işyerinin bulunduğu yer itibarıyla sorumluluk bölgesi esas alınarak yapılacaktır.
2. Tüzel kişiler adına demirbaş olarak ruhsata bağlanan silahlara ait kayıt ve belgelerden, ruhsatın veriliş nedenine göre sabit ve sürekli tesis veya işletme esas alınarak işyerinde ve işbaşında bulundurulacağı veya taşınacağı yer itibarı ile Jandarma sorumluluk bölgesi olarak belirlenmiş olanlara ait işlemler Jandarma tarafından yerine getirilecek, bu durumda olanların silah ruhsatlarına ilişkin kayıt ve belgeler Emniyet birimleri tarafından Jandarma birimlerine devredilecektir. Tüzel kişilerin yönetim merkezi, Polis sorumluluk bölgesinde olsa bile silahın demirbaş olarak taşınmasına veya bulundurulmasına izin verilmesine gerekçe teşkil eden yer dikkate alınacaktır.
Ancak, Özel Güvenlik Teşkilatı personeline ait silahlar ayrı bir kanun kapsamında olduğundan bu kayıtlardan müstesnadır.
3. Silah tamirhaneleri açmak isteyenlere açılacak sınav Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca müşterek olarak yapıldığından, tamirhane açmaya dair onay tamirhanenin açılacağı sorumluluk bölgesi itibarıyla verilecektir. Şahsın ikamet yeri değil tamirhanenin yeri esas alınacaktır.
4. Poligonlar ve trap-skeet atış alanlarının açılmasına ait işlemler de poligon ve trap-skeet atış alanının bulunduğu yer itibarıyla sorumluluk bölgesi esasına göre yürütülecektir.
5. Jandarma sorumluluk bölgesinde iken, Polis sorumluluğuna devredilen yerlerde ikamet eden gerçek ve tüzel kişilerin silah ruhsatlarına ilişkin kayıt ve belgeler Jandarma Genel Komutanlığı ve bağlı birimleri tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerine devredilecektir
6. Jandarma sorumluluk bölgesinde ikamet eden ve silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verilen kişilerin, ruhsat verilmesini gerektiren koşulları kaybetmeleri durumunda işlemleri tamamlanıncaya kadar Emniyet Müdürlüğü emanetine alınan silahları ve bu silahlara ait kayıt ve belgeler Emniyet birimleri tarafından Jandarma birimlerine bir tutanakla devredilecektir.
7. Hatıra silahların niteliğinin tespiti ve antika silahların belirlenmesi işlemi kişinin ikametgahı esas alınarak Polis veya Jandarma Kriminal Laboratuvarlarınca yapılacaktır. Ancak, bu işlemlerin yapılmasında ortaya çıkacak ihtilaflar, her iki laboratuvar personeli arasından oluşturulacak bir komisyonca çözümlenecektir.
8. Protokolün uygulanmasında meydana gelebilecek sorunlar tarafların yapacakları karşılıklı görüşmelerle çözümlenecektir. Ancak, anlaşmazlığın devam etmesi veya devirle ilgili oluşabilecek ihtilaf ve tereddütler, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı?nın görüşleri alınmak kaydıyla Bakanlıkça çözümlenecektir.

Devir işlemleri ile ilgili olarak;
1. Emniyet Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerinden Jandarma Genel Komutanlığı ve bağlı birimlerine teslim edilecek silah ruhsat dosyaları, il veya ilçedeki mevcut personel ve iskân durumu da göz önüne alınarak dosyalar ekli çizelgeye işlenmek suretiyle devir teslim işlemleri yapılacaktır.
2. Devir teslim işlemleri EK-4?teki çizelgeye uygun olarak yapılacak, çizelgenin başlığındaki ?? için? bölümüne hangi tür silahın teslimi yapılacaksa sadece o silahın ismi yazılacaktır. (tabanca için, yivli tüfek için gibi)
3. Dosyaların son durumu hakkında varsa çizelgenin ?açıklamalar? kısmına gerekli şerh düşülecektir. (tebligat yapıldı, tebligat yapılacak, işlemde, mahkemesi ve ya devir işlemi devam ediyor v.b.)
4. Gerek yenileme işlemleri gerekse ilk defa yapılan müracaatlarda devir teslim işlemleri gerçekleşmemesi durumunda mevcut uygulamaya (Dosyanın halen bulunduğu birimce) devam edilecek, işlem tamamlandıktan sonra dosya ilgili birime teslim edilecektir.
5. Silah ruhsat sahiplerinin mermi taleplerine ilişkin işlemler il-ilçe jandarma komutanlığı ve il-ilçe emniyet müdürlükleri tarafından yerine getirilecektir.
6. Köy demirbaşına kayıtlı olup, köy muhtarının Yönetmelik?in 16?ncı maddesinde belirtilen hallerden birine girmesi veya adına ruhsat talep etmemesi durumunda, mevcut silahla ilgili işlemler Jandarma birimleri tarafından yerine getirilecek, seçimlerde durumu uygun bir muhtarın seçilmesi halinde ruhsat düzenlenebilecektir.
7. Trap-skeet, atış poligonları gibi atış alanları ve yerleri ile silah tamir yeri ruhsatlarına ait dosyalar ayrı bir tutanakla teslim edilecektir.
8. Devir teslim işlemlerinin bitimini müteakip çizelgelerin alt kısımları teslim alan, teslim eden kontrol eden tarafından parafe edilecek, son sayfası ise EK-4?teki çizelgeye göre mahallin en büyük mülki amiri tarafından onaylanacaktır.
9. Teslim şekli ve düzenlenecek tutanakla ilgili işlemler yukarıda belirtilen hususlara ve EK-4?teki çizelgeye göre yapılması esas olmakla birlikte, teslim süresi, iş yoğunluğu, il veya ilçedeki mevcut personel ve iskan durumu da dikkate alınarak her iki teşkilat yetkililerinin koordinesinde alacakları müşterek kararla teslim edilen dosyalar için ayrıca, teslim eden ve teslim alan görevlilerin imzalayacakları bir dizi pusulası düzenlenebilir.
10. Yukarıda açıklanan hususlar dışında oluşacak tereddütlerde mevcut Yönetmelik ve bu konuda hazırlanan protokol hükümlerine göre hareket edilecektir.
Aynı şekilde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca düzenlenecek silah ruhsat belgelerinin seri numaralarının tespitine (basımda) ilişkin 25.10.1999 tarihli protokole göre hareket edilecektir.
Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli (çarşı ve mahalle bekçileri dâhil) ve emeklilerine ait silah ruhsat işlemleri Emniyet Teşkilatı birimlerince yerine getirildiğinden bu kişilerin dosyaları Jandarma birimlerine teslim edilmeyecektir.
Okuryazar olmayan şahıslarla ilgili olarak noterliklerde yapılan düzenleme işlemlerinin ibraz edilen iş sahibinin imzasını taşımayan örnekleri silah ruhsat işlemlerinde kabul edilebilecektir.

9. Ruhsat Süreleri ve Harç
9.1. Süre
Silah ruhsatlarında süre, mülki amirin onay tarihinde başlayıp beş yıl sonraki aynı tarihte sona erer. Ruhsat yenilenmelerinde süre eski ruhsatın bittiği tarihten başlar.

9.2. Harç
6136 sayılı Kanun?un 7?nci maddesi birinci fıkrasının 1, 2 ve 3?üncü bendi ile Yönetmelik?in 8?inci maddesinde sayılan görevliler ile 6136 sayılı Kanunun 7?nci maddesi birinci fıkrasının 4?üncü bendinde belirtilen mülki idare amirliği hizmetlerinden, hâkim, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlardan, Emniyet Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda çalışan personelden ve Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı personelinden emekli olanların tabanca ve yivli av tüfeği taşıma ve bulundurma ruhsatları harca tabi değildir.
Hizmetlerin yürütülmesinde yürürlükteki mevzuatın belirlediği ödemeler dışında hiç kimseden, yapılan hizmet karşılığında gerekçesi ne olursa olsun hiçbir nedenle, serbest iradesiyle beliren rızası hilafına bağış ya da yardım gibi ödemeler talep edilmeyecektir.
Aynı silah için düzenlenen her ruhsat için ayrı harç alınması gerekmektedir.
Antika, hatıra, armağan gibi silahların menşeinden kaynaklanan harç muafiyetine ilişkin veya süresine ilişkin mevzuat hükmü bulunmadığından, bu silahlar için düzenlenecek ruhsatlarda harç ve süre konusunda diğer silahlar gibi genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.
Ülkemizde görevli yabancı diplomatlardan 6136 ve 2521 sayılı Kanunlar kapsamındaki ruhsatları için karşılıklılık esasına göre silah ruhsat harcı alınmaması gerekmektedir.

9.3. Harç Yatırılması Aşaması
İlk ruhsat başvurusunda ve ruhsat yenilemelerinde silah ruhsatı için gerekli olan harcın yatırıldığına dair belge başvuru esnasında istenecektir.

10. Silah Ruhsat Programının Kullanımı
.........................

11. Ruhsat Yenileme İşlemleri
11.1. Süreli Ruhsatların Yenilenmesi

Geçerlik süresi sona eren ruhsat sahiplerine, zabıtaca doğrudan veya 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre, ruhsatlarını yeniletmeleri gerektiği hususunda tebligat yapılacaktır. Tebligatın memur vasıtasıyla yapılmasının gerekmesi halinde, ruhsat sahiplerinin kolluk birimlerine davet edilmeksizin tebligat yapılması hususlarına özen gösterilecektir.
Ruhsat sahibinin başvuru yükümlülüğü yazılı tebligatın yapıldığı tarihte başlayacaktır. Yazılı tebligat tarihinden itibaren 6 ay içinde ruhsatlarını yeniletmeyenlerin o silaha ait ruhsatları iptal edilecektir. Tebligatın, ruhsatın bitim tarihinden önce yapılması halinde başvuru süresi ruhsatın bitim tarihinden itibaren altı ay olarak hesaplanacaktır.
Yeni ruhsatın geçerlik süresi, yeniletme onayı hangi tarihte olursa olsun, önceki ruhsatın (yeniletilen ruhsatın) geçerlilik süresinin bittiği tarihten itibaren işlemeye baslar. Ödenecek harçlarda da bu tarih dikkate alınacaktır.
Ancak, taşıma ruhsatının bulundurmaya ve bulundurma ruhsatının taşımaya çevrilmesi gibi durumlarda yeni ruhsatın geçerlilik süresi yeni onay tarihinden itibaren başlayacaktır.
Yapılan tebligata istinaden ruhsatının yenilenmesi için müracaat eden şahısların, evrakının eksik olması veya harcını yatırmaması gibi nedenlerle altı ay içinde ruhsatlarının yeniletilmemesi halinde Yönetmelik?in 3?üncü maddesi gereğince iptal işlemi yapılacaktır.
Altı aylık süre içinde (son gün dahil) harç dahil tüm belgelerle başvurulması halinde de yenileme işlemi yapılabilecektir.
Silah ruhsat yeniletme talebi uygun görülmeyenlere konu hakkında yazılı bilgi verilerek gerekli işlemler buna göre tayin edilecektir.
Ruhsat süresi dolan şahsa yapılacak tebligat aşamasında şahsın ikametinin başka bir mülki amirlik sınırları içinde bulunduğunun anlaşılması halinde:
? Ruhsatı veren mülki amirlikçe dosya gönderilmeden, ruhsatın türü ve veriliş sebebi de ayrıntılı bir şekilde belirtilerek ikametin bulunduğu ilden tebligatın yapılması talep edilecek; ruhsatın silah taşıma ruhsatı olması halinde ise şahsın görev ya da işinin devam edip etmediği, halen ne iş yaptığının araştırılması istenecektir.
? Tebligattan itibaren süresi içinde başvurulması ve Kanunda geçen ?veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde durumun altı ay içinde bildirilmemesi? durumunun ve başka bir engel halin bulunmadığının anlaşılması halinde dosya istenerek yenileme işlemleri yapılacaktır.
? Süresi içinde müracaat edilmemesi ya da belirtilen engel hallerden birinin olduğunun anlaşılması halinde ise durum ruhsatı veren makama bildirilecek ve ruhsatı veren makamca ruhsat iptal edildikten sonra, silahın devir işlemleri için teslim alınması şahsın ikametinin bulunduğu mülki amirlikten istenecektir.
? Tüm bu işlemler dosya gönderilmeden yapılacak, devir işlemi yapılacaksa dosya gönderilecektir.

