Sitemize Hoşgeldiniz, Ziyaretçi! Giriş Kayıt Ol

Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
MKEK ve silah politikası...
#21
harun demiş ki:SSDF bazı ithal ürünlerden ve alkol sigara gibi birçok maddenin ithalinde ve satışında alındığı gibi, silah satışlarında (ithalinde değil) %100'e kadar ayrıca uygulanır. Bu oran ithal tabancalarda SSM tarafından üst limitten uygulansa da ithal yivli tüfeklerde ve yerli tabanca satışlarında daha az uygulanır. Sizin "süper bilgi"ye göre, bu durumda yerli tabancalardan SSDF alınmaması gerekiyordu, hani nasıl oluyor da uygulanıyor?

Sn Harun,
Sanırım yanıtınızın bu kısmı benim yazdıklarımla da ilgili. Sormak istediğim bir husus var. 3238 sayılı Savunma Sanayii Müsteşarlığının kurulması Hakkında Kanun 'da SSDF gelirleri 12. maddesinde sayılmış ve aşağıdaki şekilde sayılmıştır:
a) Her yıl bütçeye bu maksatla konulacak ödenek,
c) Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulmuş bulunan vakıflardan Fona yapılacak transferler.
d) 3670 sayılı Millî Piyango Teşkiline Dair Kanunun ] 1 inci maddesinde zikredilen gelirler. (*)
e) 25.08.1971 gün ve 1473 sayılı Kanuna göre ayrılan payın tamamı ile mevcut veya ihdas edilecek her nevi müşterek bahislerden elde edilecek safı hâsılatın tamamı yahut bu hâsılattan Bakanlar Kurulunca tespit edilecek orana göre hesaplanarak ayrılacak miktar.
f) Kanunla (vergi kanunları hariç) kurulan fonlardan Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda yapılacak aktarmalar.
i) Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden modern silah, araç ve gereçler için ayrılan ödenek.
j) 12.03.1982 gün ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu maddesine göre oynatılmasına izin verilen talih oyunlarının işletildiği yerlerden elde edilecek gayrisafi hâsılattan Bakanlar Kurulunca tespit edilecek azami % 50 oranında alınacak ve Bakanlar Kurulunca Toplu Konut Fonu ile Savunma Sanayii Destekleme Fonuna dağıtımı yapılacak miktar. (Şu kadar ki, bu suretle fona ödenecek meblağ Gelir ve Kurumlar Vergisinin matrahının tespitinde gider olarak nazara alınır.)
k) Fonun mal varlığından elde edilecek gelirler,
1) 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 uncu maddesi gereğince bedelli askerlikten elde edilecek gelirler,
m) Bağış ve yardımlar.
n) Diğer gelirler
Genel Bütçeye dahil daire ve kuruluşlarca tahsil edilerek Savunma Sanayii Destekleme Fonuna Ödenecek gelirlerden 2380 sayılı Kanuna göre belediyelere ve il özel idarelerine pay ayrılmaz.
(Ek Fıkra: 3291 - 28.5.1986) Fon bakiyelerinin tamamen veya kısmen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dışında nemalandırılmasına ait esas ve usuller Bakanlar Kurulunca düzenlenir.
(Ek fıkra: 4120 - 7.7.1995) Savunma Sanayii Destekleme Fonu adına tahsil edilen gelirlerden Kanun ve Kararnamelerle kurulmuş diğer fonlara pay ayrılmaz.


Benim merak ettiğim husus ateşli silahlarda alınan fonların kanuni dayanağın ne olduğudur. Yukarıdaki fıkralarda silahlardan fon alınması için 'diğer gelirler' haricinde bir alternatif göremiyorum. Bununla ilgili yönetmelik vs varsa bilgisini verirseniz sevinirim.
 

#22
Sayın Harun;
Görüşlerinize katılıyorum. SSM ve fonların etkisi bunda etkili oluyor. MKEK'in bu tür eleştirilerden kurtulmasının tek yolu, silah çeşidi artırması, bütün modelleri bulundurması, istemeyerek de olsa piyasada talep yaratıcı rol oynamayarak, al-satçılara para kazandırmamasıdır. Burada temel sorun, fiyatın yüksekliğidir anladığım kadarıyla. Buna karşılık, parasını vermeye razı olduğunuz halde istediğiniz modeli bulundurmamanın anlamı yoktur gibi. Ayrıca, az sayıda neden getirdiği belli değildir. Bunların topluca alımı ve satımına neden oluyor. İyiniyetli olduklarını sanıyorum ama olumsuz bir ticarete sebebiyet veriyorlar. Bir tabancının 100 ile 1000 arasında ithali arasında fark yoktur, ki bunu hele devlet ithal ediyorsa. Sonkullanıcı belgesini verdiği andan binlerce tabanca alabilir. Benim MKEK satış listesinde gördüğüm, bazı yanlış tercihlerle getirdikleri silahları eritmek için, yeni tabancaları satışa sunmadıklarıdır. Kim seçer bu getirilenleri, kim satılana kadar yeni model getirmez, veya yeni, en son modeller neden getirilmez belli değildir. MKEK'in, bana göre kesinlikle, üst düzey bürokratlar, siyasiler için elinde bulundurduğu tabancaları vardır raflarında olmayanlar. Aslında bunu tespit de kolaydır. KİT komisyonu raporlarına bakalım DDK'nın, orada, parayı SSM mi kazanıyor, MKEK mi kazanıyor, ne kadar silah getirilmiş, ne kadar vitrine konulmuş çıkar

-------

ilk mesajım buydu. Burada fiyat sorgulamasından daha cok cesit sorgulaması yapmıstım.
 

#23
işkembe tartışmalarına son vermek ve gizemli uzman izlenimlerini ortadan kaldırmak için biraz mevzuat, daha doğrusu internet çalıştım. Neticede, silah ithal ve satışına ilişkin MKEK yönergesi aşağıda yer alıyor.

- FORUM ÜYELERİNE, SİLAH ALANLARIN TÜKETİCİ HAKLARI KAPSAMINDA OLDUKLARINI ÖZELLİKLE VURGULAMAK İSTİYORUM. FİYAT VS Yİ BİR KENARA BIRAKIP, MEVZUATIN GETİRDİĞİ BU HAKKIN BURADA İYİ TARTIŞILMASI GEREKİR EĞER TARTIŞILMADIYSA..


------------

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İTHAL SİLAH TEMİN YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, MKE Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından ithal edilerek satışı yapılacak olan silahların seçimine, teminine, ithalat ve satış sonrası hizmetlerine ilişkin esasların belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönerge hükümleri MKE Kurumu Genel Müdürlüğü ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde yurt dışından tedarik edilecek tabancalar ve yivli av tüfekleri ile bunlara ait yedek parçalarının seçimine, teminine, ithalatına ve satış sonrası hizmetlerine ait işlemleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Ana Statüsü, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun ve Bu Kanunun Uygulanmasına Yönelik 91/1779 Sayılı Yönetmelik, 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen kavramlardan;
a) MKE/Kurum/Teşekkül: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü merkez
ve taşra teşkilatlarını,
b) Yönetim Kurulu: Teşekkül Yönetim Kurulunu,
c) Genel Müdür: Teşekkül Genel Müdürünü,
ç) Merkez Teşkilatı: Teşekkül merkezindeki birimleri,
d) Taşra Teşkilatı: Teşekkül merkezi dışındaki işletme/fabrika müdürlüklerini,
e) Tabanca: Tam otomatik olmamak şartıyla namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 30 cm’yi ve tüm uzunluğu 50 cm’yi geçmeyen dumanlı veya dumansız barut veya bu neviden bir patlayıcı ve itici güç ile gülle, mermi, saçma veya füze ile gaz ya da diğer nesneleri atabilen, belli bir çapta namluya uygun imal edilmiş yivli ateşli silahları,
f) Yivli Av Tüfeği: Namlu uzunluğu fişek yatağı hariç 30 cm’den fazla, uzun menzilli ve delici güce sahip sabit dipçikli tam ve yarı otomatik ateş yeteneği olmayan ve münhasıran avda veya atıcılıkta kullanılan ateşli yivli silahları,
g) Temsilci: Üretici firma ile yetkili temsilcilik anlaşması yapmış, yurt içinde yerleşik firmaları,
ğ) Konsinye: Kesin satışı daha sonra yapılmak ve bedeli satış sonrası ödenmek üzere üretici firmadan silah ithal edilmesini,
h) Teknik Şartname: İthal edilecek silahın ulusal veya uluslararası teknik standartlara göre üretilip üretilmediği ve maldan beklenen performans, çalışma şartı, kullanım yeri ve amacına uygun olup olmadığını belirlemek üzere hazırlanmış belgeyi,
ı) Yedek Parça: İthal edilecek olan silahların namlu, kapak takımı ve gövde dahil olmak üzere tüm parçalarını,
ifade eder.İlkeler
MADDE 5- (1) Yasadışı silah ticaretine ve kontrolsüz, aşırı silah birikimine imkan vermemek, yurtiçi silah talebini yasal yollarla, güvenli, şeffaf ve en ekonomik şekilde karşılamak ve bu süreçte yapılan tüm işlemleri istenildiğinde sunulmak üzere kayıt altına almayı sağlamaktır.

Sorumluluk, kontrol ve rapor verme esasları
MADDE 6- (1) Bu Yönerge hükümlerinin uygulanmasından Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı ile İkmal Dairesi Başkanlığı sorumludur.
(2) Bu Yönerge hükümlerinin gereğince uygulanıp uygulanmadığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca denetlenir; gerektiğinde Genel Müdüre sunulmak üzere rapor düzenlenir.
(3) Müfettişler ile uygulamadan sorumlu birim amirleri gerektiğinde bu Yönergenin geliştirilmesine ilişkin olarak rapor verirler.

Değişiklik esasları
MADDE 7- (1) Bu Yönergede, mevzuattaki değişiklikler, teknik gelişmeler, uygulamada ortaya çıkan noksanlıklar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile uygulamadan sorumlu Daire Başkanlıklarının Yönergenin geliştirilmesine yönelik raporlandırılmış teklifleri üzerine, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından gerekli değişiklik işlemleri yerine getirilir.

Dağıtım ve kullanma esasları
MADDE 8- (1) Bu Yönerge, gizli olmayıp Teşekkül birimlerine dağıtılır.

İKİNCİ BÖLÜM
Silahların Seçimi, Temini, İthalat ve
Satış Sonrası Hizmet Esasları

Silahların ithalat esasları
MADDE 9- (1) MKE web sitesinde (http://www.mkek.gov.tr) ilan edilen teknik şartnamelere uygun olarak yurtiçinde tabanca satışını yapmak isteyen yurtdışı üretici firma veya onun yurtiçi temsilcisi tarafından MKE Kurumuna yazılı müracaatta bulunulur.
(2) İthal edilecek silahların ülkenin Silahlı Kuvvetleri Emniyet Güçleri veya Jandarma gibi kuruluşları tarafından kullanılıyor olması tercih sebebi olacak ve durum üretici firma tarafından belgelenecektir.
(3) Yapılan müracaatın sonunda satışı istenilen silahların her bir modelinden ikişer adet bedelsiz numune MKE Kurumuna gönderilir, numune tabanca ve/veya yivli av tüfekleri teknik şartname içeriğine göre test edilir. Test masrafları ihracatçı firmaya aittir.
(4) Test sonucunda hazırlanan test raporunu değerlendirmek, yurtiçi talep analizini yapmak, silahların model ve miktarlarını belirlemek ve ithalatına ilişkin önerilerde bulunmak üzere Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığının teklifi ve Genel Müdür’ün onayı ile bir komisyon oluşturulur. Komisyon Genel Müdür Olur’u ile her yıl Ocak ayında yenilenir.
(5) Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı ithalatına karar verilen miktar ve modeli belirlenen silahların yurt dışı alımını sağlamak üzere İkmal Dairesi Başkanlığına bildirecektir.
(6) MKE Kurumu tarafından konsinye olarak satılmak üzere yurt dışından ithal edilen silahların teknik şartnameye ve numuneye uygunluğu kontrol edilir. Kabul ve red kriterleri şartnamede belirtildiği gibi olacaktır. Red edilen silahlar ihracatçı firmaya iade edilir. İthalat ve iade esnasında yapılacak tüm masraflar ihracatçı firmaya rücu edilir.

İbraz edilecek kalite belgeleri
MADDE 10- (1) Üretici firma ISO 9001:2000 veya AQAP 2120 belgesine sahip olacak ve sözleşme eki olarak MKE Kurumuna ibraz edecektir.Süreleri dolan belgeler yenilenecektir.
Muayene ve test belgeleri
MADDE 11- (1) Üretici firma silahlarla ilgili kendi ülkelerinde veya tesislerinde yapmış olduğu test ve muayenelere ait raporları ve/veya belgelerini silah sevkiyatı ile birlikte gönderecektir.

Satış sonrası hizmet ve parça temin garantisi
MADDE 12- (1) MKE Kurumu kanalı ile satışı yapılan silahların üretici firmaları 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun ve Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde MKE Kurumunun belirleyeceği yedek parçaları 10 yıl süre ile temin etmeyi garanti edecektir. Üretici firma veya temsilci Türkiye’de en az bir bölgede servis açacak veya MKE Kurumuna servis yetkisi verecektir.
(2) Üretici firma ithal edilecek silahların balistiğe tabi olan parçalarından %1 balistiğe tabi olmayan % 5 oranında yedek parçayı silahlar ile birlikte bedelsiz olarak temin edecektir.Parçalar MKE Kurumu tarafından belirlenecektir.

Garanti, garanti belgesi, kullanım kılavuzu
MADDE 13- (1) Üretici firma kullanma kılavuzu ve garanti belgesini Türkçe ve İngilizce olarak her silahla birlikte temin edecektir.
(2) Üretici firma temin edilen silahlar için en az 2 yıllık kullanım garantisi verecektir.

Hukuki sorumluluk
MADDE 14- (1) Kullanıcının yanlış kullanımından kaynaklanmayan, doğabilecek hasar ve zararlar ile MKE Kurumunun ödeyebileceği diğer maddi yükümlülüklerden üretici firma sorumlu olacaktır.

Üretici firma tesislerinde inceleme
MADDE 15- (1) MKE Kurumu gerektiğinde sipariş konusu silahlarla ilgili üretici firma tesislerinde inceleme yapabilecektir.

Silahların markalaması, seri numaraları
MADDE 16- (1) Markasız silah ithal edilmeyecek, üretici firmanın uluslararası geçerlikte markalama yapma şartı aranacaktır. Markalamada, her bir silah üzerinde ve her birini diğerlerinden ayırt etmeyi sağlayacak şekilde; silah seri numarası ile silahın üretim yılı, üreticisi ve ülkesinin asgari olarak bulunması zorunludur. Üretici firma silahların seri numarası ve markalamasının hangi usul ve esaslara göre yapıldığını MKE Kurumuna bildirecektir.

(2) İthal edilecek silahların markalanması ile ilgili diğer hususlar teknik şartnamede belirtilen esaslara uygun olacaktır.

Temsilcinin üretici firma ile ilgili sözleşmesi
MADDE 17- (1) Üretici firmanın Türkiye’de bir yetkili temsilcisi olacak ve temsilcinin üretici firma ile yaptığı sözleşme (temsilcilik belgesi) temsilci tarafından MKE Kurumuna her siparişte ibraz edilecektir.

İthal edilecek silahların MKE Kurumunda satış yöntemi
MADDE 18- (1) İthal edilecek silahların parasının ödenmesinde Konsinye satış metodu uygulanacak ve satışı yapılan tabanca ve av tüfeklerine ait ödemeler 3’er aylık dönemler halinde yapılacaktır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük, Yürütme

Yürürlük
MADDE 20- (1) Bu Yönerge, 10/04/2008 tarihli Makam Olur’u ile yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 21- (1) Bu Yönerge hükümlerini, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü yürütür.
 

#24
zucchero demiş ki:Benim merak ettiğim husus ateşli silahlarda alınan fonların kanuni dayanağın ne olduğudur. Yukarıdaki fıkralarda silahlardan fon alınması için 'diğer gelirler' haricinde bir alternatif göremiyorum. Bununla ilgili yönetmelik vs varsa bilgisini verirseniz sevinirim.

Bu konuda gerçekten bir bilgim yok. Yazdığınız gibi "diğer gelirler", ya da eğer zamanında bir kanun veya kanun hükmünde kararname vs çıkararak "f" maddesine dayandırmış olabilirler. Ama asıl önemlisi bunun nihayetinde bize dayanıyor olması. Sad
 

#25
10:14PM demiş ki:... parasını vermeye razı olduğunuz halde istediğiniz modeli bulundurmamanın anlamı yoktur gibi. Ayrıca, az sayıda neden getirdiği belli değildir. Bunların topluca alımı ve satımına neden oluyor. İyiniyetli olduklarını sanıyorum ama olumsuz bir ticarete sebebiyet veriyorlar. Bir tabancının 100 ile 1000 arasında ithali arasında fark yoktur, ki bunu hele devlet ithal ediyorsa.

Ticari anlamda haklısınız. Mal konsinye geliyorsa, kaç tane geldiğinin önemi yoktur, yık depoya gitsin. Ama bu sefer de iki problem var. MKE fazla ithalat yapmak istediğinde yerli üreticiler veryansın ediyor. Örneğin Glock hep yılda 1000 adet cıvarında ithal edilir. Son iki yıl, psikolojik sınır olarak 945, 975 gibi, hep 1000 adetin altında ithal edildi. Yerliler (en çok da malum Titremez) toplam yıllık ithalat adedinin 3 bin tabanca üzerine çıkmaması için her türlü lobiyi yapıyor. Bunun yanı sıra SSM'in yabancı tabancaları bu kadar yüksek fonlamasının nedeni de yerli üretici lobisi. Örneğin ithal yivlilere daha düşük fon uygulanır, yerli tabancalara çok daha düşük... Bir de, MKE konsinye olsa bile fazla stok tutmak istemiyor. Nedeni aslında tembellik, sorarsanız "depoları küçük".
 

#26
Sayın Harun,
Şimdi internette gördüğüm bir haberi aktarmak istiyorum. YDK raporlarına gerek kalmadı gibi.


------------
ANKARA (A.A) - Kurum, son 7 yılda vatandaşlara yaklaşık 100 bine yakın tabanca sattı, bu satışların toplam tutarı 207 milyon lirayı aştı.

MKEK, bu yılın 10 ayında 8 bin 225'i yerli, 2 bin 77'si ithal olmak üzere toplam 10 bin 302 adet tabanca satışı gerçekleştirdi. Bu satışlardan 24 milyon 609 bin lira gelir elde edildi.

Kurumda, 2003-2009 (Ekim) tarihleri arasında geçen 7 yıllık sürede toplam 99 bin 109 tabanca satıldı. Bunların 77 bin 140'ı yerli, 21 bin 969'unu ithal tabancalar oluşturdu. Kurum, yerli tabancaların satışından 117 milyon 245 bin lira, ithal tabancaların satışından 89 milyon 961 bin lira gelir elde etti.

MKEK'de 10 yerli, 15 yabancı olmak üzere toplam 25 şirketin çeşitli model ve tiplerde tabancaları satılıyor. Yabancı firmaları, Beretta, Bernardelli, Browning, Glock, CZ Stojırna, CZ Zbrojovka, Heckler&Koch, HS 2000, Jerıcho, Sıg Sauer, Smıth&Wesson, Steyr, Tanfoglıo, Walther ve ZVI-Kevın; yerli firmaları MKE, Akdal, Yurt Savunma, Arsan, Asilsan, Girsan, Küssan, Sarsılmaz, Stoeger ve Tisaş oluşturuyor.

Nakit veya kredi kartı ile satışı yapılan tabancaların yerli üretim olanlarının fiyatları ithal modellere oranla daha düşük.

Kurumda satılan tabancaların fiyatları ise 650 liradan başlıyor 10 bin liraya kadar çıkıyor.

Yetkililer, tabanca satın almak için mülki idare amirinden alınan ''Silah Satın Alma Yetki Belgesi'' ve nüfus cüzdanı ile kurumlarına başvuruda bulunulmasının yeterli olduğunu belirtiyor.
--------------

Bu kurumun verdiği ve Anadolu Ajansı tarafından yapılan bir haber. Yani itimat edilebilir. Tarihi yeni değil, 2009. Fakat ortalama olarak satışların bu civarda gerçekleştiği söylenebilir.

Yani yılda ortalama 10 bin tabanca, yerli veya yabancı, satmaktadır. Bu satışlardan 24 milyon TL gelir elde etmektedir. Bunun 8 bini yabancıdır.

Kurum, ortalama 2400 lira gelir elde etmektedir. Kendi bilançosunu göre bunu söylemektedir. Bu hesap yüzde 25 oranından fazla kar elde elde ettiğini göstermektedir. Kurum, gelir olarak açıkladığını göre, kendi kasasına gireni bildirmiş gibi. Veya bir kelime hatası mı var anlamadım.
 

#27
10:14PM demiş ki:Kurum, ortalama 2400 lira gelir elde etmektedir. Kendi bilançosunu göre bunu söylemektedir. Bu hesap yüzde 25 oranından fazla kar elde elde ettiğini göstermektedir. Kurum, gelir olarak açıkladığını göre, kendi kasasına gireni bildirmiş gibi. Veya bir kelime hatası mı var anlamadım.

Siz benim gördüğümü söyledim resmi evraklara ya da benim yazdıklarıma itimat etmeseniz de, Kurum'un ithal tabancalardaki net kazancı %25'tir.

Bu haberde açıkça belirtilmemiş olsa da, bu kazanç MKE Silah Satış Şubesi'nin kazancı olabilir. Bilindiği üzere Silah Satış Şubesi hem silah hem de mühimmat satışlarını yapar. Gösterilen kazanç bu ikisinin toplam kazancı olabilir.
 

#28
S. Harun;
Üstad, görüşlerimi itimat edip etmemek olarak algılamayın lütfen. Kişisel bir tavrım olması için sizi tanımış olmam gerekir. Burada bir konuyu açıklığa kavuşturmak ve konuya ilgim de dolayı mesaj yazıyorum. Garip nitelemelere rağmen, internet ortamında bu tür şeylerin olacağını varsayarak, bir şekilde görüş açıklamaya devam ediyorum.

Yukarıda belirttiğim haberde "silah sattı gelir elde etti" diyor. Eskiden, bizzat gördüğüm için biliyorum, detaylı döküm veriyordu kurum, fakat sonra bunu bıraktı gibi. Bu haberi sanıyorum ki kaleme alan bu detaylı dökümü görmüş. Haber gördüğünüz gibi, TSK'ya filan sattıkları, ihraç ettiklerini değil, doğrudan "yerli ve yabancı tabanca" satışını konu ediyor.

Haber budur, kurumun verilerini esas almaktadır, neticede aktaran devletin haber ajansıdır.

Siz bu tür bilgi üzerinden sorgulamayı itimat ve itimatsızlık olarak algılıyorsanız, üzüntü duyarım. Bakın ben sizin işkembe vs diğer sözlerinizi, böyle kişisel birşey gibi algılamadım. Aynı düşünceyi paylaşacağımızı umuyorum. Yoksa siz ne işkembe meraklısı gibi görünüyorsunuz, ne de böyle kahve muhabetti tarzında kelimeler edecek birisi gibi.
 

#29
Bu konunun ele alındığı sırada ulaşabildiğim rapor vs'ye bakarak, ithal tabanca fiyatlarına ilişkin detayları belirlemeye çalışacağımı belirtmiştim. Biraz zaman geçti fakat bu konunun, yani fiyat politikasının sık sık gündeme gelmesi nedeniyle belki önümüzdeki günlerdeki tartışmalara katkısı olabilir diye, internet vs yollarla edindiği bazı rakamları aktarıyorum.

Genel olarak, MKEK'in silah ithaline ilişkin rakamlar, bunları satışa esas ve satış sonrası ilgili firmaya bedeli ödemek üzere teslim alıyor, SSDF, yani savunma sanayi destekleme fonu ödemediğini göstermektedir.

Kurumun son olduğunu tahmin ettiğim 2009 yılı faaliyet raporunda,

"Tabanca, Tüfek ve Fişek İthalatı; 2009 yılında, 2008 yılından devredenlerle birlikte;
11 dosyada 4.370 adet tabanca, USD.3.130.653,00 bedelle, 3 dosyada 224 adet tüfek,
USD.252.413,00 bedelle, 9 dosyada 3.350.000 adet fişek, USD.409.891,00 bedelle, siparişe
bağlanmış olup, toplam 6 dosyada 2.480 adet tabanca USD.1.674.691,30 bedelle , 4 dosyada
215 adet tüfek USD.192.863,29 bedelle, 6 dosyada 1.125.000 adet fişek USD.416.136,18
bedelle olmak üzere toplam USD.2.283.690,77‘lık fiili ithalat gerçekleştirilmiştir."

denilmektedir. Bu rakamlardan yola çıkılarak kurumun 600-650 USD civarında silah başı bedel ödediği söylenebilir.

Sayın Harun'un bilgilerine ek veya alternatif olarak kurumun ithal işlemlerinde vergi ödediği de görülmektedir. Kurumun raporunun söz konusu bölümü şöyle denilmektedir;

"Gümrük işlemleri ikmal edilen toplam 120 adet dosya ile ilgili olarak FOB.USD:
23.501.595,85 bedelli fiili ithalat gerçekleştirilmiş, gümrükleme işlemleri sırasında ilgili
gümrük müdürlüklerine 246.340,09 TL Gümrük Vergisi, 5.523.400,06 TL. KDV.si,
594.742,71 TL. DMGV+ÖİV+ÖTV. ‘si ödenmiştir."

Kurumun faaliyet raporunda SSDF ödemesinden söz edilmemektedir. Bu durum, silahların yüzde yüz fonlandığına ilişkin hususu yeniden incelemeye değer kılmaktadır.

Kurumun faaliyet raporunda, 2009 yılında, 1 milyon 114 bin TL'lik SSM ödemesi görünmektedir. Bu tabanca satış katkı payıdır.

Buna karşılık, 6 milyon TL'si Polis Vakfına, 1 milyon TL'si Jandarma Vakfı'na iki ayrı ödeme daha görülmektedir. Bu iki ödemede muhtemelen tabanca satışından dolayı bu iki vakfa yapılan veya yapılacak ödemelerdir. Borç hanesinde yer almaktadır.

Fiyatlandırma incelemesi kurumun tüm satışı gelir olarak hanesine yazmadığını, SSM'nin yanısıra vaıkıf ve kuruluşlara gelir dağıttığını göstermektedir. Bu durumda, MKEK'in tabancaların fiyatlarından dolayı, tek eleştirilmesi gereken kurum olarak ele alınmasının haksızlık olduğunu düşündürüyor.

Sn.Harun'un, görüşlerine ek veya alternatif olarak, hesabın sadece SSDF fonu KDV vs üzerinden değil, diğer kurumlara dağıtalan katkı payları üzerinde de yapılması gerektiği görülüyor.
 

#30
harun demiş ki:Sayın 10:14PM

Malesef sizin durumunuz da Sn boundless'tan farklı değil. Foruma daha yeni katıldığınız ve önceki yazıları okumadığınız için sadece fikir yürütüyor ve tam olarak bilgi sahibi olmdığınız bir konuda yorum yapıyorsunuz. Katılmış olduğunuz "görüşlerim" ise, benim görüşüm değil sadece yorumsuz "bilgi".

İstediğiniz rapora bakın, bulacağınız SSM'in fiyat belirleyici olduğu, %25 MKE karı bırakarak ithal tabancaları %100 oranında fonladığı, buna %20 ÖTV ve %18 KDV'nin eklendiğidir. Bunları ve tabancanın geliş fiyatını biliyorsanız, yaklaşık fiyat hesabı için ekstradan sadece aritmetik bilmeniz yeter.

Kaç adet silah ithal edileceğine ise izin veren yer MSB. Sadece SSM ve MKE'den görüş alma zahmetine katlanabilirler. Örneğin geçen yıl Glock'ların ithali için sadece MSB izninin çıkmaması nedeniyle yaklaşık 5 aylık gecikme oldu. Para'dan 100 adet tabanca için ithal izni ve HK'nın bugünlerde satışa çıkacak modelleri de geçen yılki MSB izninin ürünleri. Gecikme ve adetlerle ilgili bir sorununuz varsa gidip MSB'ye başvurun.

Sonuçta, işler bildiğiniz gibi değil... Smile

Sayın Harun'un yukarıda notları ile kurumun faaliyet raporunu karşılaştırıyorum, ya raporda gariplik var ya da Sn.Harun'a bilgi verenler eksik aktarmış olmalı.

Kurum, raporlarında yüzde yüz fonlama yer almıyor fakat silah şirketlerinin yöneticilerini yakından tanıyan ve SSM'e sürekli gidip gelen Sn.Harun, bu konuda emin.

Kurum raporuna göre, Hazine'ye pay aktarımı yok, tersine vakıflara aktarım var. SSM'e ise kardan pay veriyor.

Bende SSM'in kapısından, gerek Kirazlıdere gerekse de Balgat'ta çok geçtiğim için şimdi Sn MB veya yardımcılarından birisiyle karşılaşırsam bu hususu bir kez daha sormayı düşünüyorum.

Neden taktın bu hususa diye sorulabilir, foruma katkım olsun diye yapıyorum.
 

  


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi