Sitemize Hoşgeldiniz, Ziyaretçi! Giriş Kayıt Ol

Konuyu Değerlendir
  • 0 Oy - 0 Ortalama
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
6136 SK 14. maddesine göre BIÇAKLARDA AZ VAHİM -NORMAL-VAHİM HALİ
#1
Madde 14 - (Değişik madde: 12/06/1979 - 2249/9 md.)
Her kim, bu Kanun hükümlerine aykırı olarak 4 üncü maddede yazılı olan bıçak veya başkaca aletler yahut benzerlerini ülkeye sokar, sokmaya kalkışır veya bunların ülkeye sokulmasına aracılık eder veya bunları ülkede yapar veya bir yerden diğer bir yere taşır veya yollar veya taşımaya aracılık ederse iki yıldan dört yıla kadar hapis ve onbin liradan yirmibeşbin liraya kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Az vahim hallerde hükmolunacak ceza yarı oranında indirilir.

(Değişik fıkra: 23/06/1981 - 2478/7 md.) Birinci fıkradaki eylemleri işlemek amacı ile teşekkül kuranlar ile yönetenler veya teşekküle mensup olanlar tarafından sözü geçen fıkrada yazılı suçlar işlenirse failler hakkında beş yıldan on yıla kadar hapis ve ellibin liradan az olmamak üzere adli para cezası hükmolunur. Bu maddede yazılı teşekkül, iki veya daha fazla kimsenin birlikte cürüm işlemek amacı etrafında birleşmesi ile oluşur.

İkinci fıkradaki hal dışında iki veya daha çok kişinin toplu olarak birinci fıkrada yazılı suçları işlemeleri halinde dört yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmibeşbin liradan az olmamak üzere adli para cezası hükmolunur.

Bu madde kapsamına giren bıçak ve başkaca aletlerin veya benzerlerinin miktar bakımından vahim olması halinde yukarıdaki fıkralara göre hükmolunacak cezalar yarı oranında artırılır.
Bıçak veya başkaca aletlerin veya benzerleri ile bunların yapımında veya taşınmasında bilerek kullanılan her türlü araç ve gereçlerin, başkasına ait olsa ve başka amaçla kullanılmak üzere verilmiş bulunsa bile zoralımına hükmolunur.

MAD­DE 157- 6136 sayılı Ka­nu­nun 14 ün­cü mad­de­si aşağıda­ki şekil­de değişti­ril­miştir.

MAD­DE 14- Her kim, bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ne aykırı ola­rak 4 ün­cü mad­de­de yazılı olan bıçak ve­ya başka­ca alet­ler ya­hut ben­zer­le­ri­ni ülke­ye so­kar, sok­ma­ya kalkışır ve­ya bun­ların ül­ke­ye so­kul­masına aracılık eder ve­ya bun­ları ül­ke­de ya­par ve­ya bir yer­den diğer bir ye­re taşır ve­ya yol­lar ve­ya taşıma­ya aracılık eder­se iki yıldan beş yıla kadar ha­pis ve iki­yüz gün­den az ol­ma­mak üze­re adlî pa­ra ce­zası ile ce­za­landırılır. Suç ko­nu­su bıçak ve alet­le­rin  ni­te­liği ve­ya sayı ola­rak azlığı ha­lin­de ve­ri­le­cek ce­za yarısına ka­dar in­di­ri­lir.

Bi­rin­ci fıkra­da­ki ey­lem­le­ri işle­mek amacı ile teşek­kül ku­ran­lar ile yöneten­ler ve­ya teşek­kü­le men­sup olan­lar ta­rafından sö­zü ge­çen fıkra­da yazılı suç­lar işle­nir­se fa­il­ler hakkında beş yıldan on yıla ka­dar ha­pis ve bin gün­den on­bin gü­ne ka­dar adlî pa­ra ce­zasına hükmolunur.

Bi­rin­ci fıkra­da yazılı suç­ları ikin­ci fıkra­da­ki hal dışında iki ve­ya da­ha çok kişinin bir­lik­te işle­me­le­ri ha­lin­de, bi­rin­ci fıkra­ya gö­re ve­ri­le­cek ce­za­lar bir kat artırılır.

Bu mad­de kap­samına gi­ren bıçak ve başka­ca alet­le­rin ve­ya ben­zer­le­rinin mik­tar bakımından va­him ol­ması ha­lin­de yu­karıda­ki fıkra­la­ra gö­re hük­mo­lu­na­cak ce­za­lar yarı oranında artırılır.-Görevli Mahkeme üst sınır 10 yıldan fazla olmadığından Asliye Ceza Mahkemesidir.


- 14/1 madde ve fıkrasında 5728 sayılı yasa ile yapılan değişiklikle, Suç ko­nu­su bıçak ve alet­le­rin  ni­te­liği ve­ya sayı ola­rak azlığı ha­lin­de ve­ri­le­cek ce­za yarısına ka­dar in­di­ri­lir hükmü bıçak ve aletlerin niteliği itibarıyla indirim sebebi öngörmüştür. Daha önceki kanunda bu durum yoktu. Niteliği itibariyle vahim olmaması durumda fail hakkında indirim uygulanacaktır.

-Sayısal Nitelik olarak da; 14/1 madde ve fıkrası elde edilen bıçakların az vahim olması halini düzenlemiş olup, az vahim olarak kabul edilen miktarı belirtmemiştir. Aynı şekilde 14/4 madde ve fıkrası vehameti düzenlemiş ama miktarı belirtmemiştir. Yargıtay 8. C.D. bu miktarları aşağıda belirtilen şekilde karara bağlamıştır.

1-100 (100 dahil) adet bıçak az vahim kabul edilip 14/1 madde ve fıkrasının son cümlesi uyarınca yarı oranında indirim yapılacaktır.

2-101 ile1000 adet (1000 dahil) bıçak normal kabul edilip 14/1 madde fıkrasının son cümlesi uyarınca indirim yapılmayacaktır. Sadece 14/1 madde ve fıkrası uygulanacaktır.

3-Elde edilen bıçak sayısı 1000 adetten fazla ise vahim kabul edilip 14/1 madde ve fıkrası uyarınca tayin edilen ceza, 14/4 madde ve fıkrası uyarınca yarı oranında arttırılacaktır.

Faydalı olması dileklerimle sagılar..
 
Alıntı

  


Foruma Git:


Bu konuyu görüntüleyen kullanıcı(lar): 1 Ziyaretçi