Durumları 91/1779 sayılı Yönetmelik?in 16?ncı maddesi kapsamına giren ve ikametleri başka bir mülki amirlik sınırları içinde olduğu anlaşılan şahısların ruhsatları, ruhsatı veren makamca iptal edildikten sonra, silahın devir işlemleri için teslim alınması şahsın ikametinin bulunduğu mülki amirlikten istenecektir.
Dosyaların istenmesini veya gönderilmesini gerektirecek aktif bir işlem yapılması gerekmedikçe (mermi satın alınması, silahın devir edilmek istenmesi, yeni bir yivsiz tüfek kayıt edilmek istenmesi vb. durumlar) veya kendi talepleri olmadıkça, işlem dosyaları resen yeni görev yerlerinin/ikametlerinin olduğu ruhsat birimine gönderilmeyecektir.

11.2. Kamu Görevlilerinin Ruhsatlarının Yenilenmesi (Araştırılması)
Görevin devamı süresince silah ruhsatı verilen kamu görevlileri ile ilgili araştırma şu hususlar doğrultusunda yapılacaktır:
1. Kendilerine ?görevinin devamı süresince geçerli? silah ruhsatı verilmiş olanlara, Yönetmelik?in ?görev durumları beş yılda bir araştırılır? hükmü gereğince, tebligat yapılmaksızın, kurumlarından sorulmak kaydıyla görevlerinin devam edip etmediğinin araştırılması, görevlerinin devam ettiğinin tespiti halinde yeni bir işleme gerek olmaksızın ruhsatlarının geçerliliğini devam ettirmesi,
2. Yapılan araştırmada görevi devam ettiği anlaşılanların görev yeri değişmiş olsa bile, istenmediği veya gönderilmesini gerektirecek aktif bir işlem yapılması gerekmediği (mermi satın alınması, silahın devir edilmek istenmesi, yeni bir yivsiz tüfek kayıt edilmek istenmesi vb. durumlar) müddetçe veya kendi talepleri olmadıkça, işlem dosyalarının resen yeni görev yerlerinin/ikametlerinin olduğu ruhsat birimine gönderilmemesi,
3. ?Görevin devamı süresince geçerli? uygulamasına geçilmeden önce süreli olarak verilen ruhsatlar hakkında da süresi sonunda, (1) numaralı bentte belirtildiği şekilde işlem yapılarak, görevinin devam ettiğinin anlaşılması halinde buna ilişkin belgenin dosyasına konularak ruhsatın geçerliliğini devam ettirmesi,
4. Görevinin devamı süresince geçerli ruhsat düzenlenen kamu görevlilerinin silah işlem dosyalarının yeni görev yaptığı yere intikal etmesi halinde, şahısların görev durumunun ilgili kurumdan sorulmak kaydıyla araştırılması, görev durumu sorulurken şahsın fotoğrafının da istenmesi, görevinin devam ettiğinin anlaşılması halinde yeniden onay alınıp defter kaydının yapılması, ruhsat kartı düzenlenmesi ve bilgisayar sistemine (Silah Ruhsat Programı) kaydının yapılması,
5. Kimliğe işlenmesi nedeniyle ruhsat kartı düzenlenmemesi durumunda, kart düzenlenmesi dışındaki diğer işlemleri müteakip merkezi bilgisayar sistemindeki bilgilerin güncellenmesi,
6. İkametin değişmesi nedeniyle ruhsatın verildiği yer dışında başka bir ruhsat biriminden mermi satın alma belgesi istenmesi durumunda, şahsın müracaatı üzerine dosya istenip kayıtlara alındıktan (ruhsat düzenlendikten) sonra talebin değerlendirilmesi,
7. Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfı personelinin görev durumlarının Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünden sorulması,
8. Yapılan araştırmada şahsın görevinin herhangi bir şekilde sona erdiğinin anlaşılması halinde, duruma göre ruhsatın iptal edilmesi veya değiştirilmesi (bulundurmaya dönüştürme veya başka bir nedenle taşıma verme gibi) için işlem başlatılması,
9. Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı personeli ile ilgili olarak beş yılda bir görevlerinin devam edip etmediği yönündeki araştırmanın valiliklerce yapılmaması (emeklilik, istifa, kurum değişikliği, ihraç veya başka nedenlerle görevi sona eren personel bilgilerinin ruhsatı veren birime anılan kurumca bildirileceğinden, herhangi bir bilgi verilmemesi halinde ilgilinin görevinin devam ettiğinin kabul edilmesi) şeklinde olacaktır.
Emekli ya da kurumdan ayrılmış Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı personeline gerek ilk defa, gerekse daha sonra ruhsat düzenleme aşamasında; haklarında meslek veya memuriyetten çıkarma cezası istemiyle tahkikat açılıp açılmadığı, kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığı, kurumdan ayrılış şekli sorulacak ve ruhsatın ilk defamı düzenleneceği ya da mevcut ruhsatın süresinin mi uzatıldığı ile ruhsat düzenlenecek silahın marka çap ve seri numarası belirtilecektir.

11.3. Emekli Kamu Görevlilerinin (süresiz ruhsatlı) Durumlarının Araştırılması
6136 sayılı Kanunun 7?nci maddesi birinci fıkrasının 4 numaralı alt bendinde belirtilen ve ruhsatları süreye tabi olmayan emekli kamu görevlilerine daha önce süreli olarak verilen ruhsatların süresi sonunda tebligat yapılarak, silah taşımaya ya da bulundurmaya adli ve sıhhi yönden engel hallerinin olup olmadığı hususunun belgelendirilmesi gerektiği bildirilecektir. Tebligat tarihinden itibaren altı ay içinde gerekli belgelerin ibrazı halinde kendilerine yeni bir onayla ?süresiz? ruhsat verilecektir.
6136 sayılı Kanunun 7?nci maddesi birinci fıkrasının 4. bendinde sayılan silahlı kuvvetler mensupları ile mülki idare amirliği hizmetlerinden, hâkim, cumhuriyet savcısı ile bu meslekten sayılanlardan, Emniyet Hizmetleri Sınıfı ve Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı personelinden emekli olanların süresiz verilen silah ruhsatları ile ilgili olarak beş yıl sonra yapılacak araştırma;
1. Sağlık raporu istenmemesi ancak, bu kişilerin sağlık durumlarının ikamet ettiği çevreden araştırılarak olumsuz yönde bilgi edinilmesi halinde şahıstan sağlık raporu istenmesi,
2. Adli Sicil belgesi istenmemesi, adli sicil bilgilerinin yazılı olarak Adli Sicil Müdürlüklerinden sorulması şeklinde olacaktır.


12. Sağlık Raporları
Silah ruhsatı için müracaat eden kişilerin ibraz etmiş oldukları sağlık raporlarında, bir veya iki yıl gibi belirli süreler sonunda tekrar muayene şartıyla silah taşımasında ve bulundurmasında sakınca olmadığı belirtilenlerden, öngörülen süre sonunda yeniden ilgili doktor raporu ibraz etmesi gerektiği ruhsat verilirken bildirilecek, bu süre sonunda yeni rapor ibraz etmeyenlerin ruhsatları iptal edilecektir.
Vakıf Üniversiteleri Hastanelerince düzenlenen sağlık raporları da silah ruhsatı için geçerli kabul edilecektir.
Silah ruhsatı için müracaat eden kişiler hakkında, ilgili sağlık kuruluşlarınca düzenlenen olumsuz sağlık kurulu raporlarının Emniyet/Jandarma birimlerine intikal etmesini müteakip bu bilgilerin bu birimlerce paylaşılması ve merkezi bilgisayar sistemine kaydının yapılması gerekmektedir.
Rapor açıklaması, çelişkinin giderilmesi, hakem hastane tespiti, kişinin durumuna münhasır özel durum gibi haller hariç olmak üzere, silah ruhsatına ilişkin sağlık raporu için matbu form verilmemesi veya sevk yapılmaması, talep sahibi kişilerin doğrudan sağlık kurumuna başvurarak silah ruhsatı için rapor talep etmeleri gerekmektedir.
Sağlık durumu nedeniyle hizmet sınıfı değişen, görevden uzaklaştırılan veya emekliliğe sevk edilenlere silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verilip verilemeyeceğiyle ilgili olarak, buna ilişkin sağlık raporundan da bahsedilerek aldırılacak sağlık kurulu raporu neticesine göre hareket edilmesi gerekmektedir.
Ortopedi bölümü eksik sağlık raporları kabul edilmeyecek ve yeniden rapor getirmeleri istenecektir.

13. Yivli Av Tüfekleri
Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli subay, astsubay ve uzman erbaşlar ile emeklilerinin, 6136 sayılı Kanun kapsamına giren yivli av tüfeklerine de tabancalarda olduğu gibi bağlı bulundukları kuvvet komutanlıklarınca ruhsat verilecektir.
Avcılık belgesi olanların yivli av tüfekleri için taşıma ruhsatı talep etmeleri halinde sarı renkli yivli av tüfeği ruhsatı (taşıma), bulundurma ruhsatı talebinde bulunanlar ile avcılık belgesi bulunmayanlara (kamu görevlileri dahil) bulundurma ruhsatı düzenlenir. Bu ruhsatlar için harç alınıp alınmayacağı kişinin durumuna göre (silah ruhsatı harca tabi olmayan kamu görevlisi gibi) değerlendirilir.
Ruhsat sahibi harca tabi ise; bulundurma ruhsatı için silah bulundurma ruhsat harcı, Yivli Av Tüfeği Ruhsatı (taşıma) için silah taşıma ruhsat harcı yatırılması gerekir.
Süresi biten avcılık belgelerinin yerine yenisinin ibraz edilmemesi halinde taşıma ruhsatlarının bulundurma ruhsatına dönüştürüleceği hususu ruhsat verilme aşamasında yazılı olarak bildirilecektir.
29.12.1999 tarihinden önce ruhsata bağlanmış yarı otomatik yivli av tüfeklerine sadece bulundurma ruhsatı verilebilir. Avcılık belgesi bulunsa dahi bu silahlara taşıma ruhsatı (Yivli Av Tüfeği Ruhsatı) verilmez.
Tam otomatik silahlara ise hiçbir şekilde ruhsat verilmez.
Yivli spor tüfek ve tabancaları için sadece bulundurma ruhsatı düzenlenir.

14. Olağan Üstü Hal Kapsamında Verilen Ruhsatlar
..............................

15. Korucular
..............................

16. Mermi Satış Yerleri
1. Tabanca ve yivli av tüfeği mermisi satmak için başvuruda bulunan kişilerin 91/1779 sayılı Yönetmelik?in 16?ncı maddesi kapsamına girmemiş olmaları ve 87/12028 sayılı Tüzük?ün 83?üncü maddesinde tanımı yapılan birinci, ikinci veya üçüncü grup Patlayıcı Madde Satın Alma ve Satış İzin Belgesi almış olmaları gerekmektedir.
2. Perakende olarak tabanca mermisi ve yivli av tüfeği mermisi satışı yapılacak iş yerinde, birinci maddede belirtilen şartlara ek olarak genel iş yeri yapısı içinde yalnız mermilerin bulunacağı ikinci bir kapı ile girilen ayrı bir bölüm bulunmalıdır. Bu bölüm içinde mermilerin emniyetini sağlayacak şekilde sağlam olarak kilitlenebilen çelikten yapılmış özel kasa, çelik sandık ya da kuşaklı çelik dolaplar bulunacaktır. Yangın halinde ya da benzer tehlikeli durumlarda bu mermilerin uzak ve güvenli bir yere hızlı bir şekilde taşınmaları için gerekli önlemler alınmış olacaktır.
3. Yukarıda belirtilen hususların yerine getirilmesini müteakip EK-6?daki Mermi Satış İzin Belgesi valilikçe verilebilecektir.
4. Tüzük kapsamına göre ikinci ve üçüncü grup depolu satıcıların depoları kendilerine ait ve perakende satış yaptıkları il sınırları içerisinde olacaktır.
5. Satıcılar her ay kime, hangi izin belgesi ile, hangi çapta ve ne kadar satış yaptıklarını bağlı bulundukları il emniyet müdürlüklerine veya il jandarma komutanlıklarına en geç takip eden ayın ilk haftası sonuna kadar bildireceklerdir. Ayrıca; kime, hangi silah için, hangi izin belgesine istinaden satış yapıldığı gibi satışa ilişkin bilgileri örneği EK-7?de gösterilen en az 200 sayfalık, noterce tasdik edilmiş bir deftere kaydedeceklerdir.
6. Satıcılar, mermi satın alacak kişilerin mermi satın almaya yetki veren izin belgesini ibraz etmeleri durumunda satış yapabilecektir. Mermi satın almaya ilişkin izin belgeleri satıcı tarafından alınarak en az on yıl süreyle muhafaza edilecektir.
7. Gerek mahalli zabıta makamlarınca gerekse MKE Kurumu yetkililerince yapılacak denetlemelerde mevzuata ve bu genelge hükümlerine aykırı durum ve davranışları tespit edilen satıcıların mermi satış izinleri iptal edilecektir.
8. Mermi Satış İzin Belgelerine, nakil izni kapsamında alınabilecek mermi miktarına ilişkin şerh konulmayacaktır.
9. MKE Kurumu bayilik sözleşmesi bulunan Mermi Satış İzin Belgesi sahipleri, geçerli sözleşmesi bulunmayan Mermi Satış İzin Belgesi sahiplerine mermi satışı yapamayacaktır.
10. Deposu olmayan bayiler satış yerlerinde 20.000; deposu olan bayiler ise satış yerlerinde 20.000, depolarında ise 60.000 olmak üzere en fazla 80.000 adet mermi bulundurabileceklerdir.
11. Satıcıların gerek MKE Kurumu?ndan, gerekse başka bir bayiden mermi satın alabilmeleri için satış iznini veren yerin kolluğundan EK-8?deki mermi nakil iznini almaları gerekmektedir. Satın alınabilecek mermi miktarı, satıcıların satışa ilişkin bildirimde bulunduğu mermilere ve Satın Alma Ve Satış Defteri kayıtlarına göre kolluk tarafından belirlenerek Mermi Nakil İzin Belgesine yazılacaktır. Örneğin; deposu olmayan bir bayi satış yerinde en fazla 20.000 adet mermi bulundurabileceğinden, 5.000 adet mermi sattığına ilişkin bildirimde bulunmuş ise, en fazla 5000 adet mermi için nakil izni verilebilecektir. MKE Kurumu ile geçerli sözleşmesi bulunmayanlara nakil izni verilmeyecektir. Mermi nakil izni verilebilmesi için işyerinde veya depoda tespit yapılmayacaktır.
12. Verilen nakil izin belgesinde belirtilen miktarı geçmemek üzere ve bu belgeye istinaden MKE Kurumu tarafından satış yapılacak, satılan fişeklere ait faturanın sureti ve Mermi Nakil İzin Belgesi, veren makama satın alan kişi tarafından nakilden sonra teslim edilecek, teslim edilmeden yeni nakil izin belgesi düzenlenmeyecektir.
13. Bir belgeyle birden fazla kişiye ve aynı adreste birden fazla kişiye mermi satış izni verilmeyecektir.
14. Mermi satış izin belgesi sahiplerine tebliğ yapılarak, yukarıda belirtilen defteri kullanmaları gerektiği, mevcut mermi miktarına ilişkin bilgilerin yeni defterde satın alma bölümüne kaydedilerek kullanılmaya başlanacağı, eski defterleri de denetim için en az 10 yıl süreyle muhafaza etmeleri hususları bildirilecektir.
15. Mermi satış izni talep edenlerden dilekçe, silah taşıma veya bulundurmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu, işyeri açma ve çalışma ruhsatı fotokopisi, patlayıcı madde satış izni, 2 adet fotoğraf istenecek ve tahkikatlarıyla ilgili olarak silah ruhsatı talebinde bulunanlarla ilgili belirtilen hususlara göre hareket edilecektir.

17. Çeşitli Konular
17.1. Numarasız Silahlara Numara Vurdurulması

Silah defter ve kayıtlarına numarasız olarak geçmiş veya mevcut numarası okunamayan veya herhangi bir parçadaki numaranın silah seri numarası olarak yazıldığı tespit edilen ve komisyon tarafından ruhsatlarının yenilenmesine karar verilen, ilgili kriminal polis/jandarma laboratuvarınca da seri numarası tespit edilemeyen silahlara numara vurdurulur. Bunlara il plaka numarası, yılın son iki rakamı ile silah defterindeki kayıt numarası verilir.
Vurdurulacak numara tespit edildikten sonra, ekspertiz raporu da eklenerek üst yazı ile birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığına/Jandarma Genel Komutanlığına numara vurdurulmak üzere gönderilir, numara vurulduktan sonra, ekspertiz raporunu düzenleyen kriminal laboratuvarında silahın fotoğrafı (vurulan numarayı da gösteren) çekilerek ruhsatı yenilenir ve kayıtlar bu işlemlere göre yeniden düzenlenir.

17.2. Şehit Yakını ve Gaziler
1. 6136 sayılı Kanunun 7?nci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında 5529 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle silah taşıma veya bulundurma ruhsatı verilebileceğine ilişkin yeni bir düzenleme getirilmemekte olup, başvuran kişiye silah ruhsatı verilip verilemeyeceği ile verilecekse taşıma veya bulundurma ruhsatından hangisinin verileceği genel hükümlere göre mülki amirlikçe değerlendirilecektir. İstenecek diğer belgelerle ilgili olarak aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.
2. 6136 sayılı Kanunun 7?nci maddesinin üçüncü fıkrası ile ilgili olarak;
a) 6136 sayılı Kanun 7?nci maddesinin (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerinde belirtilen görevli ya da emekliler hakkında mevcut uygulamaya devam edilecektir.
b) ?5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64?üncü maddesine, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna, 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre aylık bağlananlara ait silahların? hükmü ile ilgili olarak,
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 64?üncü maddesine, 2330 sayılı Kanuna, 2453 sayılı Kanuna, 2566 sayılı Kanuna, 2629 sayılı Kanuna, 3713 sayılı Kanuna göre aylık aldığını belirtenlerden, anılan kanunlara göre aylık bağlandığını belirten ilgili Kurum yazısı istenecektir. Bu kişilerin kendilerinin bütün silah ruhsatları harçtan muaf olacaktır. Belirtilen kanunlara göre aylık bağlandığına ilişkin belge ibraz edemeyenler bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.
c) ??barışta veya olağanüstü hallerde iç güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik her türlü faaliyet, eğitim, tatbikat ve manevralar ile birlik veya grup halinde intikaller sırasında veya bu harekât ve hizmetlerin sebep ve etkileri ile hayatlarını kaybedenlerin ana, baba, eş ve çocuklarına bu kişilerden intikal eden ateşli silahların?? hükmü ile ilgili olarak;
? İç güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik olarak yapılan görev esnasında meydana gelen olay nedeniyle hayatını kaybedenler bu madde kapsamında değerlendirilecektir. Görev dışında hayatını kaybedenler madde kapsamında değerlendirilmeyecektir.
? İntikal eden silah için ana, baba, eş veya çocuklardan birine ruhsat düzenlenirken, silah ruhsatı için gerekli diğer belgelerin yanında, ölen kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin olaya dair ilgili birim yazısı ve diğer mirasçıların bu husustaki feragati alınacaktır.
? İntikal eden silah birden fazla olsa da hepsi haçtan muaf olacaktır. Belirtilen kişilere ruhsat düzenlenirken diğer mirasçıların feragati istenecektir.
? İntikal eden silahların ana, baba, eş ve çocukları arasında devir edilmesi halinde de ruhsatı harçtan muaf olacaktır. Ancak bu silahlar üçüncü kişilere (ana, baba, eş ve çocuklar dışında) devredilmesi halinde silahtan dolayı olan harç muafiyeti kalkacak ve genel hükümler uygulanacaktır.
? Kendisine silah intikal edenler dışındakilerin feragati alınmasına gerek bulunmamaktadır. (örneğin mirasçı sadece eş ise diğerlerinin feragati alınmasına gerek bulunmamaktadır.
? Kendisinden silah intikal edenin bilgileri de merkezi bilgisayar sistemine girilecektir.
d) ?? yukarıda sayılan kanunlara göre aylık bağlanmamış olsa bile bu şekilde yaralananlara ait ateşli silahların ...? hükmü ile ilgili olarak,
İç güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik olarak görevi başında yaralandığına ilişkin görevlendiren birimin olaya dair yazısı istenecektir. Bu kişilerin kendilerinin bütün silah ruhsatları harçtan muaf olacaktır.
3. 6136 sayılı Kanunun 7?nci maddesine 5529 sayılı Kanunla Ek dördüncü fıkra ile ilgili olarak:
a) Bu fıkra hükmü, iç güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik yapılan görev esnasında meydana gelen olay nedeniyle hayatını kaybedenlerden intikal eden silah bulunmaması halinde uygulanabilecektir.
b) İntikal eden silah bulunmaması halinde ana, baba, eş ve çocuklarından sadece birisinin sadece tek bir silahı harçtan muaf olacaktır. Ancak bu silah dışındaki mevcut veya edinilecek tüm silahlar genel hükümlere göre değerlendirilecektir.
c) Bu fıkra nedeniyle harçsız silah almak isteyen kişilerden yukarıdaki 2/c?nin 2?inci paragrafında belirtilen belgeler istenecektir.
d) Bu şekilde harçsız silah edinilmesi halinde ölen kişinin bilgileri ile bu kişiden dolayı harçsız silah edinen kişinin bilgileri merkezi bilgisayar sistemine kaydedilecektir.

17.3. Sürelerle İlgili Esaslar
6136 sayılı Kanun ve 91/1779 sayılı Yönetmelikte bu hususta bir hüküm bulunmamakla birlikte, silah ruhsatını altı ay içinde yeniletmesi hususunda yapılan tebligattan itibaren gerekli altı aylık sürenin, silah ruhsatı veriliş sebebinin sona ermesinden itibaren altı aylık bildirim süresinin ve yeni alınan silahların ruhsat işlemleri için verilen altmış günlük sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, bu sürenin takip eden ilk iş gününün çalışma saatinin bitimine kadar uzadığının kabul edilmesi ve işlemlerin bu doğrultuda yapılması gerekmektedir.

17.4. Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirim
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu?nun 8?inci Maddesi Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkındaki Tebliğ?in, İçişleri Bakanlığı?nın görevlerinin sayıldığı 16?ncı maddesine ilişkin olarak,
a) 91/1779 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik?in 9?uncu maddesinin birinci fıkrasının (d), (e), (g), (h), (ı), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (ö), (p), (s) ve (ş) bentlerinde sayılan ve yaptığı ticari bir faaliyet nedeniyle silah ruhsatı verilenlerin bilgileri,
b) 2521 ve 6136 sayılı Kanunlar çerçevesinde verilen yivsiz tüfek, bıçak ve benzerlerinin üretimini yapan imalathaneler ile atış poligonlarına ilişkin bilgiler ve denetimlerinde, buralarda çalışanlara ait kimlik bilgileri,
EK-9?da yer alan forma göre, 28.09.2008 tarih ve 27011 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan söz konusu tebliğin genel hükümleri doğrultusunda ilgili Kuruma bildirilecektir.

17.5. Silah Sahibinin Vefatı
Silah sahibinin vefatı halinde, 91/1779 sayılı Yönetmelik?in 18?nci maddesi gereğince silahın devir veya ruhsat işlemleri için gerekli olan muvafakat, noter tasdikli veya mirasçıların bizzat ruhsat işlemlerini yapan birime gelerek yazılı olarak verilebilir.
Mirasçıların geçici de olsa silahın (mirasçılardan biri adına) ruhsata bağlanmasını kabul etmemeleri halinde veya hepsinin ruhsat almak istememeleri halinde söz konusu silahın mirasçıların tümünün muvafakati ile bir başka şahsa devri sağlanacak, devir veya ruhsat işlemleri tamamlanıncaya kadar silah, ilgili birimin emanetine alınacaktır.

17.6. Adli İşlem Yapılan Silahlar
Ruhsatı iptal edildiği halde 6 ay içinde devri sağlanmayan silahlarla ilgili olarak; konunun adli makamlara intikal ettirildikten sonra, adli makamlarca idareye teslimine karar verilen silahlar müsadere talebiyle tekrar adli mercilere gönderilecektir. Verilen kararların kesinleşmesi nedeniyle bu silahların tekrar iade edilmesi halinde, silah sahiplerine ruhsatlarını yenilemeleri hususunda yeniden tebligat yapılması ve tebligata istinaden başvuruda bulunulması durumunda ruhsat işlemleri yapılabilecektir.
Yönetmelik?in 3?üncü maddesine istinaden ruhsatı iptal edilen ve devrettirilmek üzere teslim alınan silahların devredilmemesi halinde müsaderesi için silahın adli mercilere intikal ettirilmesi gerekmektedir. Konuya ilişkin olarak Yargıtay?ın bir kararı bilgi açısından EK-10?da gönderilmiştir.

17.7. Armağan ve Şahsi İthal Edilen Silahlar
Yurtdışında daimi görevlerde bulunan kamu görevlilerinden silah ithal etme hakkı bulunanların yurtdışından satın aldığı ve ithal etmek istediği silahlara ilişkin izin işlemleri ile yurt içinde veya yurt dışında armağan edilen silahların kayıt işlemleri ilk önce Bakanlığımızda yapılmakta ve gerekli inceleme sonunda ilgili valiliğe ruhsat düzenlenmesi için talimat yazılmaktadır.
Bu nedenle; bu tür durumlar için, Bakanlığımızca gönderilen yazı olmadan şahısların müracaatı üzerine ruhsat verilmemesi gerekmektedir.
Bu şekilde silah ithal eden veya armağan edilen kişinin ruhsat almaya engel halinin bulunması halinde, silahın devri sağlanır. Bunun dışında ruhsat işlemleri tamamlanmadan bu silahların devri yapılamaz.

17.8. İthali Yasaklanan Tabancalar ve Diğer Aletler
Yurt dışı daimi görevden kesin dönüş yapan kamu görevlilerinden bazılarının; 6136 sayılı Kanunun 2?nci ve 91/1779 sayılı Yönetmelik?in 40?ıncı maddesine göre getirdikleri yarı otomatik tabancalarına ithal izni verilebilmektedir.
Ancak, CALICO marka tabancaların ithalinin tamamen durdurulduğu daha önceki genelgelerde duyurulmuş olup, bu silahlara verilmiş olan taşıma izninin iptal edilmesi ve bulundurma ruhsatına çevrilmesi, görev durumuna bakılmaksızın taşıma ruhsatı verilmemesi gerekmektedir.
Ayrıca, fişek kapasiteleri 15 adetten fazla olan tabanca ve şarjörlere ithal izni verilmemektedir.
Aynı şekilde, teknik olarak tabanca sayılmasına rağmen, görünüş itibariyle güvenlik güçlerince kullanılan otomatik silahlara benzeyen, birden fazla kabza, el kundağı veya gövdeye takılmak suretiyle el kundağı olarak kullanılabilen şarjöre sahip veya sabit ya da katlanabilir dipçikli olarak üretimi yapılan tabancaların ithaline izin verilmemektedir.
Silahlara takılan lazerlere de ithal izni verilmediğinden piyasada bulunanlarla ilgili kaçakçılıktan işlem yapılması ve ruhsatlı silahlara lazer takanların bundan men edilmesi gerekmektedir.

17.10. İdari Yargıda Açılan Davalar
Durumları, 91/1779 sayılı Yönetmelik?in 16?ncı maddesi başta olmak üzere diğer madde hükümlerine açık ve net bir şekilde uygun olmadığı için talepleri reddedilen veya ruhsatları iptal edilen şahısların idare mahkemelerine başvurmaları neticesi, idarece yapılan işlemin iptali yönünde (aleyhte) karar verilmesi durumunda, süresi dahilinde söz konusu kararlara karşı mutlaka itiraz/temyiz yoluna gidilecek, bu konuda ihtiyaç duyulduğunda Bakanlığımızdan yazılı veya sözlü görüş alınacaktır. Sonuçlanmış davalara ilişkin kararların bir fotokopisi Bakanlığımıza gönderilecektir.

17.11. Silah Tetkiki
Şahıslardan ele geçirilen silahların Silahlı Kuvvetlere ait olup olmadığının sorulmasına ihtiyaç duyulması halinde Kara Kuvvetleri Komutanlığından sorulması, müsadere kararı varsa bunun da belirtilmesi gerekmektedir.

17.12. Dosyalarda Bulunan Bazı Belgelerin İmhası
Uzun zamandan beri ruhsatlı olan silahların dosyalarının, ruhsat yenilemeleri nedeniyle eski ve yeni belgelerle birlikte çok fazla evraktan oluşması, muhafaza ve inceleme imkanın zorlaşması nedeniyle; dileyen birimlerce, silah işlem dosyası içerisinde bulunulan dilekçeler, menşei belgesi, ekspertiz raporu, ruhsat onayları, komisyon kararları, mahkeme kararları, adli sicil belgeleri ve suç bilgilerinin varlığına ilişkin belgeler hariç olmak üzere, son iki yenileme işlemlerine ait evrakların tamamı muhafaza edilmek kaydıyla diğer belgeler imha işlemine tabi tutulabilecektir. Bu durumda, imha edilen belge listesi dosyasına da konulacaktır.

17.13. 1981 Yılından Önce Tescil Edilen Silahlar
İstiklal Savaşı gazileri ve İstiklal Savaşında şehit düşen veya sonradan vefat eden gazilerin varislerinden askerlik şubesi, muharip gaziler derneği veya milis kuvvetleri anma ve yaşatma derneği şubelerinden alacakları gazilik belgesi ile ruhsata bağlanması istenilen silah için 91/1779 sayılı Yönetmelik?in 57?nci maddesinde belirtildiği gibi kriminal laboratuvarlarca 1923 yılından önce imal edildiğinin tespiti gereklidir. Ancak, imal yılı kesin olarak tespit edilemeyen silahlar için aynı Yönetmelik?in 86?ncı maddesi gereğince model yılı esas alınarak işlem yapılacaktır. Model yılı da tespit edilemeyen silahlar müsadere edilecek ancak sahipleri hakkında kanuni işlem yapılmayacaktır.
6136 sayılı Kanuna 3684 sayılı Kanunla eklenen Geçici 1?inci maddede Kanunun yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaat edilmek şartıyla ruhsat verileceği bildirilen hatıra silahlar için müracaat tarihi 07.12.1991 tarihinde sona ermiş bulunmaktadır.

17.14. 6136 sayılı Kanunun Geçici 8. Maddesi (3831 sayılı Kanun)
6136 sayılı Kanuna 3831 sayılı Kanunla eklenen geçici 8?inci maddesi uyarınca idareye teslim edilen veya adli makamlarca idareye teslimine karar verilen ateşli/ateşsiz silahlar ile patlayıcı maddelerin 3831 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulamasına ilişkin Yönetmelik ile Adalet Bakanlığının 11.08.1993 tarih ve B.03.0.CİG.0.00.00.0-3.3.12.60.1993 sayılı genelgesi doğrultusunda gerektiğinde adli makamlarla da işbirliği yapılmak suretiyle, ilgili doküman veya mahkeme karar örnekleriyle birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü İkmal ve Bakım Dairesi Başkanlığına teslim edilecektir.

17.15. Ruhsatlı Silahın Taşınamayacağı Yerler
?Görev yerinde ve görev başında", "işyerinde ve işbaşında", "Meskûn bölge dışında görevli iken", ?OHAL bölgesinde? gibi süre ve yer açısından sınırlı kayıtlarla verilen silah taşıma ruhsatlarına bu kayıtlar yazılacaktır. Aksine hareket edenler hakkında gereken adli ve idari işlemler yapılacaktır.

17.16. Silahların Tespiti Ve Tescili İçin Komisyon Kurulması
6136 sayılı Kanuna 16.06.1983 tarih ve 2848 sayılı Kanunla eklenen Ek Geçici Madde 3?te "6136 sayılı Kanun hükümlerine aykırı biçimde edinildiği halde yetkili mercilerden 23.06.1981 tarihine kadar herhangi bir şekilde ruhsat veya vesika almak, kimliğe yazdırmak veya ilgisine göre Kuvvet Komutanlıkları ya da Jandarma Genel Komutanlığı silah defter ve kayıtlarına kaydettirmek suretiyle taşınan veya bulundurulan silahların kayıtlarındaki nitelik ve numaralarına uygunluğun anlaşılması halinde bu silahların 7?nci madde kapsamına giren sahiplerine söz konusu madde esaslarına göre yeniden silah taşıma veya bulundurma izni verilir." denilmektedir.
Bakanlıkça iade edilen veya il emniyet müdürlüklerinde mevcut olup menşei tespit edilemeyen silahlara ait dosyalar; İl Emniyet Müdürü veya görevlendireceği Müdür yardımcısı başkanlığında; Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürü, Asayiş Şube Müdürü ve silah ruhsat işlemlerinden sorumlu Büro Amirinin katılımıyla (komisyona İl Emniyet Müdürü katılmazsa alınacak karar onayına sunulur) oluşan bir komisyon marifetiyle incelenir.
İncelenen silahın nitelikleri kayıt ve belgelerdeki niteliklere uyuyor ve şahsın silah bulundurma veya taşımasında mani hali yok ise kendisine ruhsat verilecek, ruhsat verilmesinin mümkün olmadığı tespit edilirse ruhsat verilmeyecektir.
İncelenen belge ve kayıtların ibraz edilen silaha ait olmadığı veya silahın 23.06.1981 tarihinden sonra imal edildiği anlaşılırsa belgelerin geçersiz olduğu kararı alınacak, silah sahiplerine üç ay içinde silahın teslimi tebliğ edilecek, teslim edenler hakkında takibat yapılmayacak, teslim alınan silah ve mermiler 6136 sayılı Kanunun 10?uncu maddesine göre ilgili makamlarca bir tutanakla Milli Savunma Bakanlığına teslim edilecektir.
İnceleme sırasında silahın fabrikada vurulmuş orijinal numarasının silindiği veya bazı rakamlarının değiştirildiği tespit edilirse, ruhsatı yenilenmeyecek, adli makamlara teslimi sağlanacaktır.

17.17. Ruhsat Zayii veya Yıpranması Halinde Yenileme

Silah ruhsat kartının kaybedilmesi veya kullanılamayacak şekilde yıpranması halinde aynı tarihte başlayıp aynı tarihte bitecek şekilde ve harç alınmadan ruhsat yenilenecektir.
Kaybedilmesi halinde bu husustaki başvurusu alınarak Kayıp Eşya Ve Belge Programına kaydedilecektir.

17.18. Demirbaşa Kayıtlı Silahlar
Özel kanunları gereği silahlı olarak görev yapanlar hariç olmak üzere, Yönetmelik kapsamında görevlisine silah ruhsatı verilen kamu kurum ve kuruluşlarının silahlarına ait demirbaş kaydı, bu silahların bulundurulmasına yetki vermektedir. Görevlisi adına taşıma ruhsatı verilmeyen silahlar, kurum yetkilisi tarafından görevlendirilecek bir görevli sorumluluğunda kurumda muhafaza edilebilecek, ayrıca bu görevliler adına bulundurma ruhsatı düzenlenmeyecektir.
Yönetmelik?in 9?uncu maddesinde sayılanlara ait demirbaş silahlar için bir görevli adına ruhsat alınmaması veya ruhsatın yeniletilmemesi halinde silahın teslim alınarak devri sağlanacaktır.

17.19. Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlar
Yurt dışında yaşayan ve belirli aylarda senelik izne gelen vatandaşlarımızın; belirttikleri adreste fiilen ikamet etmediklerinden, silahlarını muhafaza etmelerinin mümkün olmaması ve silah ruhsatının şahsi sorumluluk gerektirmesi nedenleriyle ruhsat verilmesi veya yenilenmesi talepleri kabul edilmeyecek; ayrıca verilmiş bulunan ruhsatlar da süresi sonunda iptal edilerek, mevcut silahlarının 91/1779 sayılı Yönetmelik?in 17?nci maddesine göre devri yapılacaktır.

17.20. Tereddütlerin Çözümüne İlişkin Yazışmalar
Silah ruhsatlarına ilişkin işlemlerle ilgili olarak tereddüde düşülmesi halinde, ilgili mevzuatında veya daha önceki görüşlerde açıkça belirtilmiş konularda görüş sorulmamaya özen gösterilmesi, tereddüdün giderilmesi için öncelikle il içinde çözüm yolu aranması, tüm bunlardan sonra halen ihtiyaç duyulması halinde EK-11?de gönderilen görüş talep formuyla valilikçe görüş sorulması gerekmektedir.
Mevzuatta açıkça belirtilen, daha önce görüşe konu olmuş veya yukarıda belirtilen usule uyulmadan sorulan tereddütlere görüş bildirilmeyecektir.

17.21. Yerli Üretim Silahlar
Tabanca üretimi yapan firmalar tarafından kişilere satış yapıldığının tespit edilmesi halinde, bu husus 5202 sayılı ?Savunma Sanayi Güvenliği Kanunu? kapsamında Savunma Sanayi Milli Güvenlik Makamına (Milli Savunma Bakanlığı Tek. Hiz. D. Başkanlığı) bildirilecektir.
Milli Savunma Bakanlığından üretim müsaadesi almış olan tabanca veya yivli av tüfeği üreten fabrika veya imalathanelerde üretimi yapılan silahların test atışlarında kullanılmak amacıyla mermi temini için yine Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilecek mermi satın alma müsaade yazısına binaen MKE Kurumunca mermi satış işlemi yapılacak, valilikçe bu konuda herhangi bir işlem yapılmayacaktır.


İKİNCİ BÖLÜM
YİVSİZ SİLAH İŞLEMLERİ

1. Satıcılık (Bayilik) Belgesi İptali
Bayilerin uymakla yükümlü oldukları 2521 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasını gösteren Yönetmelikte öngörülen hususları ihlal etmeleri halinde, kendilerine verilen ?Satıcılık (Bayilik) Belgesi?, belgeyi veren makam tarafından iptal edilecektir.

2. Bayilerde Sorumlu Görevlendirilmesi
Belge sahiplerinin, ticari faaliyetlerini devam ettirmek üzere iş yerinde bulunmadıkları zamanlarda noterden vekâlet vererek görevlendirecekleri bir şahsı mülki amirliğe bildirmesinden sonra bu şahısla ilgili olarak yapılacak tahkikatta da, şahsın bu belgeyi almaya engel halinin olmaması ve daha önce herhangi bir sebeple aynı mahiyetteki işyeri ruhsatının iptal edilmemiş olması halinde mevcut belgeye isminin şerh olarak yazılması suretiyle sorumlu olarak görevlendirilebilecektir.
Ayrıca, 2521 sayılı Kanunun Uygulamasına Dair Yönetmelik?in 10?uncu maddesi (a) bendine göre düzenlenen Satıcılık (Bayilik) Belgesi (3) yıl süreli olarak verildiğinden, süresi sona eren belgenin ilgili valilik tarafından yeniden tanzim edilip kendisine verilinceye kadar faaliyetinin geçici olarak durdurulması gerekmektedir.

3. Mevcut Ruhsata Tüfek Kaydı
Geçerli ruhsatı bulunan şahısların mevcut ruhsatına istinaden yeni bir tüfek satın alması halinde, gerek idarenin zaman kaybını önlemek gerekse mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, durumlarında değişiklik olabileceği dikkate alınarak sadece ADLİ SİCİL kaydı ile UYAP kaydına bakılarak ruhsat düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak beş yıllık süresi biten av tezkerelerinin genel hükümlere göre yenilenmesi gerekmektedir.

4. Miras Yolu İle İntikal Eden Yivsiz Tüfekler
Miras yolu ile intikal eden yivsiz tüfeklerin, yalnızca bir mirasçısı olması ve ruhsatname almasına mani hali bulunmaması kaydıyla, genel hükümlere göre mirasçı adına yivsiz tüfek ruhsatnamesi düzenlenerek kaydı yapılabilecektir. Birden fazla mirasçısı bulunması durumunda; diğer pay sahiplerinin haklarından feragat ettiklerine ilişkin muvafakatname, noter tasdikli veya mirasçıların bizzat ruhsat işlemlerini yapan birime gelerek yazılı olarak verilebilecektir. Lehine feragat edilen şahsın mani hali bulunmaması kaydıyla yivsiz tüfek ruhsatnamesi düzenlenebilecektir. Miras yolu ile intikal eden tüfeği mirasçıların kendi adlarına ruhsatnameye bağlatmak istememeleri veya ruhsatname almalarına mani hallerinin bulunması durumunda, mirasçıların tamamının muvafakat vermesi kaydıyla, mirasçılara ruhsatname düzenlenmeden üçüncü şahıslar adına devir ve ruhsat işlemleri yapılabilecektir.

5. Tüfeklerin Demirbaş Kaydı
Kamu kurum veya kuruluşlarının satın aldığı demirbaş tüfeklerin, demirbaş defterine kaydolması, bu tüfeklerin taşıyacak kişi adına (talep halinde en fazla üç kişi adına) ruhsatnameye bağlanması ve bu kişi dışında başkası tarafından taşınmaması, demirbaşa kayıtlı tüfek ve fişeklerin, özel oda, kasa veya dolaplarda muhafaza edilmesi, bu tüfek ve fişeklerin muhafazasından statülerine göre yetkili amir veya görevlendirilecek bir kişinin sorumlu olması, demirbaş tüfeği taşımak üzere yivsiz tüfek ruhsatnamesi verilen kişilerin görevden ayrılması, ruhsatname verilecek başka görevli bulunmaması veya bu göreve getirilecek kişilerin işe başlamalarının gecikmesi halinde, demirbaş tüfeğin, kurum yetkilisi veya görevlendirilecek bir sorumlu tarafından muhafaza edilmesi (herhangi bir görevli adına ruhsatnameye bağlanmamış tüfeğe ait demirbaş kaydı sadece işyerinde bulundurma yetkisi verir) ayrıca, demirbaş tüfeğe ihtiyacı kalmayan kurumlara ait silahların, durumları uygun olan kişi veya kuruluşlara usulüne uygun olarak devredilmesinin sağlanması gerekmektedir.

6. Ruhsat Yenilenmesi Esnasında Tespit İçin Getirilemeyen Av Tüfekleri İçin Yapılacak İşlemler
Yivsiz tüfek ruhsatnamesine kayıtlı olduğu halde sahiplerince çalındığı, kaybolduğu bildirilen tüfeklerin ?Kayıp Eşya ve Belge Projesi? ne kaydı yapılacak, devir edildiği yetkili makamlara bildirilmeyen veya çeşitli sebeplerle kullanılamaz hale geldiği beyan edilen yivsiz tüfeklerin ise sahiplerinin yazılı ifadesi doğrultusunda kayıtlardan düşümü yapılarak, ruhsatnameleri yenilenebilecektir.

7. Av Suçu İşleyenler
2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22.04.2009 tarihli ve 27208 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan değişiklik ile Yönetmelik?in 14?üncü maddesi birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan ?av suçları da dahil? ibaresi madde metninden çıkartılmıştır.
Bu nedenle, av suçu işlediğinden dolayı belgeleri iptal edilenlerle bu suçtan dolayı talepleri reddedilen şahısların talepleri halinde başka engel durumları yok ise, 2521 sayılı Kanun ve uygulamasına ilişkin Yönetmelik hükmü gereği verilen belgelerin düzenlenmesi gerekmektedir.
 
Alıntı
1 üye teşekkür etti:
Aisin
#4
(14-10-2012, 01:13 AM)asc demiş ki:

Arazi ve Sürü Sahipliği İçin Normlar
1. Hububat ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı; taban Arazide 900, kıraç arazide 1700 dönüm;
2. Bakliyat, afyon, susam, keten, kendir ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 1000 dönüm;
3. Ayçiçeği ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 950 dönüm;
4. Pamuk ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 400 dönüm;
5. Çeltik ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 300 dönüm;
6. Pancar ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 300 dönüm;
7. Patates, soğan, sarımsak ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 200 dönüm;
8. Çay ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 150 dönüm (Mahsul verebilecek hale gelmeyenler hariç);
9. Tütün ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 200 dönüm;
10. Sebze ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 200 dönüm;
11. Sera ve çiçekçilik ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 8 dönüm;
12. Kavun ve karpuz ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 300 dönüm;
13. Meyve verebilecek hale gelmiş fındık ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 250 dönüm;
14. Meyve verebilecek hale gelmiş bağ ve incir ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 250 dönüm;
15. Meyve verebilecek hale gelmiş Antep fıstığında 2500 ağaç;
16. Meyve verebilecek hale gelmiş zeytinliklerde 4500 ağaç;
17. Meyve verebilecek hale gelmiş narenciyede 1500 ağaç;
18. Meyve verebilecek hale gelmiş elmada 2000 ağaç;
19. Muz ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 30 dönüm;
20. Meyve verebilecek hale gelmiş kayısıda 2000 ağaç;
21. Meyve verebilecek hale gelmiş armut, kiraz, vişne, şeftalide 2000 ağaç;
22. Diğer meyve ve ürün ziraatında ekili arazinin yüzölçümü toplamı 100 dönüm, yer fıstığı 350 dönüm (Meyve ve ürün verebilecek hale gelmeyenler palamut hariç);
23. Büyükbaş hayvan sayısı 150 adet ( İş hayvanları ile iki yaşından küçük, büyükbaş hayvanlar hariç);
24. Küçükbaş hayvan sayısı 750 adet (Bir yaşından küçük, küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanları hariç);
[/b]

Ne kadar abartılı rakamlar bunlar
 
Alıntı
1 üye teşekkür etti:
adem 1
#5
(14-10-2012, 10:01 AM)asc demiş ki: 5.3. (8/1-a-4): Özel Kanunları Gereği Silah Taşıma Yetkisine Sahip Olanlar
1. Özel kanunlarına göre her zaman ve her yerde silah taşıma yetkisine sahip ve Valiliklerce şahsi silahlarına taşıma ruhsatı verilebilecek görevliler, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli (çarşı ve mahalle bekçileri dahil), Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı personeli, 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 39?uncu maddesinin birinci fıkrasında silah taşıma başlığıyla sayılan görevliler, orman muhafaza memurları, çiftçi mallarını koruma bekçileridir.
2. Orman ve Su İşleri Bakanlığının demirbaş silahla silahlandırılması uygun görülen personeli 22.01.2007 tarihli ve 2007/11633 sayılı Kararnamede belirtilmiştir. Orman muhafaza memurları dışında kalan diğer personeline 91/1779 sayılı Yönetmelik?in 8?inci maddesinin a/4 hükmü gereğince silah taşıma ruhsatı verilmeyecektir.
Sn.Forum Üyeleri,
Kanunla verilen hakkın,genelge ile nasıl geri alındığına güzel bir örnek.AngryAngryAngry
Saygılarımla...
 
Alıntı

#6
8. TS 870 Standardına Uymayan Tüfekler
2521 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik?in ?faaliyet izni? başlıklı 6?ncı maddesinin birinci fıkrasında; yivsiz av tüfekleri ile sporda kullanılan nişan tüfek ve tabancalarını ve bunların aksamını imal etmek isteyen firmalardan istenen belgeler arasında, ?TSE Standart Uygunluk Belgesi? de bulunmaktadır. Bu nedenle, yivsiz tüfeklerin ruhsatlandırılması esnasında dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtildiği şekildedir:
? Tüfeklerin namlu boyunun 45.72 cm?den kısa olmaması,
? Dipçiğinin kısalır, katlanır, tabanca tipli olmaması,
? Fişek kapasitelerinin üç ile sınırlandırılmış olması,
? Standartla ilgili tereddüt oluşması durumunda,
? Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü kanalı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından görüş sorulması gerekmektedir.
Ayrıca TS 870 Standardında bulunmayan veya sahiplerince, kullanılamaz halde olduğu belirtilen ya da imha edilmek üzere idareye teslim edilen yivsiz tüfeklerin kayıtlardan düşümü yapılarak ruhsatı veren birim görevlileri tarafından MKE Kurumu Genel Müdürlüğüne (Hurda İşletmeleri Şube Müdürlüğü) teslim edilmesi gerekmektedir.

9. Sağlık Raporları
Yivsiz tüfek ruhsatı alacak şahısların, aile hekimliği veya aile sağlığı merkezinden ?silah taşımasına engel halinin bulunmadığını gösteren sağlık raporu? getirmesi halinde yivsiz tüfek ruhsatı düzenlenebilecektir.
Ayrıca, yivsiz tüfek ruhsatı almak için müracaat eden şahısların getirmiş oldukları sağlık raporunda ruhsat almasına sakınca bulunmadığı ancak yapılan tahkikatta sağlık yönünden ?RED? kaydı girilen şahıslar için İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla hakem hastaneye sevk edilmesi ve verilecek rapor doğrultusunda işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

10. İstatistiklerin Gönderilmesi
.............

11. Yabancılara Yivsiz Tüfek Satışı
Av bayilerinin; yivsiz av tüfeği satın almak isteyen yabancı turistlerin ibraz ettikleri yurdumuza girişlerini sağlayan pasaport veya giriş belgelerinin fotokopilerini almak kaydıyla, sattıkları yivsiz tüfekleri alıcının kendi ülkesindeki adresine göndermeleri ya da ülkemizden çıkış yapacağı gümrük müdürlüğünde görevliler nezaretinde ve görevlilere fatura ve pasaport fotokopisini de ibraz ederek alıcıya teslim etmeleri şeklinde satış yapabileceklerdir.
Ancak Libya uyruklu turistlere kesinlikle yivsiz av tüfeği satışı yapılmayacaktır.

12. Yivsiz Tüfekler İçin İkinci Kart Düzenlenmesi
2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun Uygulamasına İlişkin Yönetmelik?in 10?uncu maddesi (b) bendi hükmü gereği düzenlenen yivsiz tüfek ruhsatnamesi sahiplerinin altı adetten fazla tüfek satın almaları halinde tahkikatlarının yaptırılması ve mani hallerinin bulunmaması durumunda beş yıllık yivsiz tüfek harcı alınarak ikinci bir ruhsat düzenlenmesi gerekmektedir.

13. Yivsiz Tüfeklerin Devri
2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun?un uygulamasına dair Yönetmelik?in Av Tüfeklerinin Devri başlıklı 12?nci maddesinde; bu yönetmelik hükümlerine göre av tezkeresi veya av tüfeği sahipliği belgesi alan kişilerin belgelerinde kayıtlı yivsiz av tüfeklerini ancak av tezkeresi veya yivsiz tüfek sahipliği belgesi olan kişilere satabileceği veya hibe yoluyla devredebilecekleri, devreden ve devralan kişilerin en geç bir ay içinde av tezkeresi veya belge aldıkları makamlara başvurarak devrettikleri tüfeği belgelerinden sildirmek ve devraldıkları tüfeği belgelerine işletmek zorunda oldukları, kişiler arasında bu şekilde yapılan devir işlemlerinde başkaca belge aranmayacağı belirtilmektedir.
Farklı illerde veya aynı il içerisindeki farklı ilçelerde ikamet eden şahısların ruhsatlarında kayıtlı yivsiz tüfeklerinin başka bir şahsa devir veya hibe etmek için müracaat etmeleri halinde;
1. Yivsiz tüfeği devir alacak şahsın yaptırılacak tahkikat neticesinde durumunun uygun olması,
2. Ruhsat veren birim tarafından düzenlenerek devir alacak şahsa verilen ?noter istek belgesi? ile satış işleminin yapılması,
3. ?Noter istek belgesi? ile satış işlemi yapılmadan devir ve hibe işleminin yapılmaması,
4. ?Noter istek belgesi? ile satış işleminin gerçekleşmesinden sonra, söz konusu yivsiz tüfeğin ruhsata kaydettirilmek üzere ruhsat birimine götürülmesi esnasında 2521 sayılı Kanun?un 13?üncü maddesinin uygulanmaması,
5. Ruhsatlı yivsiz tüfeğini devir edecek şahıs ile devir alanın birlikte ruhsat birimine müracaat etmesi halinde ise, bu belgeye gerek olmadan Yönetmelik?in 12?nci maddesinde belirtilen usullerde devir veya hibe işleminin yapılması, gerekmektedir.

14. Yivsiz Tüfeklerin Test Amacıyla Poligona Nakilleri
Bakanlığımızdan faaliyet izni almış olan imalathanelerin üretmiş oldukları yivsiz tüfeklerin, test amacıyla poligona nakledilmesi esnasında nakil belgesi aranmaması gerekmektedir. Bunun yerine faaliyet izin belgesinin sureti ile nakleden kişinin imalathane tarafından görevlendirildiğine ilişkin EK-12?deki belgenin ibrazı yeterli olacaktır.
Bununla birlikte yivsiz tüfek imalathanelerinin üretmiş oldukları yivsiz av tüfeklerinin av bayilerine ve imalathane ve av bayilerinin fuarlara gönderecekleri yivsiz tüfeklerin nakli esnasında herhangi bir izin almadan irsaliye düzenleyerek nakletmeleri mümkündür. Bu şahısların imalathane izin belgesini ve bayilik belgesini ibraz etmeleri yeterlidir.

15. Yivsiz Tüfek Satın Alma Yetki Belgesi

Yivsiz tüfek satın alma yetki belgesi ile ruhsatnamelerin birlikte tanzim edilmesinde bir sakınca bulunmamakla birlikte, yivsiz tüfek ruhsatnamesinin şahıslara, üzerinde hiçbir tüfek kayıtlı olmadığı halde boş olarak teslim edilmemesi gerekmektedir. Yivsiz tüfek satın alma yetki belgesi müracaatçı şahsın sağlık ve güvenlik açısından yivsiz tüfek taşıma/bulundurma yeterliliğine haiz olduğunu ve tüfek satın almasında sakınca bulunmadığını belgelemekte olup noterlerce yapılacak devirlerde veya bayilerin şahıslara tüfek satışı esnasında bu belgenin ibraz edilmesi yeterlidir. Bu sebeple belgelerin üzerinde tüfekle ilgili bir bilgi bulunması da gerekmemektedir. Mevzuatımızda bu belgenin geçerlilik süresine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, şahıs tahkikatlarının geçerlilik süresinin altı ay olarak kabul edildiği göz önünde bulundurulduğunda bu belgenin geçerlilik süresinin de altı ay olarak uygulanması yerinde olacaktır.
Yukarıda anlatılan sebeplerle ilk defa yivsiz tüfek ruhsatnamesi alacak bir şahsın veri girişinin, şahıs adına ruhsatname onayı çıktıktan sonra değil, şahsın tüfeğini satın alarak tüfeği ile birlikte gelmesi ve ruhsatname üzerine tüfeğe ilişkin bilgilerin işlenmesinden sonra yapılması gerekmektedir.

16. Red Kayıtlarının Girilmesi
2521 sayılı Kanun ve Yönetmelik kapsamında düzenlenen belge ve izinleri almak üzere müracaat ettikleri halde durumları 14. madde kapsamına girdiğinden talepleri ret edilen şahıslarla ilgili bilgiler Pol-Net Projesinde bulunan "ret kayıtları" bölümüne işlenecektir.

17. İthal İşlemleri
Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ kapsamına giren ve bu tebliğde G.T.İ.P. numaraları belirtilen malzemeleri ithal edecek olan gerçek ve tüzel kişilere genel güvenlik ve asayiş yönünden sakınca görülmemesi halinde Emniyet Genel Müdürlüğünce ithal uygunluk yazısı verilmektedir.
Tebliğ kapsamında bulunan bu malzemeleri ithal etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin il valiliğine veya Emniyet Genel Müdürlüğüne müracaatı sırasında aşağıda belirtilen belgelerle birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.
1. Dilekçe,
2. İthal edilecek ürüne ait fatura/proforma fatura,
3. Faturanın Türkçe tercümesi,
4. İthal edilecek ürünlerin işaretlenmiş katalogu.
Yivsiz tüfek ithal etmek isteyen gerçek kişiler yivsiz tüfek satın alma belgesi veya mevcut ruhsatının fotokopisini, av bayilerinin geçerli süresi bulunan bayilik belgesi fotokopisi, yivsiz tüfek veya kuru sıkı silah imal eden imalathanelerin izin belgelerinin fotokopisini müracaat dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.
İthalat Tebliği gereği silahlara takılmak üzere yurt dışından ithali talep edilen lazerlere Emniyet Genel Müdürlüğünce ithal izni verilmemektedir.
Ayrıca Bakanlığımızdan üretim izni almış olan yivsiz tüfek imalathaneleri tarafından üretilen yivsiz tüfeklerin ihracı için Bakanlığımızdan izin alınması gerekmemektedir.

18. Silah Tamircileri
6136 sayılı Kanunun uygulamasına ilişkin 91/1779 sayılı Yönetmelik?in 71?inci maddesi hükmü gereğince Bakanlığımızdan silah tamir yeri açma ruhsatı alanların, silah tamir atölyelerinde tamiri yapılan silahların test ve denemelerini yapılabilmesi için, en az 3 mm. kalınlığında komple çelikten mamül içerisine üçte iki oranında ince kum doldurulmuş olan atış kutusunun olması gerekmektedir.
Resmi EK-14?te yer alan atış kutusunun konacağı odanın gerekli ses yalıtımının yapılmış, atış anında mermi çekirdeğinin sekmesi ve benzeri durumlara karşı güvenli ve muhafazalı olmasının test ve deneme atışının ehil kişilerce yapılması, aksine hareket edenler hakkında, Türk Ceza Kanunu, Kabahatler Kanunu ve Çevre Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda gerekli adli ve idari işlemin yapılması gerekmektedir.

19. Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatı Düzenlenmesi Ve Süresi Sona Eren Ruhsatların Yenilenmesi
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun?un uygulanmasına dair 91/1779 sayılı Yönetmelik?in 71?inci maddesinde; ateşli ve ateşsiz silahları tamir yeri ve bu yere bağlı şube açma izni, mahalli zabıta tarafından yapılacak tahkikattan sonra valiliğin uygun görüşü üzerine Bakanlıkça verilebileceği belirtilmektedir.
Silah tamirhanesi ve şubesini açma izninin verilebilmesi için;
a) Silah tamirhanesi ve şubesini açmak isteyenlerin, 16?ncı maddede belirtilen hallerden birine girmemiş olması ve Bakanlıkça oluşturulan yetkili uzman komisyon tarafından yapılacak mesleki yeterlilik sınavını kazanmış olması,
b) Açılması istenilen tamirhanenin ve şubesinin meskun mahal içinde, genel güvenlik bakımından uygun yer ve konumda olması ve uygun fiziki şartları taşıması,
c) Silah tamirhanesinde ve şubesinde çalıştırılacak işçilerin sigortalı olması ve 16?ncı maddede belirtilen hallerden birine girmemiş olması şartlarının aranacağı,
Bu Yönetmelik hükümlerine göre istenecek belgelerin Bakanlığa ibraz edilmesi halinde, Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatının düzenleneceği, bu ruhsatların beş yıl geçerli olduğu, her beş yılda bir Bakanlıkça yenilenebileceği, geçerlilik süresi sona eren ruhsatın yeniletilmesi için mahalli zabıta marifetiyle yapılacak yazılı tebligata rağmen, idarece kabul edilebilir zorunlu bir mazereti bulunmadığı halde, en geç üç ay içinde müracaat etmeyenlerin, ruhsatlarının yenileninceye kadar valilikçe faaliyetten menedileceği,
Silah tamirhaneleri ve şubelerinin denetiminin valilikçe yapılacağı, yukarıda belirtilen şartlarda eksiklik bulunduğunun tespiti halinde, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için yeterli süre verilerek, eksikliklerin tamamlanması hususunun mahalli zabıta marifetiyle ilgiliye yazılı olarak tebliğ edileceği, tebligat tarihinden itibaren, verilen süre içinde eksiklikler giderilmezse, silah tamirhanesinin re'sen valilik tarafından geçici veya sürekli olarak kapatılabileceği, yapılan işlemin Bakanlığa bildirileceği, Yönetmelik?in uygulama talimatında ise; silah tamircilerinin tamir için getirilen silahların kaydının yapılacağı noter tasdikli 200 sayfalık defter tutmaları gerektiği belirtilmektedir.
Silah tamirciliği ruhsatı alacak şahıslarla süresi sona eren ruhsatların yenilenmesi esnasında;
? Şahısların; adli sicil belgesi ve GBT tahkikatıyla birlikte ruhsat verilmesinde sakınca bulunup bulunmadığına ilişkin valilik görüşünün,
? Silah tamirciliği/silah ruhsatı almasında bedenen ve ruhen sakınca bulunup bulunmadığına ilişkin heyet raporunun,
? Tamirhanede işçi çalıştırılıyor ise, tahkikatı ile birlikte sigortasının bulunup bulunmadığının,
? İş yerinin genel güvenlik ve asayiş yönünden uygun olup olmadığına ilişkin mahalli zabıta tahkikatının,
? Tamir için getirilen silahların muhafazası için çelik kasa/dolap bulunup bulunmadığının,
? Silahların kaydının yapıldığı 200 sayfalık noter tasdikli defterin bulunup bulunmadığının belirtilmesi,
? Ayrıca, yapılacak işlemlere esas olmak üzere şahısların işlem dosyalarında T.C. kimlik numaralarına yer verilmesi gerekmektedir.

20. Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar
1. 5729 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik?in ?Bildirim? başlıklı sekizinci maddesi birinci fıkrasında; ses ve gaz fişeği atabilen silâhları elinde bulunduranlar ile yeni devir veya satın alan şahısların bulundukları yer mülkî amirliğinden havaleli bir dilekçe ve ekinde yer alan adli sicil belgesi ile birlikte, kolluk birimine müracaat edecekleri, müracaat edilen kolluk birimince her ses ve gaz fişeği atabilen silâh için, Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silâh Bildirim Belgesi düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.
Burada bahsi geçen kolluk birimi, Yönetmelik?in 4?üncü maddesinde tanımlandığı üzere illerde İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarını, ilçelerde İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlıklarını ifade etmektedir. Bildirime ilişkin belgelerin düzenlenmesi ve kayıtların tutulması, ruhsat işlemlerini yürüten birimlerce yerine getirilecektir.
2. Yönetmelik?in eklerinden Ek-3?te yer alan belge, ruhsat birimlerince A4 boyutlarındaki düz beyaz kağıda yan olarak bastırılacak olup, şahısların her kurusıkı silahı için ayrı ayrı düzenlenerek sahiplerine verilecektir. Kurusıkı silah sahibinin silahını bir başkasına devretmesi durumunda, belge silahı devreden şahıs tarafından, yeni sahibine verilecektir. Bu durumda, bildirimde bulunulan yer ruhsat birimince belgenin üzerindeki ilk sahip bilgisinin üzeri görünür şekilde çizilerek, ikinci sıradaki sahip bilgisi bölümü doldurulacaktır. Bu belge üzerinde yer alan imza bölümünün, belgeyi düzenleyen kolluk biriminin ruhsat işlemlerinden sorumlu yetkilisi tarafından imza edilmesi yeterli olacaktır.
3. Yapılacak bildirimlerde, şahıslar veya silahlar için ayrı ayrı dosya açılmayacaktır. Bildirim belgeleri iki nüsha olarak düzenlenecek, bir tanesi bildirimde bulunan kişiye teslim edilecek, diğeri ise, talep dilekçesi, adli sicil belgeleri ile birleştirilmek suretiyle, ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere dosyalanacaktır. Bildirim Belgeleri üzerinde bulunan ?Kayıt Altına Alan Birim? bölümüne il-ilçe adı ve silahın defterde yer alan kayıt ve belge numarası yazılacaktır. Örneğin; Ankara-Çankaya D.No: 10, B.No: 30.
4. Şahısların gerek bayilere ibraz edecekleri, gerekse yapacakları bildirim esnasında Cumhuriyet Savcılıklarından alacakları adli sicil belgelerinin arşiv kayıtlarını içermesi ya da silah ruhsatı için alındığının belirtilmesine gerek bulunmamaktadır.
5. Kanun?un geçici birinci maddesinde; Kanun kapsamına giren silahları elinde bulunduranların, Yönetmelik?in yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde mülki amirliğe bildirimde bulunmaları hâlinde, haklarında cezai takibat yapılmayacağı,
Yönetmelik?in geçici ikinci maddesinde de bir yıl içinde adli olaylar haricinde herhangi bir teknik ve kriminal inceleme yapılamayacağı hükmü bulunmaktadır. Buna göre, kurusıkı silahları elinde bulunduran şahısların bildirimde bulunmak üzere müracaat etmeleri halinde, silahların edinme zamanına, faturası bulunup bulunmadığına ve Yönetmelik ile imalata ilişkin getirilen özellikleri karşılayıp karşılamadığına bakılmaksızın bildirime ilişkin işlemler sonuçlandırılacaktır.
6. Kanunun 3?üncü maddesi birinci fıkrası © bendinde, kurusıkı silahlardan Yönetmelikte belirlenmiş esas ve usullere aykırı olarak imal edilmiş olanlarının satılmasının yasak olduğu açıkça belirtilmiştir. Bu sebeple bayilerin elinde bulunan ancak, yönetmelik ile getirilen; otomatik atış yeteneğine haiz olmama, harp tüfeği görüntüsünde olmama, silahları gerçek ateşli silahlardan ayırt etmeye yarayacak işaret taşıması şartlarını karşılamayan kurusıkı silahların satışı mümkün değildir.
Bu silahların, elinde bulunduranlar (bayiler ve şahıslar) tarafından Kanunda öngörülen süre ve şekilde bildirilmesi durumunda, 3?üncü maddenin birinci fıkrasının © bendine aykırılık nedeniyle herhangi bir takibat yapılmayacak, ancak bildirilen bu silahların üçüncü şahıslara satıldığının anlaşılması durumunda, satanlar hakkında Kanun?un 4?üncü maddesi ikinci fıkrasına göre işlem tesis edilecektir.
Söz konusu silahların ancak Yönetmelik ile getirilen standartlara uygun hale getirilmeleri durumunda satışları mümkün olabilecektir.
7. 5729 sayılı Kanunun 4?üncü maddesi dördüncü fıkrası hükümlerine göre; aynı Kanunun 3?üncü maddesinde yer alan yasaklara muhalefet edildiği durumlarda idari yaptırım uygulamaya mülki amirler yetkilendirilmiştir.
Kabahatler Kanunu?nun ?Genel Kanun İlkesi? başlıklı 3?üncü maddesinde, bu Kanun?un genel hükümlerinin diğer kanunlardaki kabahatler hakkında da uygulanacağı açıkça belirtilmiş olup, bu silahların taşındığının veya usulüne aykırı satıldığının tespit edilmesi halinde, Kanunda belirtilen para cezasının kesilmesi, kabahat konusu eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesi, tebligat ve diğer işlemler Kabahatler Kanunu?nun genel hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.
5729 sayılı Kanun?da öngörülen idari yaptırım kararını uygulamaya genel kolluk görevlileri yetkilidir. İdarî Yaptırım Karar Tutanağı Polis Merkezlerinin yetki ve sorumluluğundadır.

Buna göre, silahın taşındığının veya usulüne aykırı satışının tespit edildiği bir durumda idari yaptırım karar tutanağının, kabahatle karşılaşan uygulayıcı birim tarafından eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Ancak, Kanun ile idari yaptırım uygulama yetkisi (para cezası verilmesi ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi işlemi) mülki amirlere verildiğinden, idari yaptırım tutanağının mülki amirin imzası olmaksızın geçerlilik kazanması ve şahsa tebliğ edilmesi mümkün değildir.
Bir kurusıkı silahın taşındığının anlaşıldığı durumda, idari yaptırım kararının alınması ve muhatabına tebliğ edilmesi işlemlerinin mümkün olan en az evrak sirkülasyonu ve zaman kaybı ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
8. Mülkiyeti kamuya geçirilen kurusıkı silahların, mülkiyetin kamuya geçirilmesine dair kararın kesinleşmesi durumunda, buna ilişkin onay ile birlikte Defterdarlık, Mal Müdürlüğü ya da Milli Emlak Müdürlüğüne teslimi gerekmektedir.
9. Kurusıkı silahları 5729 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önce temin ederek bildirim talebinde bulunan şahıslardan, durumları kurusıkı silah edinmeye engel olduğu anlaşılanların, bu silahları Kanun?un yürürlüğe girdiği tarihten önce edindiklerine ilişkin belge ibraz etmeleri halinde bildirimleri kabul edilecektir. Bu şahısların yeni bir kurusıkı silah edinmeleri mümkün olmayıp, mevcut silahları ile ilgili kazanılmış hakları saklı tutulacaktır.
10. Yönetmelik?in ?Tanımlar? başlıklı dördüncü maddesinde; kolluk biriminin, illerde İl Emniyet Müdürlükleri ve İl Jandarma Komutanlıklarını, ilçelerde İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlıklarını ifade ettiği belirtilmiştir. Bu sebeple, bildirimde bulunmak isteyen şahısların, bu konudaki beyanı esas alınarak, ikamet yerinin Polis sorumluluk bölgesi olması durumunda bildirimin Polis Teşkilatı birimlerine, Jandarma sorumluluk bölgesinde olması halinde ise, Jandarma Teşkilatı birimlerine yapılması sağlanacaktır. Kişilerden ikamet yerine ilişkin herhangi bir belge istenmeyecek, adres verileri Kimlik Paylaşım Sisteminden (KPS) kontrol edilebilecektir.

21. Yabancılara Kuru Sıkı Silah Satışı
Ülkemize gelen turistlere bayiler ve imalathanelerce turistlerin ibraz edecekleri pasaport veya yurdumuza girişlerini sağlayan belgelerin fotokopilerinin alınması suretiyle, ses ve gaz fişeği atabilen tabancaların satışı yapılabilecektir.

22. Poligonların Denetlenmesi
Denetimlerin; bir Polis Başmüfettişi Başkanlığında, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünden, Vergi Dairesinden, Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğünden birer görevli ve Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünden bir patlayıcı madde uzmanı, yangın güvenliği bakımından İtfaiye Müdürlüğünden, iş sağlığı ve güvenliği bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı taşra teşkilatından birer görevlinin de katılımı ile oluşturulması ve incelemelerin komisyon marifetiyle yerinde yapılması gerekmektedir. EK-15?teki poligon denetleme formu doldurulacaktır. Denetime ilişkin formlar yılda en az bir defa olmak üzere Bakanlığımıza (Emniyet Genel Müdürlüğüne) gönderilecektir.
Komisyonun oluşturulması için koordinasyon Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüklerince sağlanarak, denetleme kurulu üyeleri belirlendikten sonra komisyona başkanlık edecek Polis Başmüfettişinin belirlenmesi için Emniyet Genel Müdürlüğünden talepte bulunulacaktır.
Yapılacak denetimlerde poligonların mekanik, elektrik ve yangın güvenliği hususlarında işletme izni verildiği tarihteki şartları taşıyıp taşımadığı kontrol edilerek, silahların kaydı ve mermilerin sarfı hususlarındaki kayıtlar da tetkik edilecektir. Denetimlerde bir aksaklığa rastlanması durumunda, giderilmesi için bir ayı geçmemek üzere süre verilecek, söz konusu aksaklığın genel güvenlik ve insan hayatını tehdit edici nitelikte olması durumunda ise telafisi mümkün olmayan vahim olaylara sebebiyet verilmemesi amacıyla poligonun faaliyeti aksaklığın giderilmesine kadar geçici olarak durdurulacaktır.

22.1. Poligonların Denetlenmesi Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
1. Poligon ruhsatının geçerlilik süresinin devam edip etmediği,
2. Poligonda bulunan silahların demirbaşa kayıtlarının yaptırılıp yaptırılmadığı,
3. Silahlarla mühimmatların yönetmelikte belirtildiği şekilde muhafaza edilip edilmediği,
4. Poligon işletme izin belgesinde isimleri bulunan görevlilerin halen görevlerinin devam edip etmediği,
5. Atış poligonu sahibince hazırlanan ve il emniyet müdürlüğünce onaylanmış isletme ve çalışma yönergesi ile güvenlik yönergesine uyulup uyulmadığı,
6. Poligonda, atıcıların birbirinden ayrılmasını ve boş kovanların diğer atıcılara gitmesini önleyen kurşungeçirmez bölmelerinin bulunup bulunmadığı,
7. Hedef arkası, yan duvarlar, zemin ve tavanın kurşun geçirmeyen, mermi sekmelerini önleyen ve ses yalıtımı bulunan özel (izolasyon) kaplamalarla kaplanıp kaplanmadığı,
8. Poligonda barut atıklarının birikmesini önleyecek ve gerekli havalandırmayı sağlayacak havalandırma tertibatının faaliyette olup olmadığı ile bunların bakımlarının yapılıp yapılmadığı,
9. Poligonda meydana gelebilecek yangın, patlama vb. durumlar için acil çıkış kapısının faaliyette olup olmadığı,
10. Poligonda meydana gelebilecek yangınlara ilk müdahalenin yapılabilmesi için yangın tüplerinin bulunup bulunmadığı ile bu tüplerin kullanım sürelerinin dolup dolmadığı,
11. Elektrik ve aydınlatma tesisatının mermi sekmesi ve yangından etkilenmemesi için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı,
12. Atış için gelenlerin isimleri, silah ruhsat bilgileri, silahlarına ait bilgiler ile sarf edilen mermilerin deftere işlenip işlenmediği ve gerekli bildirimlerin yapılıp yapılmadığı,
13. Poligonun, çevreye olumsuz etkisinin bulunup bulunmadığı,
14. Poligonda, İş Kanunu ve ilgili mevzuata uyulup uyulmadığı,
15. İnsan sağlığına ve tesisin güvenle faaliyet göstermesine ilişkin komisyon başkanı ve üyeleri tarafından tespit edilen diğer hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

23. İşletme İzin Süresi Sona Eren Poligon İzinlerinin Yenilenmesi
91/1779 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik gereğince Bakanlığımızca beş yıl süreli işletme izni verilmektedir. Poligon izinlerinin yenilenmesi esnasında poligonun, belgenin verilişi esnasındaki şartları taşıyıp taşımadığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü görevlilerince incelenerek gerekli uygunluk sağlanacaktır.

24. Poligonların Mermi Talepleri
Bakanlıktan işletme izni almış olan poligonların mermi satın alma talepleri, poligonun faaliyet gösterdiği il valiliğince değerlendirilecektir. Bu poligonlarda 60.000 adet mermi bulundurulabilecek, mermi talep eden poligonun mevcudunun bir tutanakla tespit edilerek, satın alınacak mermi ile birlikte toplamı 60.000?i geçmemek üzere mermi satın alma işlemi valilikçe yürütülecektir. Satın alınan mermilerin iller arası nakli için Patlayıcı Maddeler Tüzüğünün 53?üncü maddesine göre nakliye tezkeresi kesilerek iller arası koordine ile tedbir aldırılacaktır.

25. Poligon Demirbaşına Kaydedilecek Silahlar
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun?un uygulamasına ilişkin 91/1779 sayılı Yönetmelik gereği Bakanlığımızca işletme izni verilen tabanca atış poligonlarında kullanılan silahlara ruhsat düzenlenmeden poligon demirbaşına kaydının yapılması gerekmektedir. Poligon demirbaşına kaydedilecek silahlar için harç alınmayacaktır.
Bilgilerinizi ve uygulamanın bu doğrultuda yapılarak herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda gereğini rica ederim.

İdris Naim ŞAHİN - İçişleri Bakanı

Forum yazılımından kaynaklanan nedenlerle genelgenin tamamını aynı anda yükleyemediğim için arada kopukluklar oluştu. Metnin bütünlüğü açısından eğer mümkünse #2, #3, #5 ve #6 numaralı mesajların forum yöneticileri tarafından metnin sonuna aktarılmasını rica ediyorum.
 
Alıntı

#7
Sayın forum Üyeleri ,

Benim bir sorum olacak. Trabzon 'da yaşıyorum. Silah satın alma belgemi aldım diyelim. Ankaradan silahı satın aldıktan sonra iş için dört haftalığına istanbula gitsem yasal süre olan 60 gün dolmadan Trabzon'a döndüğümde belge işlemlerimi tamamlamamda bir sakınca olur mu ? Ankaradan uçakla İstanbula giderken "istanbula götüremezsin" derler mi ? Şimdiden teşekkür ederim.

Saygılarımla.
 
Alıntı

#8
(16-11-2012, 02:57 PM)bora61 demiş ki: Sayın forum Üyeleri ,

Benim bir sorum olacak. Trabzon 'da yaşıyorum. Silah satın alma belgemi aldım diyelim. Ankaradan silahı satın aldıktan sonra iş için dört haftalığına istanbula gitsem yasal süre olan 60 gün dolmadan Trabzon'a döndüğümde belge işlemlerimi tamamlamamda bir sakınca olur mu ? Ankaradan uçakla İstanbula giderken "istanbula götüremezsin" derler mi ? Şimdiden teşekkür ederim.

Saygılarımla.

Sn bora61 derlerse hiç şaşırmam emin olunuz o yüzden garantiye almadan da gitmeyiniz. Zira en az 4 mercideki sorumlulara sorup müspet cevap almama rağmen ki bunlardan biri de Atatürk havalimanı silah teslim ofisidir, tüfeğimle ilgili Samsun havaalanında sorun çıkardılar bilginiz olsun.

Selamlar.
 
Alıntı

#9
Sayın Bora61, genelgede silah faturası 7 gün için yol belgesi yerine geçiyor. 7 günü geçtikten sonra silahı emniyete götürmek için malesef tekrar yol belgesi almanız gerekiyor. Eğer 60 gün içinde gitmezseniz işlem yapıp silahı geri alıyorlar. Önceden faturanız 60 gün yol belgesi yerine geçiyordu. Bunu değiştirmişler. Saygılar.
 
Alıntı

#10
Sayın Sauerist ve Sayın Guvendik,

Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık.

Saygılarımla.
 
Alıntı

  


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi